Iføl­ge den af­gå­e­de di­rek­tør for AARO, Dr. Sean Kirk­pa­tri­ck, er den før­ste af ufo-kon­to­rets to hi­sto­ri­ske rap­por­ter lige på trap­per­ne. Rap­por­ten ser på ufo-sa­ger med mi­li­tæ­re re­la­tio­ner fra 1945–47 styk­ker og frem. Spørgs­må­let er, om den kom­men­de rap­port vil få sam­me ef­fekt på den of­fi­ci­el­le un­der­sø­gel­se af ufo­er, som Con­don-rap­por­ten hav­de i 1969.

Af Ben­ny Chri­sten Grandahl

I epi­so­de 38 af po­dca­sten ”In the Room with Pe­ter Ber­gen” for­tæl­ler Dr. Sean Kirk­pa­tri­ck, den tid­li­ge­re di­rek­tør for den ame­ri­kan­ske hærs ufo-kon­tor AARO, at den før­ste af to hi­sto­ri­ske rap­por­ter om ufo-sa­ger med mi­li­tæ­re re­la­tio­ner fra 1945–47 styk­ker og frem er lige på trapperne.

I lø­bet af in­ter­viewet la­der Dr. Sean Kirk­pa­tri­ck også skin­ne igen­nem, at den hi­sto­ri­ske gen­nem­gang ikke har gra­vet be­vi­ser frem for, at det ame­ri­kan­ske mi­li­tær har fun­det hver­ken døde ali­ens, vrag­de­le el­ler hele ufo­er. El­ler no­gen som helst an­dre for­mer for be­vi­ser, der be­kræf­ter, at der skul­le stå hver­ken udenjor­di­ske el­ler an­dre for­mer for ikke-men­ne­ske­li­ge in­tel­li­gen­ser bag de gen­nem­gå­e­de sager.

Bliver de historiske rapporter dødsstødet for den amerikanske ufo-hype?

Spørgs­må­let er, om de kom­men­de hi­sto­ri­ske rap­por­ter skal ses som et for­søg på stop­pe el­ler i hvert fald læg­ge en dæm­per på al po­le­mi­k­ken om hem­me­li­ge ufo-pro­gram­mer, døde ali­ens, og hvad den ame­ri­kan­ske ufo-sce­ne nu el­lers fly­der over med.

El­ler om for­må­let er at give den ame­ri­kan­ske re­ge­ring en vel­be­grun­det und­skyld­ning for at luk­ke ned for un­der­sø­gel­ser af ufo­er – og især de man­ge be­skyld­nin­ger, som whi­st­le­blowers som David Grusch og Lou Elizon­do har frem­ført de se­ne­ste 6 år. Gan­ske som den be­røm­te Con­don-rap­port fra 1969, fik den da­væ­ren­de ame­ri­kan­ske re­ge­ring til at luk­ke den man­ge­åri­ge un­der­sø­gel­se af ufo­er i Pro­ject Blue Book.

Det er i hvert fald det, man­ge af de le­den­de ufo-in­ter­es­se­re­de po­li­ti­ke­re, jour­na­li­ster og ufo-per­son­lig­he­der gi­ver ud­tryk for er for­må­let med de hi­sto­ri­ske ufo-rap­por­ter: At put­te ån­den til­ba­ge i flasken.

Hvad handlede Condon-rapporten om?

Con­don-rap­por­ten fra 1969 blev skre­vet på bag­grund af et forsk­nings­pro­jekt på Uni­er­si­ty of Col­ora­do, som un­der­søg­te de vi­den­ska­be­li­ge be­vi­ser, der var ind­sam­let om ufo­er. Pri­mært gen­nem det ame­ri­kan­ske luft­vå­bens pro­jekt kendt som “Pro­ject Blue Book”. Rap­por­ten fik nav­net, for­di un­der­sø­gel­sen le­det af fy­si­ke­ren Edward U. Con­don, der også stod som ho­ved­for­fat­ter på rapporten.

Con­don-rap­por­tens kon­klu­sion var, at vi­de­re un­der­sø­gel­se af ufo­er sand­syn­lig­vis ikke vil­le give no­gen vi­den­ska­be­lig ge­vinst, da ob­ser­va­tio­ner­ne af ufo­er ikke kun­ne be­trag­tes som be­vis på be­søg fra frem­me­de ci­vi­li­sa­tio­ner. Rap­por­ten fastslog også, at de fle­ste ufo-ob­ser­va­tio­ner kun­ne for­kla­res som al­min­de­li­ge ob­jek­ter el­ler na­tur­fæ­no­me­ner, der var fejl­for­tol­ket af observatørerne.

Ef­ter of­fent­lig­gø­rel­sen af Con­don-rap­por­ten be­slut­te­de den ame­ri­kan­ske re­ge­ring at luk­ke “Pro­ject Blue Book” i 1969, hvil­ket ef­fek­tivt sat­te en stop­per for den of­fi­ci­el­le un­der­sø­gel­se af ufo­er af det ame­ri­kan­ske luftvåben.

I of­fent­lig­he­den blev luk­nin­gen af Pro­ject Blue Book og of­fent­lig­gø­rel­sen af Con­don-rap­por­ten set som en be­kræf­tel­se af, at den ame­ri­kan­ske re­ge­ring ikke læn­ge­re så ufo­er som et spørgs­mål af na­tio­nal sik­ker­hed. Og at ufo­er ikke hav­de no­gen vi­den­ska­be­lig interesse.

Blandt ufo-in­ter­es­se­re­de blev det – ikke over­ra­sken­de – set som et cover-up. El­ler i det mind­ste som en be­vidst ned­pri­o­ri­te­ring af em­net, for at ska­be ro om­kring det. Men ud­over de­res egne tids­skrif­ter, hav­de de svært ved at kom­me ud med de­res meninger.

Gentager historien sig?

På man­ge må­der er der me­get ved den nu­væ­ren­de si­tu­a­tion på ufo-fron­ten i USA, der lig­ner en gen­ta­gel­se af 1960’ernes ufo-si­tu­a­tion. Både i re­la­tion til hvad der sker på ufo-sce­nen og til hele den po­li­ti­ske og grund­læg­gen­de ver­dens­si­tu­a­tion. Og hvor­dan vore da­ges ufo-in­ter­es­se­re­de vil re­a­ge­re på både rap­por­ten og en even­tu­el ned­luk­ning af re­ge­rin­gens og for­sva­rets of­fi­ci­el­le un­der­sø­gel­ser af ufoer

Bort­set fra en vig­tig de­tal­je: Internettet.

For i 1969 var det me­get nem­me­re at læg­ge låg på den ”of­fent­li­ge me­ning”. For­di de ufo-in­ter­es­se­re­de ikke nær så let kun­ne kom­me til orde, som de kan i dag.

Så uan­set hvil­ke be­vi­ser, en kom­men­de hi­sto­risk rap­port præ­sen­te­rer, som ef­fek­tivt skul­le af­li­ve alle til­hæn­ger­nes be­vi­ser lige fra Roswell-styr­tet og fre­m­ef­ter, vil det ikke være nok til at luk­ke mun­den på hver­ken de ufo-in­ter­es­se­re­de po­li­ti­ke­re, jour­na­li­ster og an­dre ken­dis­ser i ufo-verdenen.

Det vil nær­me­re bære end­nu mere bræn­de til det bål af mi­stro til re­ge­ring, mi­li­tær og for­svar­sin­du­stri, som ufo-sa­gen har væ­ret med til at end­nu vær­re end den al­le­re­de var. Et bål som på det nær­me­ste har sat re­ge­ring og mi­li­tær skak­mat – og næp­pe bli­ver sluk­ket igen, før der kom­mer de be­røm­te vrag­de­le og ali­en-lig på bordet.

Så der er ikke no­get, som ty­der på, at de kom­men­de hi­sto­ri­ske rap­por­ter fra AARO kom­mer til at æn­dre på no­get. Uan­set, hvad de måt­te brin­ge for dagen.

El­ler at en even­tu­elt der­af føl­gen­de ned­læg­gel­se af AARO vil gøre no­gen som helst for­skel for de man­ge til­hæn­ge­re, som er så sik­re på, at både den ame­ri­kan­ske re­ge­ring og Pen­ta­gon skju­ler sand­he­den om, hvad de ved om ufoer.

Ja, de vil nær­me­re se det som en sejr.