Det er nær­lig­gen­de at tro, at den ame­ri­kan­ske for­svar­sin­du­stris må­l­ret­te­de ud­ra­de­ring af Schu­mer og Ro­unds UAP Di­sclo­su­re Act i næ­ste års ame­ri­kan­ske for­svars­bud­get, er ens­be­ty­den­de med, at de skju­ler ufo-tek­no­lo­gi – og må­ske li­ge­frem døde ali­ens. Så­dan som Grusch har sagt. Men må­ske er der me­get mere jor­disk for­kla­ring på balladen.

Af Ben­ny Chri­sten Grandahl

Det gik ver­den rundt – også her­hjem­me – da den tid­li­ge­re ef­ter­ret­nings­of­fi­cer David Grusch trå­d­te frem som whi­st­le­blower, og for­tal­te om top­hem­me­li­ge, mørklag­te ufo-pro­gram­mer, hvor den ame­ri­kan­ske stat og Pen­ta­gon i sam­ar­bej­de med pri­va­te fir­ma­er i for­svar­sin­du­stri­en for­søg­te af af­lu­re ikke-men­ne­ske­lig tek­no­lo­gi fra nedstyr­te­de ufo­er, og bru­ge det til nye våben.

End­nu mere sen­sa­tio­nelt, og der­for end­nu mere om­talt, var hans på­stan­de om, at dis­se hem­me­li­ge ufo-pro­gram­mer også om­fat­te­de døde ali­ens fra de nedstyr­te­de ufo­er – og at men­ne­sker var ble­vet dræbt. Både i mø­det med de ikke-men­ne­ske­li­ge in­tel­li­gen­ser og for at sik­re, at pro­gram­mer­ne blev holdt ude at of­fent­lig­he­dens søgelys.

Det skulle næste års finanslov for forsvaret lave om på

Men det skul­le en til­fø­jel­se til næ­ste års fi­nans­lov for det ame­ri­kan­ske for­svar – den så­kald­te Na­tio­nal De­fen­se Aut­ho­riza­tion Act (NDAA) – lave om på.

Til­fø­jel­sen var en di­ger sag på 65 si­der for­fat­tet af den de­mo­kra­ti­ske fler­tals­le­der Chuck Schu­mer (D‑NY) og den re­pu­bli­kan­ske se­na­tor Mike Ro­unds (R‑SD). Iføl­ge til­fø­jel­sen skul­le alle do­ku­men­ter og an­dre ufo­in­for­ma­tio­ner, som den ame­ri­kan­ske stat, for­sva­ret, ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten og de­res pri­va­te un­der­le­ve­ran­dø­rer lå inde med over­gi­ves til et præ­si­den­ti­elt UAP Records Re­view Bo­ard på 9 mand. De skul­le så vur­de­re, hvil­ke do­ku­men­ter og in­for­ma­tio­ner, der kun­ne fri­gi­ves til of­fent­lig­he­den. Og hvil­ke der sta­dig skul­le hol­des hem­me­li­ge af hen­syn til na­tio­nens sikkerhed.

Der­u­d­over skal alle far­tø­jer og tek­no­lo­gi­er af ukendt ikke-men­ne­ske­lig op­rin­del­se samt bi­o­lo­gi­ske be­vi­ser på ikke-men­ne­ske­lig in­tel­li­gens (NHI – Non-Hu­man In­tel­li­gen­ce) ud­le­ve­res til den ame­ri­kan­ske re­ge­ring – uan­set om de blev op­be­va­ret og blev be­ar­bej­det af så­vel pri­va­te som of­fent­li­ge virk­som­he­der el­ler institutioner.

David Charles Grusch

Den tid­li­ge­re ef­ter­ret­nings­of­fi­cer David Char­les Grusch skab­te over­skrif­ter ver­den over, da han i maj må­ned trå­d­te frem som whistleblower.

Det gav en værre ballade

I før­ste om­gang blev til­fø­jel­sen stemt igen­nem Se­na­tet i de­res bud på næ­ste års NDAA uden sværds­lag. Til gen­gæld var til­fø­jel­sen ikke med i den ud­ga­ve, som blev stemt igen­nem hos Re­præ­sen­tan­ter­nes Hus, ef­ter­som den var frem­sat i Senatet.

Så da de to kam­res NDAA’er skul­le sam­men­skri­ves og god­ken­des, før den fæl­les NDAA kun­ne sen­des til un­der­skri­vel­se af den ame­ri­kan­ske præ­si­dent en gang før jul, løb The Di­sclo­su­re Act til­fø­jel­sen ind i ihær­dig mod­stand fra en kreds af 4 me­get magt­ful­de re­pu­bli­kan­ske kongresmedlemmer.

Fæl­les for alle 4 var, at nog­le af de helt sto­re ame­ri­kan­ske vå­ben­pro­du­cen­ter som f.eks. flypro­du­cen­ten Lo­ck­he­ad-Mar­tin var blandt de stør­ste bi­drag­sy­de­re til net­op dis­se kon­gres­med­lem­mers valg­kampag­ner. Og et par styk­ker af dem kom i øv­rigt fra den ame­ri­kan­ske stat, hvor Wright-Pet­ter­son Air For­ce Base har til huse.

Den var som be­kendt i sin tid var ho­ved­kon­tor for det kend­te Pro­ject Blue Book i 1960’erne. Og skul­le ef­ter si­gen­de også huse nog­le af de man­ge vrag­de­le, ufo­er og døde ali­ens, som ame­ri­ka­ner­ne iføl­ge Grusch og fle­re an­dre lig­ger inde med.

Schumer-tilføjelserne løb ud i sandet

Vå­ben­pro­du­cen­ter­nes pres lyk­ke­des, hvor­for Schu­mer-til­fø­jel­ser­ne end­te med at bli­ve re­du­ce­ret til en skyg­ge af sig selv.

Væk er re­view bo­ar­det og kra­vet om at ud­le­ve­re ufo-tek­no­lo­gi. I ste­det skal en der­til ud­pe­get ar­ki­var ind­sam­le rap­por­ter og an­dre in­for­ma­tio­ner om ufo-tek­no­lo­gi og ufo-ob­ser­va­tio­ner, som bli­ver til­sendt den­ne fra for­sva­rets og ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster­nes varetægt.

Dis­se rap­por­ter skal så op­be­va­res i kopi i The Na­tio­nal Ar­chi­ve, hvor alle som be­der om det, mod be­ta­ling kan få ud­le­ve­ret ko­pi­er af rap­por­ter m.v. som er ble­vet god­kendt til offentliggørelse.

Der­u­d­over in­de­hol­der næ­ste års NDAA en lil­le til­fø­jel­se om, at alle ufo-re­la­te­re­de pro­gram­mer som fi­nan­si­e­res af sta­ten, skal in­drap­por­te­res til de respek­ti­ve ko­mi­te­er som fø­rer til­syn med hen­holds­vis mi­li­tæ­ret og ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster­ne. Samt de le­den­de po­li­ti­ke­re i Se­na­tet og Re­præ­sen­tan­ter­nes Hus. El­lers vil de­res bud­get bli­ve ta­get fra dem.

Så på trods af at de sto­re in­ten­tio­ner i de op­rin­de­li­ge Schou­mer-til­fø­jel­ser, end­te det hele med at ble­vet bar­be­ret ned til i prak­sis ingenting.

David Charles Grusch

I fe­bru­ar må­ned i år neds­kød ame­ri­kan­ske ja­ger­fly ikke blot en ki­ne­sisk spionbal­lon, men også 3 ui­den­ti­fi­ce­re­de fly­ven­de ob­jek­ter, som de al­drig rig­tigt har for­talt os, hvad var. Det har sat gang i alle mu­li­ge ryg­ter, selv om der sand­syn­lig­vis var tale om men­ne­ske­skab­te luft­far­tø­jer og bal­lo­ner til kom­merci­el­le og forsk­nings­mæs­si­ge for­mål — og mu­lig­vis en løs­slup­pen festballon.

Et tegn på, at der er noget om snakken

Det er ikke svært at for­stil­le sig, at den in­dæd­te mod­stand mod Schu­mer-til­fø­jel­ser­ne er et sik­kert tegn på, at der er no­get om de hem­me­li­ge ufo-pro­gram­mer, døde ali­ens og kri­mi­nel­le hand­lin­ger, som David Grusch har frem­ført på­stan­de om.

Iføl­ge ham selv – og fle­re an­dre, uaf­hæn­gi­ge kil­der – ikke på­stan­de gre­bet ud af det blå. Nej, de er ba­se­ret på vid­neud­sagn fra om­kring 40 for­skel­li­ge vid­ner fra for­sva­ret og ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster­ne, som Grusch ind­sam­le­de, mens han ar­bej­de­de for den sær­li­ge UAP Task For­ce i Pentagon.

Der gik da hel­ler ikke læn­ge fra den en­de­li­ge ord­lyd af det kom­men­de års NDAA var slup­pet ud, før et kor af ufo-per­son­lig­he­der som Ross Coult­hart i po­dca­sten Need To Know, kred­sen af ”ufo-po­li­ti­ke­re” og UFO-Twit­ter kog­te over i ra­se­ri – og kom med trus­ler om ”ca­ta­strop­hic di­sclo­su­re”. For som ”den gam­le” whi­st­le­blower Lue Elizon­do twe­e­de­de al­le­re­de in­den den en­de­li­ge ord­lyd af NDAA’en var kendt: ”Vi har både en plan B, C og D…”.

Så selv om kon­gres­sen gav de man­ge ufo-in­ter­es­se­re­de ”no­get” i næ­ste års NDAA, var det no­get de gav dem ty­de­lig­vis ben­zin på en bål, der al­le­re­de var i brand.

… eller også er der en mere jordnær forklaring

Jeg kan be­stemt ikke for­tæn­ke no­gen i at mene, at hele bal­la­den om­kring NDAA’en er et klar be­vis på, at der er stær­ke kræf­ter, som øn­sker at hol­de sand­he­den om de på­stå­e­de ufo-pro­gram­mer un­der låg – og hele ud­vik­lin­gen har da også fået mig til at spær­re øj­ne­ne op.

For dels be­vi­ser det end­nu en gang, at de al­ler­mest pen­ge­stær­ke kræf­ter sta­dig har en vold­som magt i USA. Og dels be­kræf­ter det til ful­de ame­ri­ka­ner­ne i de­res mang­len­de til­lid til de­res egen re­ge­ring, for­svars­mi­ni­ste­ri­et og de pri­va­te sam­ar­bejds­part­ne­re, som dis­se in­stan­ser be­nyt­ter sig af.

Al­li­ge­vel kan det må­ske tæn­kes, at der er en me­get mere jord­nær for­kla­ring – uden at jeg på no­gen måde kan ud­ta­le mig skråsik­kert om det. For jeg er hver­ken eks­pert i den ame­ri­kan­ske for­fat­ning el­ler den måde, re­ge­rin­gen ple­jer at be­hand­le de­res sam­ar­bejds­part­ne­re på.

Men kun­ne mod­stan­den mod Schu­mer-til­fø­jel­ser­ne ikke i hø­je­re grad skyl­des, at vå­ben­pro­du­cen­ter­ne fø­ler de­res ejen­doms­ret tru­et, end at de har no­get at skjule?

Her tæn­ker jeg ikke (nød­ven­dig­vis) ejen­doms­ret­ten til ufo­er, døde ali­ens og ikke-men­ne­ske­lig tek­no­lo­gi. Men til både de helt ”al­min­de­li­ge” vå­ben, vi­den og tek­no­lo­gi­er, som vå­ben­pro­du­cen­ter­ne al­le­re­de har el­ler for nu­væ­ren­de ud­vik­ler i sam­ar­bej­de med staten.

David Charles Grusch

Den ame­ri­kan­ske Wright-Pat­ter­son Air For­ce Base skul­le ef­ter si­gen­de gem­me på hem­me­lig ufo-teknologi.

Det ville kun være til glæde advokatstanden

Så der­for var vå­ben­pro­du­cen­ter­ne nødt til at få fjer­net kra­vet om at skul­le ud­le­ve­re ufo-tek­no­lo­gi – for­di ”ufo” nemt kun­ne slet­tes, og me­to­den kun­ne bru­ges til at kræ­ve hvil­ken som helst tek­no­lo­gi ud­le­ve­ret, som vå­ben­pro­du­cen­ter­ne hav­de la­vet i sam­ar­bej­de med den ame­ri­kan­ske stat.

Det kun­ne nemt dan­ne præcedens.

Det vil­le hver­ken for­svar­sin­du­stri­en, for­svars­mi­ni­ste­ri­et el­ler re­ge­rin­gen være in­ter­es­se­re­de i. For det kun­ne nemt af­fø­de et krav om helt nye sam­ar­bejds­af­ta­ler, hvor der blev ind­skre­vet sto­re kom­pen­sa­tio­ner for lig­nen­de ind­greb i frem­ti­den. El­ler at der li­ge­frem skul­le stil­les øko­no­mi­ske ga­ran­ti­er fra sta­tens side, som kun­nr sik­re vå­ben­pro­du­cen­ter­ne i til­fæl­de af, at sta­ten ind­drog de­res ejen­doms­ret til de tek­no­lo­gi­er, de hav­de udviklet.

Det vil­le kort sagt ska­be en kløft imel­lem to el­lers me­get tæt­te sam­ar­bejds­part­ne­re, som det kun vil­le være ad­vo­kat­stan­den, der fik no­get giv­tigt ud af.

Grønt lys til et endnu vildere 2024

Så hvor stil­ler hele bal­la­den om næ­ste års NDAA egent­ligt ame­ri­ka­ner­ne i de­res krav om at ken­de sand­he­den om, hvad re­ge­rin­gen og Pen­ta­gon ved om ufoerne?

Lige så dår­ligt som før – og fak­tisk dårligere.

For vi vil al­drig få et klart svar på, hvor­for for­svar­sin­du­stri­en hav­de så me­get mod Schu­mer-til­fø­jel­ser­ne. Og de man­ge ufo-in­ter­es­se­re­de po­li­ti­ke­re, jour­na­li­ster og hvad der el­lers rø­rer sig på den front har fået end­nu et ar­gu­ment for, at ”we are be­ing lied to”.

Og der er lagt i ov­nen til, at vi kan for­ven­te end­nu fle­re whi­st­le­blowers, som træ­der frem med sen­sa­tio­nel­le på­stan­den, som vi al­drig kan få ve­ri­fi­ce­ret el­ler afkræftet.

Så som jeg ser det, er der gi­vet grønt lys til at 2024 bli­ver et end­nu vil­de­re år i det ame­ri­kan­ske ufo-land, end 2023 var det.