The Hou­se Over­sight Com­mit­tee er en ko­mité i Re­præ­sen­tan­ter­nes Hus, der spil­ler no­gen­lun­de sam­me rol­le som Stats- og Rigs­re­vi­sio­nen gør her­hjem­me. Ko­mi­te­en har in­gen døm­men­de magt, men har fle­re gan­ge spil­let en vig­tig rol­le i den ame­ri­kan­ske hi­sto­rie. Læs med her, og få mere at vide om ko­mi­te­en, hvor­dan hø­rin­ger­ne fo­re­går, og hvad vi kan for­ven­te os, der sker ef­ter høringen.

The Hou­se Over­sight Com­mit­tee er den dag­li­ge be­teg­nel­se for ”The Hou­se Com­mit­tee on Over­sight and Re­form”, som er ko­mi­te­ens of­fi­ci­el­le navn. Det er en ko­mité i det ame­ri­kan­ske Re­præ­sen­tan­ter­nes Hus, som har an­sva­ret for at over­vå­ge den ame­ri­kan­ske re­ge­ring, dens mi­ni­ste­ri­er og ad­mi­ni­stra­tion og de even­tu­el­le for­hold, der har di­rek­te ind­fly­del­se på det ame­ri­kan­ske folk.

Ko­mitéen har et bredt myn­dig­heds­om­rå­de og magt til at un­der­sø­ge, in­spi­ce­re og eva­lu­e­re, hvor­dan re­ge­rings­or­ga­ner, in­sti­tu­tio­ner og pro­gram­mer i dis­se fun­ge­rer og hånd­te­res. Til at få klar­hed over det, kan ko­mi­te­en ind­kal­de vid­ner, af­hol­de hø­rin­ger og ind­sam­le in­for­ma­tio­ner i form at do­ku­men­ter og vid­nes­byrd. Må­let er at sik­re an­svar­lig­hed og gen­nem­sig­tig­hed i den ame­ri­kan­ske re­ge­ring og dens udø­ven­de institutioner.

I det sto­re bil­le­de spil­ler the Hou­se Over­sight Com­mit­tee der­for en vig­tig – og of­test kri­tisk – rol­le i det ame­ri­kan­ske de­mo­kra­ti. Den vir­ker som en art kon­trol­me­ka­nis­me, som sør­ger for, at re­ge­rin­gen fun­ge­rer ef­fek­tivt og ret­fær­digt. Det gi­ver fol­ket en måde at over­vå­ge og – gen­nem de­res fol­ke­valg­te po­li­ti­ke­re – kri­ti­se­re re­ge­rin­gens handlinger

Hvilke beføjelser har komiteen?

The Hou­se Over­sight Com­mit­tee kan ikke di­rek­te døm­me no­gen, da det ikke er en dom­stol. Dog har ko­mitéen be­ty­de­lig magt til at ud­fø­re un­der­sø­gel­ser og gran­ske hand­lin­ger og af­gø­rel­ser nær­me­re gen­nem sine høringer.

Hvis ko­mitéen fin­der tegn på kri­mi­na­li­tet el­ler uet­isk ad­færd, kan ko­mitéen an­be­fa­le hand­lin­ger, som den me­ner, at Kon­gres­sen bør tage. Her­un­der at ud­ste­de ny lov­giv­ning for at løse pro­ble­mer el­ler mang­ler, som ko­mi­te­en har op­da­get i for­bin­del­se med sine undersøgelser.

Men det er op til beg­ge kam­re i Kon­gres­sen, og i nog­le til­fæl­de an­dre dele af re­ge­rin­gens or­ga­ni­sa­tio­ner, at ved­ta­ge og im­ple­men­te­re dis­se anbefalinger.

Kendte høringer som satte et aftryk i historien

Ko­mi­te­en har fle­re gan­ge sat vig­ti­ge af­tryk på hi­sto­ri­ens gang, og væ­ret år­sa­gen til fle­re vig­ti­ge lovæn­drin­ger i ame­ri­kansk hi­sto­rie. Blandt de mest kend­te hø­rin­ger in­den for de se­ne­ste 50 år kan bl.a. nævnes:

  • Wa­ter­ga­te-skan­da­len (1973–1974): Selv­om det of­fi­ci­elt var Se­na­tets sær­li­ge Wa­ter­ga­te-ko­mi­te, der gen­nem­før­te hø­rin­ger­ne, spil­le­de hø­rin­ger­ne i The Hou­se Over­sight Com­mit­tee også en vig­tig rol­le i un­der­sø­gel­sen af præ­si­dent Nixon og af­slø­rin­gen af den om­fat­ten­de kor­rup­tion i Nixon-ad­mi­ni­stra­tio­nen, som før­te til Nixons afgang.
  • Hø­rin­gen om To­bak­sin­du­stri­en (1994): En an­den kendt hø­ring i The Hou­se Over­sight Com­mit­tee var ”to­baks­hø­rin­gen” i 1994. Her blev le­de­re af de syv stør­ste to­baks­fir­ma­er ind­kaldt til at vid­ne un­der ed. Un­der hø­rin­ger­ne er­klæ­re­de de, at ni­ko­tin ikke var va­nedan­nen­de. Se­ne­re vi­ste do­ku­men­ter, at de godt vid­ste, at det var va­nedan­nen­de. Dis­se hø­rin­ger sat­te fo­kus på to­bak­sin­du­stri­ens må­l­ret­te­de mi­s­in­for­ma­tion af de­res kun­der og de of­fent­li­ge myn­dig­he­der, og var med­vir­ken­de til en gen­nem­gri­ben­de æn­dring i den ame­ri­kan­ske lov­giv­ning om tobak.
  • Hø­rin­gen om ”Fast and Furious” (2011–2012): The Hou­se Over­sight Com­mit­tee gen­nem­før­te en ræk­ke hø­rin­ger om den så­kald­te ”Ope­ra­tion Fast and Furious” i åre­ne 2011 og 2012. Hø­rin­ger­ne af­dæk­ke­de en hem­me­lig ope­ra­tion ud­ført af Bu­reau of Alco­hol, To­bac­co, Fi­rearms and Explo­si­ves (ATF). De hav­de be­vidst solgt vå­ben til en ræk­ke mistæn­ke­li­ge strå­mænd i håb om at spo­re våb­ne­ne til de me­xi­can­ske narko­kar­tel­ler. Men ope­ra­tio­nen mis­lyk­ke­des, så våb­ne­ne i ste­det blev brugt til an­dre kri­mi­nel­le ak­ti­vi­te­ter. Her før­te hø­rin­ger­ne til en ræk­ke æn­drin­ger i, hvor­dan ATF’s ope­ra­tio­ner frem­over blev le­det og udført.

Der har dog også væ­ret mas­ser af an­dre hø­rin­ger, der ikke har gi­vet de sam­me ”bøl­ge­skvulp” i den ame­ri­kan­ske an­de­dam. Lige nu fo­re­går der i øv­rigt en ræk­ke hø­rin­ger om præ­si­dentsøn­nen Hunter Bi­dens kri­mi­nel­le ak­ti­vi­te­ter, som skal ka­ste lys over, hvor­vidt dis­se har væ­ret kendt af Joe Biden.

Sådan foregår høringen

Nor­malt fo­re­går hø­rin­ger­ne i The Hou­se Over­sight Com­mit­tee ef­ter en mo­del, hvor først for­man­den for hø­rin­gen og der­ef­ter det højst ran­ge­ren­de med­lem af hø­rings­ko­mi­te­en fra det mod­sat­te par­ti hol­der åbningstaler.

Her er vi i den sær­li­ge si­tu­a­tion, at beg­ge par­ti­er i øje­blik­ket er me­get op­ta­ge­de af at be­ly­se, dels hvor stor en trus­sel ufo­er er for fly­sik­ker­he­den, og dels om der har fin­de lys­sky, mørklag­te pro­gram­mer, som har ud­ført for­søg med vrag­de­le og hele far­tø­jer, så­dan som whi­st­le­blower David Grusch har udtalt.

Her­ef­ter præ­sen­te­rer vid­ner­ne de­res vid­nes­byrd un­der le­del­se af for­man­den for høringen.

Bag­ef­ter har med­lem­mer af ko­mitéen mu­lig­hed for at stil­le spørgs­mål til vid­ner­ne. Her bli­ver der tra­di­tio­nelt gået til stå­let, og spurgt kri­tisk ind til de­tal­jer­ne i vid­ner­nes udsagn.

Der­for er der tit sat en tids­be­græns­ning på af­hø­rin­gen af vid­ner­ne, så hø­rin­gen ikke træk­ker for me­get ud over det af­tal­te sluttidspunkt.

Frem­gangs­må­den og læng­den på de en­kel­te hø­rin­ger kan dog va­ri­e­re en lil­le smu­le ba­se­ret på em­nets ka­rak­ter og om­fang. Så helt hvor­dan det kom­mer til at fo­re­går ved vi først, når hø­rin­gen begynder.

Hvad sker der efter høringen?

Ef­ter hø­rin­gen kan der være en op­følg­nings­pe­ri­o­de, hvor ko­mitéen kan an­mo­de om yder­li­ge­re in­for­ma­tion, el­ler vid­ner kan ven­de til­ba­ge med yder­li­ge­re svar på spørgsmål.

Ef­ter den­ne pe­ri­o­de kan ko­mitéen væl­ge at ud­ar­bej­de en rap­port om de­res fund og an­be­fa­lin­ger. Den­ne rap­port kan ef­ter­føl­gen­de an­ven­des til at på­vir­ke lov­giv­nin­gen el­ler den måde for­skel­li­ge of­fent­li­ge or­ga­ner fun­ge­rer på.

Ko­mi­te­en kan også an­be­fa­le el­ler ind­kal­de til nye, ud­dy­ben­de høringer.

Her må det for­ven­tes, at et af for­må­le­ne med hø­rin­gen i dag bli­ver at skub­be bag på de til­fø­jel­ser, som al­le­re­de er skre­vet ind i for­sla­get til næ­ste års Na­tio­nal De­fen­se Aut­ho­riza­tion Act ved­rø­ren­de ufoer.

Men der­u­d­over er det ret åbent, hvad hø­rin­gen kan re­sul­te­re i.

Svarer lidt til stats- og rigsrevisionen

Skal vi sam­men­lig­ne The Hou­se Over­sight Com­mit­tee med no­get i det dan­ske fol­ke­ting, er Stats­re­viso­rer­ne og Rigs­re­vi­sio­nen det, som kom­mer tættest.

Stats­re­viso­rer­ne er fol­ke­tings­med­lem­mer, som har til op­ga­ve at over­vå­ge re­ge­rin­gen og den of­fent­li­ge for­valt­ning for at sik­re, at skat­te­bor­ger­nes pen­ge an­ven­des kor­rekt og effektivt.

Rigs­re­vi­sio­nen er en uaf­hæn­gig in­sti­tu­tion un­der Fol­ke­tin­get, som ud­fø­rer re­vi­sio­ner og un­der­sø­gel­ser af sta­tens regn­ska­ber og forvaltning.

Selv­om der er en ræk­ke for­skel­le mel­lem Stats­re­viso­rer­ne, Rigs­re­vi­sio­nen og The Hou­se Over­sight Com­mit­tee – for ek­sem­pel i de­res be­fø­jel­ser og den måde, de ope­re­rer på – så er alle 3 in­sti­tu­tio­ner de­sig­net til at sik­re an­svar­lig­hed og gen­nem­sig­tig­hed i re­ge­rin­gen. Og fun­ge­rer som en måde at over­vå­ge og kri­ti­se­re re­ge­rin­gens handlinger.

Så på den måde kan du godt sæt­te lig­heds­tegn mel­lem de to dan­ske ”re­vi­sions­or­ga­ni­sa­tio­ner” og The Hou­se Over­sight Committee.