Der er ikke man­ge over­ra­skel­ser i årets ikke-klas­si­fi­ce­re­de ufo-rap­port fra AARO – det ame­ri­kan­ske for­svars ufo-kon­tor All-do­main Ano­ma­ly Re­so­lu­tion Of­fi­ce. Men den gi­ver be­læg for en vig­tig kon­klu­sion, som man­ge to­talt har overset.

Af Ben­ny Chri­sten Grandahl

AA­ROs års­rap­port om­fat­ter de in­drap­por­te­rin­ger, AARO har mod­ta­get i pe­ri­o­den fra 31. au­gust 2022 og frem til og med 30.april. Det er rap­por­ter, der pri­mært kom­mer fra mi­li­tær­folk og ja­ger­pi­lo­ter i ame­ri­kansk tje­ne­ste over hele ver­den. Samt fra tra­fikpi­lo­ter som har flø­jet på in­den­rigs­ru­ter over hele USA.

Sjovt nok om­ta­ler rap­por­ten ikke, hvor man­ge af dis­se rap­por­ter kon­to­ret har kun­ne opkla­re. Men sam­me dag som rap­por­ten ud­kom, ud­tal­te kon­to­rets chef Dr. Sean Kirk­pa­tri­ck i et in­ter­view til CNN, at der ud af de ind­kom­men­de in­drap­por­te­rin­ger kun var 2–4 %, som de ikke hav­de fun­det en na­tur­lig for­kla­ring på.

Alt­så har AARO præ­cis den sam­me opkla­rings­pro­cent på mel­lem 96 og 98 pro­cent som de ci­vi­le ufo-for­e­nin­ger, der un­der­sø­ger ufo-rap­por­ter fra pri­vat­per­so­ner over hele verden.

Men der er en vig­tig for­skel på de ci­vi­le og AA­ROs rapporter:

Trænede piloter er også mennesker

For de rap­por­ter som AARO har un­der­søgt, stam­mer jo net­op fra den grup­pe af vid­ner, som nor­malt kal­des mest tro­vær­di­ge: Mi­li­tær­folk, ja­ger- og tra­fikpi­lo­ter. Alt­så folk som bur­de kun­ne ken­de al­min­de­li­ge fly og na­tur­fæ­no­me­ner fra mere anor­ma­le ob­jek­ter i selv de mest usæd­van­li­ge situationer.

Men så­dan er det alt­så ikke fat.

Den vi­ser AA­ROs høje opkla­rings­pro­cent med al tydelighed.

Så selv træ­ne­de ja­ger­pi­lo­ter kan tage fejl af na­tur­fæ­no­me­ner og men­ne­skab­te ob­jek­ter set un­der usæd­van­li­ge for­hold – og in­drap­por­te­re det som en ufo-ob­ser­va­tion. Gan­ske som helt al­min­de­li­ge men­ne­sker som dig og mig.

End­da på trods af at i hvert fald ja­ger­pi­lo­ter­ne har alt mu­ligt avan­ce­ret elek­tro­nik til at vur­de­re de ob­ser­ve­re­de ob­jek­ter med. 

Det be­vi­ses jo i øv­rigt også af ned­skyd­nin­ger­ne i fe­bru­ar i år af 3 kom­merci­el­le og forsk­nings­re­la­te­re­de ob­jek­ter over ame­ri­kansk og ca­na­disk luftrum. Hvis vi skal tro på de spæ­de ud­mel­din­ger, Pen­ta­gon er kom­met med om sagen.

Så den tyn­de rap­port gem­te al­li­ge­vel på en spæn­den­de konklusion.