I denne episode af UFO-Folket er Martin Birket-Smidt igen taget på tur til det jyske, hvor han både besøger den erfarne rapport-optager Torben Birkeholm og ufo-vidnet Claus Lindholm.

Så er UFO-Fol­ket med vært Mar­tin Bir­ket-Smith til­ba­ge ef­ter som­mer­pau­sen med end­nu en epi­so­de. Den­ne gang om Ort­hon-be­væ­gel­sen, som vars­le­de dom­me­dag 1. ju­le­dag 1967.

Til­ba­ge er desvær­re også Mar­tins ide om, helst at skul­le få de folk, som om­ta­les el­ler po­rtræt­te­res til at frem­stå som lidt mær­ke­li­ge el­ler di­rek­te skøre.

Så­le­des skal vi lige høre om hans og lek­tor Bøje Lar­sens kamp med at få lagt si­der­ne i Bøje Lar­sens gam­le spe­ci­a­le i num­mer­or­den, ef­ter de har ind­ta­get et par co­ck­tails. Det får man­den til at frem­stå som en gam­mel særling.

Det går også galt med kro­no­lo­gi­en og Mar­tin Bir­ket-Smit­hs for­kla­ring på, hvor in­spira­tio­nen til Ort­hon-be­væ­gel­sen kom fra.

Det er gan­ske kor­rekt, at be­væ­gel­sens me­die Knud Weiking blev me­get in­spi­re­ret til Ort­hons lig­nel­ser af Dan­marks før­ste øko­lo­gi­ske land­mand Jens Pe­ter Jen­sen, som han sad i fængsel sam­men med lige ef­ter An­den Verdenskrig.

Men Jens Pe­ter Jen­sen tal­te al­drig med Weiking om, at men­ne­ske­he­den skul­le få hjælp fra en an­den klo­de el­ler fly­ven­de tal­ler­ke­ner. Det be­greb fand­tes slet ikke i 1945–46 styk­ker. Og at Jens Pe­ter Jen­sen skul­le have gi­vet ham Otto Vikings bog ”En klo­de gri­ber ind” i den for­bin­del­se, er umu­ligt. For bo­gen ud­kom først i 1961.

Den­ne bog kan dog sag­tens have væ­ret in­spira­tion for Weikings Ort­hon-ka­rak­ter. Men alt tan­ke­god­set til be­væ­gel­sen og da­to­en for dens pro­fe­ti kom fra den en­gel­ske Uni­ver­sal Link-be­væ­gel­se, hvor Ort­hon først ma­ni­feste­re­de sig for ejen­doms­mæg­le­ren Ri­chard Gra­ve – sjovt nok også i 1961. Det kan du alt sam­men læse mere om her.

Så selv om den 5. epi­so­de af UFO-Fol­ket brin­ger nye vid­ner på ba­nen med nog­le en­kel­te nye de­tal­jer om sa­gen, ram­ler hele kon­klu­sio­nen sam­men, for­di der er kuk i både re­search og tidslinje.

Epi­so­den er dog lyt­te­vær­dig al­li­ge­vel. For Mar­tin Bir­ket-Smith er fan­ta­stisk til at ska­be lyd­kulis­ser og stem­nin­ger un­der­vejs – og jo, det er da lidt sjovt og un­der­hol­den­de, når de tos­ser rundt om et bord med et spe­ci­a­le i løsark.

I denne episode af UFO-Folket er Martin Birket-Smidt igen taget på tur til det jyske, hvor han både besøger den erfarne rapport-optager Torben Birkeholm og ufo-vidnet Claus Lindholm.

Lyt til UFO-Fol­ket på Third Ear.

De før­ste 7 dage er gra­tis, her­ef­ter skal du be­ta­le et fast abon­ne­ment hver måned.