I au­gust for­søg­te en kreds af ame­ri­kan­ske po­li­ti­ke­re at få de in­for­ma­tio­ner fra The In­spector Ge­ne­ral, som whi­st­le­blower David Grusch ikke læn­ge­re kun­ne give dem. For han har mi­stet sin sik­ker­heds­clea­ring, da han for­lod ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten. Nu er der kom­met svar – og det er ikke godt.

Af Ben­ny Chri­sten Grandahl

Som du tid­li­ge­re har kun­net læse i UFO­ma­ga­si­net, send­te en kreds af kon­gres­med­lem­mer an­ført af Tim Bur­chett en hen­ven­del­se til The In­spector Ge­ne­ral til­ba­ge i august.

Her ud­bad de op­lys­nin­ger om de kil­der, som whi­st­le­blower David Grusch hav­de over­le­ve­ret til The In­spector Ge­ne­ral til­ba­ge i maj 2022. For ef­ter­som Grusch ikke læn­ge­re er an­sat i ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten, kan han ikke give op­lys­nin­ger­ne til kon­gres­med­lem­mer­ne i en SCIF.

Men da han har op­lyst dem til The In­spector Ge­ne­ral, måt­te de kun­ne få dem ad den vej.

The Inspector General har intet gjort

Nu er der så kom­met svar fra The In­spector Ge­ne­ral – og det svar skal nok give ballade.

For i næst­sid­ste af­snit i det to si­der lan­ge brev for­kla­rer The In­spector Ge­ne­ral, at hans kon­tor ikke har fo­re­ta­get sig yder­li­ge­re i sagen.

Det er no­get af en våd klud i an­sig­tet på den kreds af po­li­ti­ke­re, jour­na­li­ster og ufo-per­son­lig­he­der, som har stå­et bag Grusch. Og bl.a. væ­ret driv­kræf­ter­ne i at få stab­let juli-hø­rin­gen i The Hou­se Over­sight Com­mit­tee på be­ne­ne. Samt nu læg­ger pres på at få sand­he­den frem ved hjælp af bl.a. en ræk­ke til­fø­jel­ser i næ­ste års NDAA – og an­gi­ve­lig­vis en ny ufo-høring.

De har lyttet – og det var det

Spørgs­må­let er nu, hvor det svar stil­ler Grusch og fol­ke­ne om­kring ham. Til­lad mig lige at lege djæv­lens advokat:

  • Har The In­spector Ge­ne­ral bare lyt­tet til man­den – og tænkt sit?
  • Hvad med alt det der om, at han hav­de ud­talt, at det var ”cre­dib­le and urgent”?
  • Kan de Non-Hu­man In­tel­li­gen­ce-re­la­te­re­de til­fø­jel­ser til NDAA’en ikke bare slettes?

Ja, kan Pen­ta­gon og alle an­dre of­fi­ci­el­le in­stan­ser over-the­re ikke bare feje Grus­chs på­stan­de af bor­det nu med god samvit­tig­hed? Lidt li­ge­som det ske­te, da Pro­ject Blue Book blev luk­ket til­ba­ge i 1969 med Con­don-rap­por­ten i hånden.

For når The In­spector Ge­ne­ral ikke har gjort no­get ved sa­gen, selv om den har lig­get på hans bord i snart to år, er der vel ikke no­get “ur­gent” ved den.

Ja, det kan selv­føl­ge­lig være, at The In­spector Ge­ne­ral bare ikke har lyst til at stik­ke fin­gre­ne ned i den hvep­se­re­de, ufo-sa­gen er ble­vet til i USA. El­ler må­ske har han fået en di­rek­te or­dre ovenfra? 

Spørgs­må­le­ne er man­ge – men et er sik­kert: Der bli­ver ballade!

For Tim Bur­chett og fle­re an­dre po­li­ti­ke­re har alle truk­ket ”Its a cover up”-kortet. Og de bli­ver ikke de ene­ste, som vil re­a­ge­re på The In­spector Ge­ne­rals mang­len­de re­ak­tion på Grus­chs vidnesbyrd.

Bare vent at se.