Dr. Sean Kirk­pa­tri­ck er for­tid som chef for AARO. Ef­ter­føl­gen­de har han smæk­ket så ge­val­digt med dø­ren, at han på det nær­me­ste må si­ges at have la­vet en om­vendt Dr. J. Al­len Hy­nek – som han i sin tid i AARO kom til at lig­ne mere og mere. Men har han tabt sut­ten? El­ler er der no­get om snak­ken? Lyt til epi­so­den af Fly­ven­de Tal­ler­ken ne­den­for, læs de­tal­jer­ne i ar­tik­len, og for­søg at dan­ne dig dit eget ind­tryk af, om man­den ta­ler sandt el­ler er ude i di­s­in­for­ma­tio­nens tjeneste.

Hør Flyvende Tallerken om Dr. Sean Kirkpatrick

med Fre­de­rik Dirks Gott­lieb, Anja C. An­der­sen og Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl | Fly­ven­de Tal­ler­ken DR

https://bit.ly/FTS5E12

En time går hur­tigt, når du snak­ker om et emne, du går op i. Så det var langt fra alle de­tal­jer, der blev plads til i Fly­ven­de Tal­ler­ken-epi­so­den om Dr. Sean Kirk­pa­tri­ck. I den­ne ar­ti­kel har jeg sam­let op på alle de­tal­jer­ne (næ­sten da) – både dem, vi hu­ske­de at få talt om og dem, vi ikke kom rundt om:

Det var svært for kri­ti­ker­ne af Dr. Sean Kirk­pa­tri­ck at skju­le de­res be­gej­string, da den ud­skæld­te vi­den­skabs­mand for­lod po­sten som chef for AARO.

For gen­nem hans tid ved ro­ret var han ble­vet en per­so­na­li­se­ring af alt det, som de hav­de imod re­ge­rin­gen og for­sva­rets hånd­te­ring af ufo­er. Og i de­res øjne spil­le­de Kirk­pa­tri­ck en cen­tral rol­le som en af dem, der var med til at be­skyt­te de mørklag­te, hem­me­li­ge ufo-pro­gram­mer, som for­søg­te at af­lu­re tek­no­lo­gi­en fra de nedstyr­te­de ufo­er, for­sva­ret hav­de gemt af vej­en hos ud­valg­te fir­ma­er in­den for forsvarsindustrien.

Havde Dr. Kirkpatrick samme udgangspunkt for sin ufo-forskning som J. Allen Hynek?

En af de de­tal­jer jeg selv og fle­re an­dre har lagt mær­ke til, er, hvor­dan Dr. Sean Kirk­pa­tri­ck i lø­bet af sin tid som di­rek­tør for AARO er kom­met til at lig­ne den navn­kun­di­ge ufo­log J. Al­len Hy­nek mere og mere. Bl.a. ved at til­læg­ge sig sam­me Salt’n’pepper go­a­tee, som Hy­nek var kendt for, og al­tid op­træ­de i jakkesæt.

Til venstre ses Dr. Sean Kirkpatrick, lige efter han tiltrådte stillingen som direktør for AARO. I midten ses Kirkpatrick ved en pressekonference sidste sommer. Bemærk den slående lighed med den kendte ufolog J. Allen Hynek.

Til ven­stre ses Dr. Sean Kirk­pa­tri­ck, lige ef­ter han til­t­rå­d­te stil­lin­gen som di­rek­tør for AARO. I mid­ten ses Kirk­pa­tri­ck ved en pres­se­kon­fe­ren­ce sid­ste som­mer. Be­mærk den slå­en­de lig­hed med den kend­te ufo­log J. Al­len Hy­nek (yderst til højre).

Det så man­ge – inkl. mig selv – som et tegn på en form for hen­gi­ven­hed el­ler li­ge­frem et lil­le knæ­fald for den kend­te ufo­log. El­ler må­ske bare et lil­le, hu­mo­ri­stisk puf med al­bu­en. For Hy­nek vend­te som be­kendt – ja, und­skyld mig flos­k­len – rundt på en tal­ler­ken, da Pro­ject Blue Book blev ned­lagt ef­ter ud­gi­vel­sen af Con­don-rap­por­ten. Og gik fra at bort­for­kla­re ufo-op­le­vel­ser som sump­gas og til at un­der­sø­ge dem nær­me­re ef­ter sit eget vi­den­ska­be­li­ge framework.

Dr. Sean Kirk­pa­tri­ck valg­te så at gøre præ­cis det mod­sat­te. Selv om jeg fak­tisk tror, at han kom til AARO med et øn­ske om at ska­be klar­hed over, hvad det var, så man­ge mi­li­tær­folk op­le­ve­de. Og ska­be en vi­den­ska­be­lig me­to­de til at un­der­sø­ge det ordentligt.

I hvert fald sag­de Kirk­pa­tri­ck stort set det sam­men, da han til­t­rå­d­te stil­lin­gen som di­rek­tør for AARO, som J. Al­len Hy­nek hav­de an­be­fa­let som op­skrif­ten på en se­ri­øs ufo-forsk­ning i sin bog ”UFO – Do­ku­men­te­ret ” (”The UFO Ex­pe­ri­en­ce” – som du kan hen­te den dan­ske ud­ga­ve af helt gra­tis her.), nem­lig:

  • vig­tig­he­den af en ob­jek­tiv og vi­den­ska­be­lig tilgang
  • an­ven­del­sen af kri­tisk tænk­ning og vi­den­ska­be­li­ge metoder
  • ud­forsk­ning af ufo-fæ­no­me­net uden for­u­dind­ta­ge­de meninger
  • at tage øjen­vid­ne­be­ret­nin­ger alvorligt
  • at være åben over for nye opdagelser
  • ska­be en ba­lan­ce mel­lem skep­tisk gransk­ning og an­er­ken­del­se af ”det uforklarlige”.

Så må­ske var stilskif­tet helt bevidst.

Spørgs­må­let er så nu, om Kirk­pa­tri­ck la­der sit Hy­nek-look og der­med sin Salt’n’Pepper go­a­tee for­svin­de og ven­der til­ba­ge til sin gam­le skæg­fri­su­re. El­ler væl­ger en helt ny stil til sit nye job som Chief Te­ch­no­lo­gy Of­fi­cer for De­fen­se and In­tel­li­gen­ce Pro­grams på Oak Rid­ge Na­tio­nal Laboratory.

Net­op på grund af hans rol­le som pry­gelk­na­be var man­ge af de mest høj­rø­ste­de ufo-jour­na­li­ster tit ude med ri­ven ef­ter Kirk­pa­tri­ck. Og det var ikke små­ting Kirk­pa­tri­ck måt­te stå mo­del til både i me­di­er­ne og på de so­ci­a­le me­di­er. F.eks. i form af ka­ri­ka­tur­teg­nin­ger, hvor han var en Pi­noc­chio-duk­ke (der jo som be­kendt får en lang næse, når han ly­ver), der blev sty­ret af sin kvin­de­li­ge chef.

Dr. Kirk­pa­tri­ck frem­stil­let som Pi­noc­chio, der jo net­op er kendt for at få en lang næse, når han lyver. 

Kirk­pa­tri­cks af­gang fik også den navn­kun­di­ge Luis Elizon­do til at po­ste føl­gen­de kom­men­tar på X – det tid­li­ge­re Twitter:

“I left my job in pro­test, ot­hers lea­ve in shame”

- Luis Elizondo

Så en­de­lig var de slup­pet af med ”Dr. Evil” – et til­navn Kirk­pa­tri­ck hav­de fået i sin tid som for­sker ved Uni­ted Sta­tes Na­val Re­search La­bo­ra­tory – for­ladt ufo-kon­to­ret. Iføl­ge kri­ti­ker­ne af­ske­di­get på grund af mi­stil­lid skabt af de­res enor­me pres i me­di­er­ne. Men iføl­ge Pen­ta­gon og Kirk­pa­tri­ck selv var det al­le­re­de af­talt hen over som­me­ren sid­ste år.

Hvordan fik Dr. Sean Kirkpatrick sit tilnavn ”Dr. Evil”

På bag­grund af Sean Kirk­pa­tri­cks sto­re vi­den om la­ser­tek­no­lo­gi fik han i for­bin­del­se med et forsk­nings­pro­jekt i den ame­ri­kan­ske flå­de til­nav­net ”Dr. Evil”.

Dr. Evil er en ikonisk filmkarakter fra Foto: New Line Ci­ne­ma “Austin Powers”

Det er en iko­nisk film­ka­rak­ter (spil­let af Mike My­ers) fra “Austin Powers”-filmserien, som er en pa­ro­di på en ræk­ke af de kend­te skur­ke i Ja­mes Bond-filmene.

Dr. Evil har en sær­lig for­kær­lig­hed for avan­ce­re­de vå­ben, især la­ser­vå­ben, som han ofte ind­dra­ger i sine di­a­bol­ske pla­ner. Og et af hans stør­ste øn­sker er at ud­sty­re ha­jer med laserkanoner.

Der­for var det op­lagt at give Dr. Kirk­pa­tri­ck til­nav­net Dr. Evil. Og end­da også give ham en over­le­vel­ses­dragt med ”Dr. Evil” på­trykt som kaldenavn.

Det var også en slet skjult re­fe­ren­ce til Dr. Evil-ka­rak­te­ren, der gjor­de, at Dr. Kirk­pa­tri­ck modt­og en ha­j­duk­ke med på­sat­te la­ser­pen­ne som af­skeds­ga­ve, da han for­lod pro­jek­tet hos flå­den. Den har han endnu.

Så selv­om det sy­nes op­lagt, er det alt­så ikke de man­ge ufo-en­tu­si­a­ster, som har fun­det på til­nav­net. Selv­om de gen­nem hans tid i AARO er kom­met til rent ud­sagt at hade ham og ser ham som en per­son­lig­gø­rel­se af den di­s­in­for­ma­tion og hem­me­lig­hol­del­se, som de me­ner, der foregår.

Kirkpatrick slår igen

Men det skul­le ikke bli­ve det sid­ste, Kirk­pa­tri­cks kri­ti­ke­re kom til at høre fra ham. For i en ar­ti­kel ud­gi­vet i Sci­en­ti­fic Ame­ri­can i ja­nu­ar i år de­ler Dr. Sean Kirk­pa­tri­ck sine er­fa­rin­ger fra ti­den i AARO. Og der­med også de fle­ste kon­klu­sio­ner­ne fra den før­ste hi­sto­ri­ske rap­port fra AARO, som ud­kom 8. marts.

For i AARO var han og hans team sat til at un­der­sø­ge ufo-ob­ser­va­tio­ner fra både mi­li­tæ­re og ci­vi­le pi­lo­ter på en vi­den­ska­be­lig måde. Samt do­ku­men­te­re for­sva­rets in­vol­ve­ring med ufo­er si­den 1945 og frem til i dag.

Men iføl­ge Kirk­pa­tri­ck blev ar­bej­det un­der­mi­ne­ret fra fle­re si­der af.

Ubegrundede påstande og konspirationsteorier

For det før­ste skul­le AARO kæm­pe med ube­grun­de­de på­stan­de og kon­spira­tions­te­o­ri­er fra en net­værk af jour­na­li­ster, po­li­ti­ke­re og tid­li­ge­re ef­ter­ret­nings­folk, som ser ud til at stå i ledt­og med hinanden.

Det er folk, der har kendt hin­an­den i år­ti­er. Og som hele vej­en igen­nem gen­si­digt har støt­tet op om og for­stær­ket hin­an­dens sen­sa­tio­nel­le på­stan­de om ufo­er. Sam­ti­dig har kred­sen sam­men og hver for sig del­ta­get i for­skel­li­ge både egen- og re­ge­rings­fi­nan­si­e­re­de stu­di­er og pro­gram­mer, der har bi­dra­get til at for­me den mo­der­ne for­tæl­ling om ufo­er og be­søg fra en ikke-men­ne­ske­lig intelligens.

If pe­op­le claim to have evi­den­ce in­vol­ving ali­ens, they need to come forward to AARO to enab­le the of­fi­ce to in­ve­sti­ga­te it. Ot­herwi­se, hear­say in a sci­en­ti­fic and fact-ba­sed in­ve­sti­ga­tion ser­ves only as a distraction.

- Dr. Sean Kirkpatrick

Det har iføl­ge Kirk­pa­tri­cks kon­klu­sio­ner i ar­tik­len ført til en kul­tur, hvor kon­spira­tions­te­o­ri­er tri­ves og bru­ges til at ska­be mi­stro til både den ame­ri­kan­ske re­ge­ring, for­svars­mi­ni­ste­ri­et, AARO og kon­to­rets un­der­sø­gel­ser af ufo-fænomenet.

Ja, en sær­lig kreds af med­lem­mer af Kon­gres­sen fo­re­træk­ker ef­ter Kirk­pa­tri­cks ud­læg­ning li­ge­frem, ”at ud­ta­le sig om rumvæ­se­ner til pres­sen frem for at få en evi­dens­ba­se­ret bri­e­fing om emnet.”

Det fin­der Kirk­pa­tri­ck pro­ble­ma­tisk, for­di kon­gres­sens ”med­lem­mer har et an­svar for at ud­vi­se kri­tisk tænk­ning frem for at søge rampelyset.”

Sam­ti­dig an­kla­ger Dr. Kirk­pa­tri­ck kred­sen af jour­na­li­ster, po­li­ti­ke­re og an­dre kend­te ufo-per­son­lig­he­der for at:

  • Frem­me ube­grun­de­de på­stan­de og sen­sa­tions­sø­gen­de hi­sto­ri­er om ufo­er uden so­lid evidens.
  • Un­der­mi­ne­re se­ri­øs forsk­ning ved at blan­de fak­ta med spe­ku­la­tio­ner, som ska­ber for­vir­ring om­kring fæ­no­me­nets natur.
  • Over­se vig­tig­he­den af kri­tisk tænk­ning og evi­dens­ba­se­ret til­gang til un­der­sø­gel­sen af ufo-fænomenet.

Militærets lukkethed fremmede konspirationsteorierne

For det an­det måt­te Kirk­pa­tri­ck kæm­pe med et stift, mi­li­tært sy­stem, der ikke var me­get for at ud­ta­le sig til of­fent­lig­he­den. Det blev tol­ket som om, mi­li­tæ­ret hav­de no­get at skjule.

Her me­ner Kirk­pa­tri­ck i dag, at mere gen­nem­sig­tig­hed og di­rek­te kom­mu­ni­ka­tion fra Pen­ta­gons side kun­ne have imø­de­gå­et mi­s­in­for­ma­tion og gi­vet of­fent­lig­he­den en me­get bed­re for­stå­el­se af AA­RO’s egent­li­ge mission.

Mis­sio­nen var nem­lig at un­der­sø­ge ufor­klar­li­ge, anor­ma­le fæ­no­me­ner in­drap­por­te­ret af mi­li­tær, flå­de og luft­vå­ben, og hvor­vidt de ud­gjor­de en po­ten­ti­el sik­ker­heds­mæs­sig ri­si­ko for så­vel per­so­nel, ma­te­ri­el og den ame­ri­kan­ske stat. Ikke at fin­de be­vi­ser på ikke-men­ne­ske­lig in­tel­li­gens’ til­ste­de­væ­rel­se på jorden.

Lavede Kirkpatrick lige en Greenstreet dér?

Of­fent­lig­gø­rel­sen af Kirk­pa­tri­cks gen­tag­ne op­træ­den i me­di­er­ne skab­te ikke uven­tet et ra­ma­skrig fra hans kri­ti­ke­re. De prø­ve­de både at lat­ter­lig­gø­re ham (f.eks. skrev Luis Elizon­do på X: “Jeg for­lod mit job i pro­test, an­dre for­la­der det i skam”​​) og nedt­o­ne se­ri­ø­si­te­ten af hans udsagn.

Sam­ti­dig men­te kri­ti­ker­ne ikke, at Kirk­pa­tri­ck sag­de no­get nyt. Han gen­tog bare de sam­me po­in­ter som den blandt dem lige så ha­de­de ufo-skep­ti­ker, Ste­ven Gre­en­stre­et er kendt for.

Det hele blev ikke bed­re af, at re­dak­tø­ren hos Sci­en­ti­fic Ame­ri­can valg­te at lin­ke til net­op en af Gre­en­stre­ets vi­deo­er, hvor han gen­nem­går per­son­kred­sen af jour­na­li­ster, po­li­ti­ke­re og an­dre ufo-per­son­lig­he­der. Og hvor­dan de i åre­vis iføl­ge Gre­en­stre­et hav­de pro­fi­te­ret på ufo­er og skabt det nu­væ­ren­de hype om ufo­er i både den ame­ri­kan­ske be­folk­ning og det ame­ri­kan­ske folkestyre.

Taler Greenstreet og Kirkpatrick sammen?

Lin­ket til hans vi­deo i Kirk­pa­tri­cks ar­ti­kel i Sci­en­ti­fic Ame­ri­can var Gre­en­stre­et ikke sen til at ud­nyt­te i sin egen selvpromovering.

Ef­ter­føl­gen­de har Gre­en­stre­et også fået det til at frem­stå, som om der fo­re­går en vis di­a­log mel­lem ham og Dr. Sean Kirk­pa­tri­ck. Men hvor­vidt det er til­fæl­det, har jeg ikke kun­ne fin­de no­get, der be­kræf­ter. El­ler af­kræf­ter for den sags skyld.

Nej, Kirkpatrick havde førstehåndsoplevelser

Men hav­de Kirk­pa­tri­ck i ste­det valgt at for­tæl­le om, hvor­dan præ­cis den sam­me kreds af per­so­ner igen og igen duk­ke­de op, hver gang AARO ef­ter­for­ske­de nog­le af de lidt mere spek­taku­læ­re hen­ven­del­ser, hav­de hans ud­sagn stå­et lidt mere på egne ben. Og vil­le have lydt knapt så me­get som et ekko af Gre­en­stre­et – hel­ler ikke selv­om den per­son­kreds Kirk­pa­tri­ck hen­vi­ste til, var nøj­ag­tig den sam­me, som Gre­en­stre­et har udpeget.

Men det bli­ver først kendt, at Kirk­pa­tri­ck rent fak­tisk hav­de første­hånd­skend­skab til den sam­me per­son­kreds, som Gre­en­stre­et tid­li­ge­re har ud­pe­get, da han et par uger se­ne­re del­ta­ger i po­dca­sten ”In the Room with Pe­ter Bergen”.

Her for­tal­te Kirk­pa­tri­ck også, hvor­dan det ofte vi­ste sig, at mi­li­tær­folk, der hen­vend­te sig, for­di de men­te, de hav­de set avan­ce­ret ufo­tek­no­lo­gi gemt i en han­gar på en mi­li­tær­ba­se, i vir­ke­lig­he­den ”bare” hav­de fået et glimt af no­get hem­me­lig­holdt mi­li­tær­tek­no­lo­gi, som blev te­stet af på basen.

Så iføl­ge Kirk­pa­tri­ck var den ene­ste avan­ce­re­de tek­no­lo­gi, AARO hav­de mødt i hans tid som di­rek­tør, menneskeskabt.

Un­fortu­na­te­ly, some who have been pe­rip­he­ral­ly in­vol­ved in the­se pro­grams are taking ad­van­ta­ge of the lack of un­der­stan­ding of securi­ty com­part­men­ta­liza­tion among the public—and some mem­bers of Congress—and feel that expo­su­re of na­tio­nal securi­ty acti­vi­ties is a pu­blic right.

- Dr. Sean Kirkpatrick

Gang i heksebålet

Alt i alt end­te Kirk­pa­tri­cks me­di­e­op­træ­den med at bære end­nu mere bræn­de til det vir­tu­el­le hek­sebål, som både ufo-net­vær­ket og de man­ge der er til­hæn­ge­re af de­res på­stan­de, al­le­re­de hav­de tændt un­der Kirk­pa­tri­ck, mens han var di­rek­tør i AARO.

For iføl­ge dem var de al­vor­li­ge an­kla­ger om po­ten­ti­elt ulov­li­ge, mørklag­te ufo-pro­gram­mer, som bl.a. David Grusch frem­før­te un­der sin hø­ring i kon­gres­sen sid­ste år, må­l­ret­tet ble­vet ig­no­re­ret og af­vist af Kirk­pa­tri­ck i hele hans tid som chef for AARO.

Kirkpatrick har aldrig gidet høre på Grusch

Og sel­ve kron­vid­net David Grusch hav­de Kirk­pa­tri­ck al­drig fået tid til at rin­ge til­ba­ge til. End­s­kønt Grusch i sin tid i Pen­ta­gons UAP Task For­ce hav­de ind­sam­let vid­neud­sagn fra over 40 for­skel­li­ge whi­st­le­blowers med første­hånds­vi­den om både mørklag­te pro­jek­ter og ulov­li­ge ak­ti­vi­te­ter, som skul­le for­hin­dre, at de blev afsløret.

Sam­ti­dig har se­na­tor Marco Ru­bio, som er vi­ce­for­mand for se­na­tets ko­mi­te for ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster­ne ved fle­re lej­lig­he­der ud­talt, at kon­gres­sen har talt med fle­re whi­st­le­blowers som har “første­hånds­vi­den el­ler første­hånd­spå­stan­de om ufo-re­tri­e­vals og re­ver­se engineering”.

Ru­bio har også nævnt, at ”whi­st­le­blowers for­tæl­ler os det, som of­fent­lig­he­den al­le­re­de har hørt … om tid­li­ge­re [UFO] pro­gram­mer …”. De fle­ste af dis­se whi­st­le­blowers har haft me­get høje sik­ker­heds­god­ken­del­ser og sid­det i vig­ti­ge stil­lin­ger i vo­res re­ge­ring. Så man stil­ler sig selv spørgs­må­let: ‘Hvil­ken mo­ti­va­tion skul­le så man­ge kva­li­fi­ce­re­de per­so­ner – se­ri­ø­se folk – have for at træ­de frem og op­dig­te noget?’”

Har AARO virkelig ikke talt med førstehåndsvidner?

Iføl­ge kri­ti­ker­ne står det i skæ­ren­de kon­trast til, at Kirk­pa­tri­ck ud­tal­te til både Sci­en­ti­fic Ame­ri­can og Pe­ter Ber­gen, at AARO al­drig hav­de talt med første­hånds­vid­ner. Kun folk som hav­de hørt no­get på an­den og tred­je hånd.

Ja, Kirk­pa­tri­ck hav­de end­da den fræk­hed at på­stå, at Grusch al­drig hav­de hen­vendt sig til AARO.

Så i ste­det for at un­der­sø­ge Grus­chs al­vor­li­ge be­skyld­nin­ger og hans første­hånds­vid­ners ud­sagn hav­de AARO un­der Kirk­pa­tri­cks le­del­se kørt en di­s­in­for­ma­tions­kampag­ne, som må­l­ret­tet for­søg­te at bort­for­kla­re ufo-ob­ser­va­tio­ner fra el­lers på­li­de­li­ge pi­lo­ter og mi­li­tær­folk som mis­for­stå­e­de na­tur­fæ­no­me­ner og sim­pel men­ne­ske­skabt tek­no­lo­gi, som f.eks. bal­lo­ner. Det på trods af, at de ob­ser­ve­re­de ob­jek­ter ofte også var ble­vet re­gi­stre­ret af fle­re for­skel­li­ge avan­ce­re­de, mi­li­tæ­re sen­so­rer på en gang.

Jagtede Pentagons lukkethed de 40 vidner lige i armene på Grusch?

Hvor­dan kun­ne Kirk­pa­tri­ck og AARO und­la­de at tage kon­takt til Grusch, når han ef­ter egne ud­sagn hav­de sin vi­den fra mere end 40 vid­ner pla­ce­ret rundt om i mi­li­tæ­ret og efterretningstjenesten.

En mu­lig­hed er, at AARO al­le­re­de hav­de talt med nog­le af hans vid­ner og op­le­vet det, Kirk­pa­tri­ck be­skrev i sin ar­ti­kel og AARO slår fast i før­ste bind af de­res hi­sto­ri­ske rap­port: At der var tale om al­min­de­lig hem­me­ligstemp­let mi­li­tær­tek­no­lo­gi af jor­disk op­rin­del­se, de hav­de set ved et uheld. Der­for så kon­to­ret (el­ler Kirk­pa­tri­ck) ikke så no­gen grund til at tale med Grusch. El­ler også valg­te de ham fra, for­di han ikke selv hav­de no­gen førstehåndsviden.

Her er mit gæt lige så godt som dit.

Hvorfor tiltrak Grusch ufo-vidner som en magnet?

Men hvor­dan hav­de Grusch egent­lig fået sam­let alle dis­se vid­ner om­kring sig? Her kun­ne den sam­me luk­ket­hed som Kirk­pa­tri­ck ef­ter­føl­gen­de har på­pe­get som et pro­blem, me­get vel være år­sa­gen til, at folk kon­tak­te­de den se­ne­re whi­st­le­blower i før­ste omgang.

Før du læ­ser vi­de­re, er jeg nødt til at sige, at jeg per­son­ligt ikke tviv­ler på Grus­chs op­rig­tig­hed og pa­tri­o­tis­me i den her sag. Li­ge­som jeg hel­ler ikke vil an­fæg­te hans høje sik­ker­heds­clea­ring el­ler hans på­li­de­lig­hed. For han sto­ler og tror ty­de­lig­vis på de vid­ner, han har talt med og kæm­per for de­res sag. 

Men prøv lige at over­ve­je det her tænk­te scenarie:

Når folk hen­vend­te sig til de­res over­ord­ne­de el­ler an­dre for­svar­sin­stan­ser med iagt­ta­gel­ser, som iføl­ge Kirk­pa­tri­ck skyl­des hem­me­ligstemp­le­de vå­ben­pro­jek­ter og ikke non-hu­man tek­no­lo­gi, har de jo næp­pe mødt an­det end en mur af tavs­hed. Og blev folk ved med at ”råbe op” om de­res iagt­ta­gel­ser, er det da hel­ler ikke us­and­syn­ligt, at det har be­ty­det re­pres­sa­li­er for de på­gæl­den­de mi­li­tær­folk af en el­ler an­den ka­rak­ter. De­gra­de­ring, af­ske­di­gel­ser el­ler må­ske li­ge­frem vol­de­li­ge trusler.

Så når det ryg­te­des, at der var en of­fi­cer i Pen­ta­gons egen UAP Task For­ce, som rent fak­tisk tog folks be­ret­nin­ger se­ri­øst og lo­ve­de at ef­ter­for­ske dem, er det jo me­get tæn­ke­ligt, at folk strøm­me­de til med de­res vid­ne­be­ret­nin­ger. Net­op for­di Grusch vil­le lyt­te til dem og tage dem seriøst.

Det stem­mer jo me­get godt overens med, at Grusch selv har for­talt, at folk kom til ham helt af sig selv. Og når han hør­te så man­ge ens­ly­den­de be­ret­nin­ger fra så man­ge for­skel­li­ge men­ne­sker, er det jo ret ind­ly­sen­de, at han fik grund til be­kym­ring. Og end­te med at træ­de frem som whistleblower.

Der står mere end en lille klike bag påstandene om hemmelige ufo-programmer

Kri­ti­ker­ne an­fæg­ter også Kirk­pa­tri­cks på­stand om, at der står en lil­le kli­ke bag alle de fan­ta­sti­ske hi­sto­ri­er om mørklag­te ufo-pro­gram­mer, som har ta­get alt for me­get af hans tid.

Så­le­des har Chuck Schu­mer – som jo be­kendt stod bag de me­get op­tal­te til­fø­jel­ser til NDAA’en for 2024, som blev skå­ret ned til stort set in­gen­ting før den blev en­de­lig ved­ta­get – ud­talt, at der var tale om et “… et om­fat­ten­de net­værk” af UFO-whi­st­le­blowers, som var med til at in­spi­re­re til de fo­re­slå­e­de til­fø­jel­ser.” Der­u­d­over har Schu­mer nævnt i sine ta­ler i Se­na­tet, at “fle­re tro­vær­di­ge kil­der” hæv­der, at dele af den ame­ri­kan­ske re­ge­ring ulov­ligt har til­ba­ge­holdt ufo­re­la­te­re­de op­lys­nin­ger fra Kongressen.

Så piloter og militærfolk kugleformede droner i over 10 år, før de kom frem?

En­de­lig har Kirk­pa­tri­ck for­kla­ret, at “Den næ­ste ge­ne­ra­tion af dro­ner, der bli­ver byg­get, er sfæ­ri­ske” som en for­kla­ring på, at ad­skil­li­ge pi­lo­ter og mi­li­tær­folk har set sfæ­ri­ske ufo­er med en ku­bi­sk kon­struk­tion in­den i.

Iføl­ge Kirk­pa­tri­cks kri­ti­ke­re er pro­ble­met bare, at man­ge af dis­se rap­por­ter er da­te­ret helt til­ba­ge til 2014 – samt at der al­le­re­de blev in­drap­por­te­ret den­ne slags sfæ­ri­ske ob­jek­ter helt til­ba­ge i 1960’erne.

Så­dan vir­ker en sfæ­risk dro­ne. På AA­ROs hjem­mesi­de kan du fin­de links til fle­re vi­den­ska­be­li­ge pa­pi­rer om sfæ­ri­ske dro­ner. De æld­ste af pa­pi­rer­ne er ud­gi­vet i 2016. Så te­o­re­tisk set kun­ne de før­ste pro­to­ty­per godt have flø­jet rundt al­le­re­de for 10 år si­den. Det er ikke til at vide.

Kirkpatricks fortsatte tilknytning til AARO gør kontoret utroværdigt

Men det som har skabt den stør­ste fu­r­o­re, er, at Kirk­pa­tri­ck i ar­tik­len i Sci­en­ti­fic Ame­ri­can næv­ner, at han fort­sat vil­le være til­knyt­tet AARO som uløn­net kon­su­lent. Det er i man­ge kri­ti­ker­nes øjne med til fort­sat at gøre AARO ut­ro­vær­digt. Og vil iføl­ge bl.a. Chri­stop­her Sharp fra Li­be­ra­tion Ti­mes af­hol­de ufo-vid­ner og whi­st­le­blowers fra no­gen­sin­de at hen­ven­de sig til ufo-kon­to­ret, så læn­ge Kirk­pa­tri­ck sta­dig var af­fi­li­e­ret med det.

„In­gen whi­st­le­blower ved de­res ful­de fem vil nu hen­ven­de sig til AARO, især ikke med dr. Kirk­pa­tri­ck sta­dig til­knyt­tet kon­to­ret. Det be­ty­der, at en del af dets mis­sion med at un­der­sø­ge al­vor­li­ge an­kla­ger ved­rø­ren­de UAPs nu er død.“

- Chri­stop­her Sharp, Li­be­ra­tion Times

Som altid er fronterne trukket skarpt op

Alt­så står vi præ­cis som al­tid med fron­ter­ne truk­ket skar­pt op i en mud­der­kast­ning, hvor in­gen af par­ter­ne i den sid­ste ende har no­get at lade hin­an­den høre. Med­min­dre du spør­ger den ene part. Så er den an­den klart den værste.

Og beg­ge si­der me­ner selv­føl­ge­lig, at de har ret.

Lad os lige svinge Okhams ragekniv

Men ta­ger du helt nøg­ter­nt Ok­hams ra­gek­niv i an­ven­del­se, er der væ­sent­lig fær­re for­ud­sæt­nin­ger, der skal skæ­res væk fra for­tæl­lin­gen om, at en kreds af gam­le ven­ner har kørt me­di­er, po­li­ti­ke­re og of­fent­lig­hed rundt ved næ­sen, end at den ame­ri­kan­ske re­ge­ring skul­le have mørklag­te, hem­me­li­ge ufo-pro­jek­ter og mas­se­vis – iføl­ge Kirk­pa­tri­ck i hvert fald mindst 12 – nedstyr­te­de ufo­er og der­til­hø­ren­de døde ali­ens på lager.

For skal kred­sen af jour­na­li­ster, po­li­ti­ke­re, tid­li­ge­re ef­ter­ret­nings­of­fi­ce­rer og di­ver­se ufo-per­son­lig­he­der have ret, er der tale om vir­ke­lig avan­ce­ret tek­no­lo­gi fra en el­ler fle­re ci­vi­li­sa­tio­ner. Vel at mær­ke tek­no­lo­gi som har løst en­ten ud­for­drin­gen med at trans­por­te­re sig hur­tigt over uni­ver­sets uen­de­ligt lan­ge af­stan­de. El­ler kan rej­se på tværs af dimensioner.

Det vil­le være fan­ta­stisk og ret over­ra­sken­de, hvis det var sandt – og nok den stør­ste nyhed i men­ne­ske­he­dens hi­sto­rie. Så skul­le Ok­hams ra­gek­niv gan­ske uven­tet svig­te mig, sy­nes i hvert fald den­ne skep­ti­ker, at det må­ske ikke vil­le være så tos­set endda.

BLÅ BOG: Hvem er Dr. Sean Kirkpatrick?

Dr. Sean Kirk­pa­tri­ck blev født i slut­nin­gen af 1960’erne i Co­lum­bus, Ge­or­gia. Hans fa­mi­lie hav­de en lang tra­di­tion med at tje­ne in­den for mi­li­tæ­ret. Men den unge Sean valg­te at stu­de­re­de fy­sik ved Uni­ver­si­ty of Ge­or­gia, hvor han modt­og sin BS i 1991 og en ph.d. i 1995. Sidst­nævn­te fo­ku­se­re­de på ikke-li­ne­ær og ikke-li­ge­vægts, kvan­te­me­ka­ni­ske vi­bra­tio­ner i sjæld­ne jord­ar­ter dope­de fluoridkrystaller.

Kirk­pa­tri­ck ud­før­te po­st­dok­to­ralt forsk­nings­ar­bej­de ved Uni­ver­si­ty of Il­li­nois og ved Uni­ted Sta­tes Na­val Re­search La­bo­ra­tory med et sti­pen­di­um fra Na­tio­nal Re­search Co­un­cil. Han blev an­sat i Air For­ce Re­search La­bo­ra­tory i 1997, hvor han bl.a. for­ske­de en del i la­ser­tek­no­lo­gi. Så han kun­ne ikke helt hol­de sig fra militæret.

I 2003 skif­ten­de han over til en stil­ling hos Cen­tral In­tel­li­gen­ce Agen­cy (CIA), hvor han si­den har stå­et i spid­sen for fle­re for­skel­li­ge projekter.

Egent­lig var det pla­nen, at Kirk­pa­tri­ck skul­le være gået på pen­sion fra ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten i 2022. Men den sted­fortræ­den­de Un­der Secre­tary of De­fen­se for In­tel­li­gen­ce & Securi­ty (USD(I&S)), David M. Tay­l­or, vred iføl­ge Kirk­pa­trik ar­men om på ham og ind­sat­te ham som di­rek­tør i Pen­ta­gons ufo-kon­tor AARO (The All-Do­main Ano­ma­ly Re­so­lu­tion Office).

Men i som­me­ren 2023 fik Dr. Kirk­pa­tri­ck nok og af­tal­te med sine fo­re­sat­te, at han fra­t­rå­d­te stil­lin­gen med ud­gan­gen af novem­ber. I dag er han an­sat som Chief Te­ch­no­lo­gy Of­fi­cer for De­fen­se and In­tel­li­gen­ce Pro­grams hos Oak Rid­ge Na­tio­nal La­bo­ra­tory. Men lø­ser sta­dig uløn­ne­de kon­su­len­top­ga­ver for AARO.

Læs mere her: