26. juli kom den læn­ge ven­te­de ufo-hø­ring i The Hou­se Over­sight Com­mit­tee med tre vid­ner, hvis hi­sto­ri­er og ar­gu­men­ter er vel­kend­te for os, der har fulgt ufosa­gen i man­ge år – men nye for man­ge kon­gres­folk og den bre­de of­fent­lig­hed. Der­for kan der næ­sten kun bli­ve ét ud­fald af hø­rin­gen: For hvil­ken an­svar­lig, fol­ke­valgt po­li­tik­ker kan sid­de be­skyld­nin­ger om mørklæg­ning, lem­fæl­dig om­gang med sta­tens mid­ler, og gen­ta­gen­de rap­por­ter om mysti­ske ob­jek­ter i ame­ri­kansk luftrum overhørig.

Af Ben­ny Chri­sten Grandahl

Kred­sen af ufo-in­ter­es­se­re­de kon­gres­folk fra beg­ge de sto­re ame­ri­kan­ske par­ti­er har kæm­pet som gale for at få den læn­ge ven­te­de – og fol­ke­ligt kræ­ve­de – ufo-hø­ring i ka­len­de­ren i The Hou­se Over­sight Com­mit­te før sommerferien.

Det lyk­ke­des dem.

Så den 26. juli sad al­ver­dens ufo­in­ter­es­se­re­de klar, da de tre vel­kend­te (i ufo-kred­se) vid­ner Ryan Gra­ves, David Fra­vor og David Grusch skul­le ud­ta­le sig un­der ed i en hø­ring, som hav­de fået over­skrif­ten: ”Uni­den­ti­fied Ano­ma­lous Pheno­me­na: Im­pli­ca­tions on Na­tio­nal Securi­ty, Pu­blic Sa­fe­ty, and Gover­n­ment Transparency”.

Spørgs­må­let er, om tids­punk­tet egent­lig var så velvalgt. For ugen ef­ter gik kon­gres­med­lem­mer­ne på en må­neds som­mer­fe­rie. Så hvor frisk i erin­drin­gen er hø­rin­gen egent­lig, når de kom­mer til­ba­ge fra sommerpausen.

Det må ti­den vise.

Du kan se hele hø­rin­gen her.

dDet bedste udgangspunkt for fremsatte lovforslag til næste års NDAA

Et af po­li­ti­ker­nes mål med hø­rin­gen har helt klart væ­ret at ska­be op­mærk­som­hed om den på­stå­e­de mør­ke­læg­ning, kre­a­ti­ve bud­get­te­ring og de kri­mi­nel­le hand­lin­ger, der skul­le være fun­det sted i de hem­me­ligstemp­le­de pro­gram­mer, som re­ge­rin­gen og for­sva­ret iføl­ge whi­st­le­blower David Grusch har haft kø­ren­de i tæt på 90 år.

Det er på­stan­de, som al­le­re­de har ud­mønt­et sig i kon­kre­te til­fø­jel­ser til næ­ste års NDAA – Na­tio­nal De­fen­se Au­to­riza­tion Act – fra bl.a. kon­gres­med­lem­mer­ne Chuck Schu­mer og Kir­sten Gil­li­brand. NDAA er en kom­bi­na­tion af bud­get og lov­giv­ning for for­sva­rets ak­ti­vi­te­ter i det kom­men­de finansår.

Et an­det mål med hø­rin­gen var at ska­be en bred op­mærk­som­hed om­kring de mi­li­tæ­re ob­ser­va­tio­ner som bl.a. Ryan Gra­ves og David Fra­vor har for­talt om. Og som er do­ku­men­te­ret i de så­kald­te Pentagon-videoer.

For­må­let var at do­ku­men­te­re, at der fly­ver no­get rundt (ud­over ki­ne­si­ske spionbal­lo­ner) i ame­ri­kansk luftrum, som in­gen med sik­ker­hed kan sige hvad er. No­get, som po­ten­ti­elt kan være til fare for både den ci­vi­le og mi­li­tæ­re flytrafik.

Den slags på­stan­de om hem­me­lig­hol­del­se, snyd med sta­tens pen­ge og fare for luft­fart­s­sik­ker­he­den er der in­gen an­svar­li­ge po­li­ti­ke­re, som kan sid­de overhørig.

Så der­for vil de til­fø­je­de punk­ter på NDAA’en højst sand­syn­lig­vis bli­ve stemt igen­nem i beg­ge kon­gres­sens kam­re hen over ef­ter­å­ret – og træ­de i kraft en gang i de­cem­ber, når præ­si­dent Bi­den har un­der­skre­vet NDAA’en.

Grusch er det – næsten for – perfekte vidne

Det var dog sær­ligt David Grusch vid­neud­sagn – un­der ed – om, at re­ge­ring og for­svar skul­le lig­ge inde med både lig­de­le af pi­lo­ter, vrag­de­le og hele nedstyr­te­de ufo­er, som ef­ter­føl­gen­de har truk­ket de stør­ste over­skrif­ter i medierne.

For er det sandt, er det en nyhed, som ikke blot kan få al­vor­li­ge kon­se­kven­ser for dem, som har le­det dis­se pro­gram­mer. Det vil også være den en­de­li­ge be­kræf­tel­se på, at vi ikke er ale­ne i uni­ver­set. Kort sagt den må­ske al­ler­stør­ste nyhed nogensinde.

Her er det også vig­tigt at no­te­re sig, at det ikke er før­ste gang David Grusch ud­ta­ler sig un­der ed. For al­le­re­de i april 2022 – alt­så for over et år si­den – af­le­ve­re­de han en kla­ge til The In­spector Ge­ne­ral – en ame­ri­kansk in­sti­tu­tion som sva­rer lidt til stats- el­ler rigs­re­vi­sio­nen – om de hem­me­li­ge ufo-programmer.

Med kla­gen fulg­te an­gi­ve­lig­vis både hem­me­ligstemp­le­de do­ku­men­ter og en li­ste over nav­ne­ne på de hem­me­ligstemp­le­de pro­gram­mer, som han hav­de fået kend­skab til gen­nem hans in­ter­view af mere end 40 vid­ner over de 4 år, han ar­bej­de­de i for­sva­rets da­væ­ren­de ufokontor.

The In­spector Ge­ne­ral skul­le også have un­der­søgt både do­ku­men­ter­ne og af­hørt fle­re af vid­ner­ne, og fun­det Grus­chs på­stan­de tro­vær­di­ge og vig­ti­ge at få fulgt op på.

Ef­ter Grus­chs egne ud­sagn skul­le han ef­ter­føl­gen­de have op­le­vet både kar­ri­e­re­mæs­si­ge re­pres­sa­li­er og trus­ler mod ham og hans fa­mi­lie – an­gi­ve­ligt fra folk bag de hem­me­li­ge pro­gram­mer. Der­for føl­te han sig tvun­get til at stil­le sig frem som whi­st­le­blower i maj i år, for at få den be­skyt­tel­se, som det gi­ver. Og for at bli­ve syn­lig i of­fent­lig­he­den, så han ikke kun­ne for­svin­de på mystisk vis.

Det er jo en hi­sto­rie, som er lige til en spæn­dings­film med den pa­tri­o­ti­ske Grusch som hel­ten, der øn­ske­de at be­kæm­pe kri­mi­nel­le hand­lin­ger og den uret­mæs­si­ge hem­me­lig­hol­del­se af det stør­ste nyhed i men­ne­ske­he­dens hi­sto­rie. Og så en kreds af ufo-in­ter­es­se­re­de po­li­ti­ke­re og jour­na­li­ster som de ven­li­ge gu­i­der, der hjalp ham på vej.

For David Grusch har væ­ret kendt i – og der­for sik­kert også un­der ind­fly­del­se af – dis­se kred­se både før han ind­gav sin kla­ge til The In­spector Ge­ne­ral og sprang ud som whistleblower.

Det­te er ikke sagt for at miskre­di­te­re Grusch. For in­gen stil­ler sig vel op som den ”hjælp­som­me idi­ot” for en kreds af jour­na­li­ster og po­li­ti­ke­re, der har hver de­res dags­or­den om det emne, han ved en mas­se om. Vel vi­den­de, at han ri­si­ke­rer en lang fængsels­straf for at lyve un­der ed. To gan­ge endda.

Men det er set før. F.eks. un­der hø­rin­ger­ne om Iran-Con­tra skan­da­len til­ba­ge i 1980’erne, hvor ame­ri­ka­ner­ne i hem­me­lig­hed solg­te vå­ben til ira­ner­ne (som der var for­bud mod), og brug­te over­skud­det til at fi­nan­si­e­re den ni­ca­ragu­an­ske mod­stands­be­væ­gel­se the Con­tras med.

Nej, jeg tror hel­ler ikke Grusch ly­ver — be­vidst i hvert fald. For han sto­ler ty­de­lig­vis på de mere end 40 vid­ner, han har in­ter­viewet. Og når så man­ge stil­ler sig frem og af­gi­ver for­kla­rin­ger om no­gen­lun­de de sam­me ting, hvor­for skul­le det så være forkert?

Med min­dre… 

Vi kommer nemt til at lyde som konspirationsteoretikere

Suk… Det er net­op det pro­blem, alle os som stil­ler os lidt mere skep­ti­ske over­for ud­sag­ne­ne, står med.

For vi kan ikke rig­tig kom­me med hånd­fa­ste mod­ar­gu­men­ter til – el­ler i det hele ta­get for­hol­de os til – på­stan­de, som frem­sæt­tes på an­den hånd. Og hvor de­tal­jer­ne som kun­ne ka­ste lys over sa­gen, er hemmeligstemplede.

I hvert fald ikke uden at kom­me til at lyde lige som de alle de kon­spira­tions­te­o­re­ti­ke­re, der gen­nem ti­den er frem­kom­met med no­gen­lun­de de på­stan­de, som nu frem­læg­ges un­der ed.

Lad os nu få de lig og vragdele på bordet

Så lad os nu bare få gang i nog­le fle­re hø­rin­ger, og no­get lov­giv­ning som tvin­ger de ame­ri­kan­ske re­ge­rings- og for­svarsmyn­dig­he­der til at kom­me frem med den vi­den (og even­tu­el­le lig- og vrag­de­le), som de måt­te – el­ler ikke måt­te – lig­ge inde med.

Så kan vi få klar­hed om, hvor­vidt vi står med den stør­ste nyhed no­gen­sin­de – el­ler ingenting.

Der er ikke rig­tig no­gen vej midt imellem.

Og for de man­ge som vir­ke­lig går op i, og tror på det her, er der kun et ud­fald, som vil give ro på. At lig og vrag­de­le kom­mer frem. Alt an­det vil de op­fat­te som end­nu et for­søg på et cover up.

Det kan nemt ud­vik­le sig til et di­lem­ma af astro­no­mi­ske stør­rel­ser, som kan ska­be end­nu mere røre i et ame­ri­kansk sam­fund, der bli­ver mere og mere po­la­ri­se­ret og op­delt for hver dag, der går. Og som må­ske net­op der­for hå­ber på, at no­gen som er både klo­ge­re og tek­no­lo­gisk over­leg­ne, kom­mer og red­der dem.