David Grusch bli­ver god­vil­ligt brugt som træk­pla­ster for YouTu­be­ren Jes­se Mi­chel og hans stærkt Ja­cque Val­lée-in­spi­re­re­de te­o­ri­er om ufo­er. Og til­sy­ne­la­den­de vir­ker Grusch me­get enig i vær­tens ide­er og på­stan­de – og har en ut­ro­lig stor vi­den om de em­ner, som de kom­mer ind på. Selv om vi ikke hø­rer sær­lig me­get om Grusch egne på­stan­de, fal­der der dog lidt god­bid­der af – og vi læ­rer ham helt klart bed­re at ken­de un­der lidt mere af­slap­pe­de for­hold. Spørgs­må­let er, om det er godt for hans troværdighed…

Af Ben­ny Chri­sten Grandahl

Skal jeg være helt ær­lig, for­står jeg ikke helt, hvor­for whi­st­le­blower David Grusch stil­ler op til en så­kaldt “do­ku­men­tar” om ham hos ufo-YouTu­be­ren Jes­se Mi­chel – med­min­dre han er enig i Mi­chels te­o­ri­er og ide­er om, hvor­dan ufo-sa­gen hæn­ger sammen.

For det er helt ty­de­ligt, at vær­ten Jes­se Mi­chel fra Ame­ri­ca­nAl­che­my ud­nyt­ter, at Grusch er en po­pu­lær ufo-per­son­lig­hed i ti­den, som kan være med til at ska­be op­mærk­som­hed om­kring Mi­chels egen hold­nin­ger og for­kla­rin­ger på ufo-fæ­no­me­net. Som spøjst nok bli­ver kæ­det sam­men med alt lige fra mor­det på J.F. Ken­ne­dy over Op­pen­hei­mers ar­bej­de med atom­bom­ben og til in­ter­di­men­sio­nel­le skabninger.

At det rent fak­tisk kan være, at Grusch de­ler Mi­chels stærkt Val­lée-in­spi­re­re­de te­o­ri­er un­der­stre­ges af, at han vir­ker til at have et enormt kend­skab til de­tal­jer­ne og bag­grun­den for te­o­ri­er­ne. Han har al­tid no­get ud­dy­ben­de in­for­ma­tion at kom­me med, kom­mer med an­er­ken­den­de nik, el­ler stil­ler re­le­van­te spørgs­mål. Alt sam­men no­get som ty­de­ligt vi­ser, at han er på hjem­me­ba­ne i stoffet.

Lidt flere detaljer om Gruschs påstande

Do­ku­men­ta­ren gi­ver os også lidt fle­re de­tal­jer om de hem­me­li­ge ufo-pro­gram­mer, Grusch har for­talt om tid­li­ge­re. Men vi får da også lige den sæd­van­li­ge med at “det kan jeg ikke tale om på grund af min tavs­hed­ser­klæ­ring” lan­get ud et par gan­ge – mens han smi­ler skælmsk.

Blandt de brok­ker, som gi­ver lidt fle­re de­tal­jer om f.eks. ali­ens, er en ud­ta­lel­se som:

“They’re actu­al­ly not that much more ad­van­ced than you and I. We’re like, one di­scove­ry away to, may­be, ma­ni­pu­la­te space-time.”

~David Grusch

Han for­tæl­ler også lidt mere om den tek­no­lo­gi, der skul­le gem­me sig på hem­me­li­ge ba­ser og hos pri­va­te contractors:

“Some of it, it’s hard to gau­ge how far in ad­van­ce it is becau­se you’re just as­su­m­ing a certain li­ne­ar pro­g­res­sion. I think some of this is, they made a na­s­cent to­tal leap that put ’em over the edge to a dif­fe­rent kind of pla­ne of… 

If I was a bet­ting man, some of the­se NHI…they’re si­milar­ly as ad­van­ced as us but they just made…they’ve, what is it? Asym­me­tric evo­lu­tion or wha­te­ver. They went a dif­fe­rent path. Whe­re we made nuclear we­a­pons and stuff, they en­ded up making this ci­vil pro­pulsion kind of equi­va­lent di­scove­ry whe­re they’re able to do this now, but they’re actu­al­ly not that much more ad­van­ced than you and I.”

~David Grusch

En mere privat og afslappet Grusch

Den for­klæd­te do­ku­men­tar vi­ser sam­ti­dig en mere pri­vat og af­slap­pet side af David Grusch end vi så både ved hø­rin­gen i The Hou­se Over­sigt Com­mit­tee og i in­ter­viewud­sen­del­sen fra NewsNation.

Væk er uni­for­men, pres­se­fol­der­ne i buk­ser­ne og den ran­ke ryg. For i vi­deo­en op­træ­der Grusch som pri­vat­per­son i t‑shirt og kor­te buk­ser. Og der er end­nu fle­re hånd­be­væ­gel­ser og gri­mas­ser end vi har set før.

Det gi­ver et godt kig godt ind bag fa­ca­den, og vi op­le­ver klart en mere af­slap­pet, ufor­mel og til ti­der ret pjat­tet Grusch – ty­de­lig­vis for­di han er i trygt sel­skab med gode ven­ner, som ken­der hin­an­den godt – og har gjort det i no­gen tid. Hvil­ket fle­re bil­le­der og vi­deo­se­kven­ser i vi­deo­en dokumenterer.

En kendis blandt de kendte ufo-personer

Do­ku­men­ta­ren be­kræf­ter sam­ti­dig, at David Grusch har tæt­te re­la­tion til alle de kend­te ufo-per­son­lig­he­der. Både jour­na­li­ster, po­li­ti­ke­re og an­dre. Samt en del af de ufo-per­son­lig­he­der, der li­ge­som Jes­se Mi­chels, har sam­let sig en stor fanska­re på YouTu­be og an­dre so­ci­a­le medier.

Spørgs­må­let er, om det i det lan­ge løb er godt for Grus­chs troværdighed.

Tjek selv den næ­sten 2 ti­mer lan­ge do­ku­men­tar ud her, og dan dig din egen mening:

For­re­sten kom­mer der end­nu en “do­ku­men­tar” med David Grusch på YouTu­be-ka­na­len YesT­he­ory d. 24. sep­tem­ber. Gad vide hvad Grusch stil­ler op til den­ne gang?