Et hidtil hem­me­lig­holdt memo til den ca­na­di­ske pre­mi­er­mi­ni­ster er ble­vet fri­gi­vet ef­ter en an­mod­ning om ak­tind­sigt fra en ca­na­disk jour­na­list. Me­mo­et ska­ber dog end­nu mere for­vir­ring om hæn­del­sen og gi­ver ny næ­ring til en ræk­ke sen­sa­tio­nel­le på­stan­de om, hvad det egent­lig var, der blev skudt ned.

Af Ben­ny Chri­sten Grandahl

De vig­tig­ste punk­ter fra me­mo­et er (med ud­dy­ben­de for­kla­rin­ger og opfølgninger):

 • 🇨🇦 Ef­ter ned­skyd­nin­gen af en ki­ne­sisk spionbal­lon ud for South Ca­ro­li­nas kyst og ef­ter­føl­gen­de tre ui­den­ti­fi­ce­re­de ob­jek­ter over Ala­ska, Yu­kon og Lake Hu­ron i fe­bru­ar i år, modt­og den ca­na­di­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Ju­stin Tr­u­deau et hem­me­lig me­mor­an­dum om begivenhederne.
 • 📃 Me­mo­et blev sendt til Tr­u­deau og hans na­tio­na­le sik­ker­heds­rå­d­gi­ver, Jody Tho­mas, af en ca­na­disk em­beds­mand ved navn Ja­ni­ce Charette.
 • 🛰️ F‑35-fly for­søg­te at fo­re­ta­ge en ind­le­den­de iden­ti­fi­ka­tion af ob­jek­tet og op­tog vi­deo og ind­sam­le­de in­frarø­de data.
 • 📡 Ob­jek­tet, der blev nedskudt over Ala­ska, fløj i en høj­de på om­kring 40.000 fod (lidt over 12 km) og blev der­for an­set for en trus­sel mod flyvningen.
 • 🎈 Ob­jek­tet be­skri­ves som cy­lin­der­for­met og sølv­gråt, uden kend­te syn­li­ge frem­drifts­mid­ler, vin­ger el­ler identifikation.
 • 📝 Me­mo­et næv­ner, at det nedskud­te ob­jekt end­nu ikke var bjer­get, og at chan­cer­ne for at fin­de det vil­le være mini­ma­le på grund af van­ske­ligt ter­ræn og sne. Se­ne­re blev ef­ter­søg­nin­gen som be­kendt stop­pet, og det blev op­gi­vet at fin­de no­gen af de tre nedskud­te objekter.
 • 🌌 En be­syn­der­lig de­tal­je er, at me­mo­et ud­tryk­ker be­kym­ring for, at lo­ka­le jæ­ge­re util­sig­tet vil­le kun­ne fin­de ob­jek­tet un­der en rensdyrjagt.
 • 🤔 Me­mo­et rej­ser spørgs­mål om ob­jek­tets ka­rak­ter og hvil­ket trus­sels­ni­veau, det ud­gjor­de, da det sta­dig var, og fort­sat er uklart, hvad ob­jek­tet var. Samt hvor­vidt det kun­ne ind­sam­le op­lys­nin­ger af ef­ter­ret­nings­mæs­sig in­ter­es­se, el­ler på an­den måde ud­gjor­de en trussel.
 • 🌌 Op­ta­gel­ser­ne fra de tre hæn­del­ser er ikke ble­vet fri­gi­vet, hvil­ket har skabt gro­bund for en del gæt­te­ri­er, ryg­ter og konspirationsteorier.
 • 🚀 Det ob­jekt, som blev skudt ned over ca­na­disk om­rå­de be­næv­nes i me­mo­et som UAP #23, og ob­jek­tet som blev skudt ned over Ala­ska da­gen før kal­des for UAP #20. Men UAP #21 og #22 — el­ler de UAPs som kom­mer før — næv­nes ikke, hvor­for det ikke er til at sige no­get om, hvad det har væ­ret for ob­jek­ter. Så til­sy­ne­la­den­de er der en­ten fle­re ui­den­ti­fi­ce­re­de ob­jek­ter, of­fent­lig­he­den ikke har fået kend­skab til. El­ler også er de ble­vet iden­ti­fi­ce­ret senere.
 • 🔍 De mysti­ske hæn­del­ser har ef­ter­føl­gen­de ført til æn­drin­ger i den måde, som USA hånd­te­rer ukend­te ob­jek­ter på, og har af­sted­kom­met en op­gra­de­ring af NORAD’s sensorer.
 • 📖 Ame­ri­ka­ner­ne har ef­ter­føl­gen­de meldt ud, at de nedskud­te ob­jek­ter alle til­hør­te pri­va­te el­ler vi­den­ska­be­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner. Så­le­des har en for­e­ning af ra­dio­a­ma­tø­rer meldt ud, at de har mi­stet en bal­lon­bå­ren ra­di­o­repe­a­ter i et af de om­rå­der, hvor de mysti­ske ned­skyd­nin­ger blev foretaget.

Sum­ma sum­marum gi­ver me­mo­et ikke en for­kla­ring på, hvad det var for ob­jek­ter, der blev skudt ned, men ska­ber på en lang ræk­ke vig­ti­ge punk­ter end­nu mere for­vir­ring og uklar­hed. Samt bi­dra­ger med yder­li­ge­re de­tal­jer, som både ufo-in­ter­es­se­re­de jour­na­li­ster, po­li­ti­ke­re og ufo-per­son­lig­he­der kan bru­ge til at for­fat­te nye kon­spira­tions­te­o­ri­er og sen­sa­tio­nel­le udtalelser.

Hent me­mo­et her!

Læs mere her!