At no­gen skul­le for­sø­ge at miskre­di­te­re whi­st­le­blower David Grusch, var jo for­ven­tet. Men må­den det blev gjort på, var gan­ske ube­hjæl­pe­lig og grim. Sam­ti­dig kom det også frem, at han har fået fra­ta­get sin sik­ker­heds­god­ken­del­se. Men be­ty­der det egent­lig no­get for næ­ste skridt i ”sa­gen” – og hvad bli­ver det egent­lig? For lige nu fryg­ter man­ge, at det hele går i sig selv igen.

Whi­st­le­blower David Grusch be­hø­ver vel in­gen in­tro­duk­tion. Da slet ikke i ufo-kred­se. For hans ek­stra­or­di­næ­re på­stan­de om Pen­ta­gons hem­me­li­ge ufo-pro­gram­mer har vir­ke­lig skabt røre hos al­ver­dens ufo-in­ter­es­se­re­de. Og skab­te da også kortva­rigt nog­le over­skrif­ter i ver­denspres­sen, da han af­gav vid­neud­sagn un­der ed ved en hø­ring om ufo­er – el­ler ret­te­re UAPs – i den ame­ri­kan­ske kon­gres’ Over­sight Committee.

Hvem har egentlig interesse i at hænge Grusch ud?

Og som al­tid når no­gen ”stik­ker næ­sen frem” – og da sær­ligt in­den for det her emne – var der da også no­gen, som skul­le miskre­di­te­re ham.

Det ske­te i en de­ci­de­ret smæ­dear­ti­kel i det for mig ukend­te on­li­ne­me­die The In­ter­cept skre­vet af en Ken Klip­penste­in. Ar­tik­len for­tal­te om Grus­chs PTSD, som skyld­tes hans op­le­vel­ser, da han var ud­sendt som sol­dat i Afghanistan.

PTSD’en blev dog først for al­vor trig­get af en nær vens selv­mord, hvor­ef­ter Grusch skul­le være be­gyndt at drik­ke. Og ved en lej­lig­hed skul­le hans kone li­ge­frem have hen­vendt sig til det lo­ka­le po­li­ti, for­di Grusch var både fuld og tru­e­de med at begå selv­mord. Det med­før­te, at Grusch kom i be­hand­ling for sin PTSD.

Klip­penste­ins kil­de skul­le iføl­ge ham selv være en ak­tind­sigt (FOIA-request), som han hav­de an­mo­det om ef­ter et tip fra en per­son med re­la­tion til en ame­ri­kansk efterretningstjeneste.

Kort sagt et an­greb på man­dens tro­vær­dig­hed ud­ført lige ef­ter dre­je­bo­gen for en dår­lig sæbeopera.

Us­ma­ge­ligt, hvis du spør­ger mig. Sær­ligt for­di det be­stemt ikke er no­get, David Grusch har holdt hem­me­ligt. Han for­tæl­ler det li­ge­frem i det in­ter­view, som Ross Coult­hart la­ve­de for NewsNation.

Så selv om jeg er skep­tisk over­for de ud­sagn, Grusch er kom­met med, sy­nes jeg, det er både ir­re­le­vant for sa­gen og et spark un­der bæl­te­ste­det, som over­ho­ve­det ikke er en stats­lig in­sti­tu­tion værdig.

Hav­de jeg væ­ret spin­dok­tor for Pen­ta­gon (de kan bare hen­ven­de sig her), vil­le jeg på det kraf­tig­ste have fra­rå­det dem at spil­le det kort.

For hvem har størst gavn af at den slags ud­sagn kom­mer frem i pressen?

Kred­sen af jour­na­li­ster og po­li­ti­ke­re om­kring Grusch har da hel­ler ikke holdt kæft med, hvor langt ude de sy­nes, det er: ”Er det alt, hvad de har at kom­me med”, har de spurgt igen og igen. Og pe­get fin­gre ad både jour­na­li­sten (hvil­ket jeg sy­nes er re­elt nok), Pen­ta­gon og den ame­ri­kan­ske regering.

Jo, for­sø­get på at hæn­ge Grusch ud har i sand­hed væ­ret vand på møl­len for kred­sen om­kring Grusch. Og for­tæl­lin­gen om det or­ga­ni­se­re­de cover-up, som både Pen­ta­gon og den ame­ri­kan­ske re­ge­ring har kørt i må­ske op til 90 år.

Men skul­le Pen­ta­gon vir­ke­lig stå bag den her smæ­de­kampag­ne, må man sige, at de — og jour­na­li­sten bag ar­tik­len — får løn som forskyldt. 

Hvad betyder det, at Grusch tilsyneladende har mistet sin sikkerhedsgodkendelse?

Men der er også et helt an­det pro­blem, som rent fak­tisk spæn­der ben for, at Grusch kan spil­le en rol­le i den fort­sat­te ef­ter­forsk­ning af hans på­stan­de. Det af­slø­re­de kon­gres­med­lem Anna Pauli­na Luna i et in­ter­view i me­di­et The Hill’s egen ufo-hø­ring. Pro­gram­met hav­de den ori­gi­na­le ti­tel: ”The Truth Is Out The­re” i bed­ste X‑files stil. Jo, for­dom­me­ne og det ste­reo­ty­pe uni­vers om­kring ufo­er­ne får skam lov til at leve i bed­ste velgående.

For iføl­ge Luna vi­ser det sig nu, at Grusch fik fra­ta­get sin sik­ker­heds­god­ken­del­se, da han for­lod sin stil­ling i ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten. Der­for kan han ikke læn­ge­re del­ta­ge i de så­kald­te SCIFs – et møde som fo­re­går i et sær­ligt sik­ret rum, hvor det er sik­kert at tale om statshemmeligheder.

På mig vir­ker det ikke som den sto­re over­ra­skel­se, at folk får fra­ta­get de­res sik­ker­heds­god­ken­del­se, når de for­la­der en be­tro­et stil­ling. Og skal hol­de kæft med, hvad de ved. Det har man­ge funk­tio­næ­rer i det pri­va­te er­hvervs­liv jo også stå­en­de i de­res ansættelseskontrakter.

For i prin­cip­pet er Grusch jo i dag ”bare en civilist”.

Men be­ty­der det så, at det hele fal­der til jorden?

Over­ho­ve­det ikke. For David Grusch har jo al­le­re­de for næ­sten to år si­den af­gi­vet vid­neud­sagn un­der ed til The In­spector Ge­ne­ral for the In­tel­li­gen­ce Com­mu­ni­ty – en slags ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­stens ombudsmand.

Der­for er The In­spector Ge­ne­ral Tho­mas A. Mon­heim el­ler en fra hans kon­tor, de ene­ste der nu kan ud­ta­le sig om den vi­den, Grusch har over­le­ve­ret til dem uden at ri­si­ke­re juri­di­ske re­pres­sa­li­er. Og alt­så de ene­ste som kan give nav­ne­ne på de pro­gram­mer, per­so­ner, ak­tø­rer og ste­der, hvor der skul­le være fo­re­ta­get re­ver­se en­gi­ne­e­ring og lig­ge døde ali­ens på køl. Og den ene­ste der kan op­ly­se iden­ti­te­ten på de over 40 første­hånds­vid­ner, som Grusch har talt med.

kongresmedlemmerne Anna Paulina Luna, Tim Burchett og Jared Moskowitz nu udbedt sig i et åbent brev til Monheim

Kon­gres­med­lem­mer­ne Anna Pauli­na Luna, Tim Bur­chett og Ja­red Moskowitz har i et åbent brev ud­bedt sig de op­lys­nin­ger, Grush har gi­vet til In­spector Ge­ne­ral Mon­heim. For de er vig­ti­ge at få på bor­det, hvis der skal ske mere i den her sag.

Jeg tæn­ker, at det er der­for kon­gres­med­lem­mer­ne Anna Pauli­na Luna, Tim Bur­chett og Ja­red Moskowitz har sendt et åbent brev til Mon­heim, hvor de ud­be­der sig de op­lys­nin­ger, som Grusch har gi­vet. For de er vig­ti­ge at få på bor­det, hvis der skal ske mere i den her sag.

De har end­da sat en de­ad­li­ne på hans svar, som hed­der 15. sep­tem­ber – el­ler 26. sep­tem­ber, hvis hans svar in­de­hol­der klas­si­fi­ce­ret ma­te­ri­a­le. Hvor­for de da­to­er er vig­ti­ge, kan jeg ikke umid­del­bart gen­nem­skue. Men jeg for­moder, at det er vig­tigt, at der kom­mer no­get mere sub­stan­ti­elt frem, før næ­ste års Na­tio­nal De­fen­se Aut­ho­riza­tion Act (NDAA) skal un­der­skri­ves af den ame­ri­kan­ske præsident.

For – igen – iføl­ge Ross Coult­hart er der stær­ke kræf­ter, som for­sø­ger få fjer­net de op­sigtsvæk­ken­de punk­ter fra NDAA’en, der skal tvin­ge sta­ten, for­sva­ret og pri­va­te fir­ma­er til at of­fent­lig­gø­re de­res vi­den om og even­tu­el­le fy­si­ske be­vi­ser på ”non-hu­man in­tel­li­gen­ce”, før præ­si­den­ten un­der­skri­ver den en gang i december.

Fiser det hele ud i ingenting?

Så hvor står sa­gen om Grus­chs på­stan­de nu?

Ja, først og frem­mest skal vi nok ikke for­ven­te, der sker mere, før den ame­ri­kan­ske kon­gres er til­ba­ge fra som­mer­fe­ri­en i star­ten af september.

Men hvad – og om – der sker no­get der­ef­ter, er et åbent spørgsmål.

Iføl­ge Tim Bur­chett skal vi nok ikke for­ven­te fle­re of­fent­li­ge hø­rin­ger. Men må­ske luk­ke­de hø­rin­ger i en el­ler an­den ”se­lect com­mit­tee” – som mu­lig­vis først skal ved­ta­ges og dan­nes til formålet.

Hvad vi nok ikke skal for­ven­te, er, at det hele fi­ser ud i in­gen­ting. I hvert fald ikke uden kamp fra hver­ken de jour­na­li­ster og po­li­ti­ke­re, som støt­ter op om Grusch. El­ler fra den ame­ri­kan­ske befolkning.

For al­drig har så man­ge ame­ri­ka­ne­re tro­et på ufo­er, sam­ti­dig med at til­li­den til sta­ten er hi­sto­risk lav. Så di­sker re­ge­rin­gen ikke op med nog­le vrag- og lig­de­le, bli­ver det ikke til at få ørenlyd.