Det er ikke kon­klu­sio­ner­ne, den er gal med i AA­ROs ny­ligt ud­giv­ne hi­sto­ri­ske rap­port. Det er no­get helt, helt an­det, som er rap­por­tens stør­ste problem.

Af Ben­ny Chri­sten Grandahl

Det før­ste bind af AA­ROs to hi­sto­ri­ske rap­por­ter er ud­kom­met. Og som for­ven­tet er in­gen af rap­por­tens kon­klu­sio­ner over­ra­sken­de. De er præ­cis, som alle reg­ne­de med, og si­ger kort sagt det, som alle vid­ste, rap­por­ten vil­le kom­me frem til.

Det gør den alt for nem at sige ”Det skal de jo sige” til.

Det gør det ikke bed­re, at den alen­lan­ge gen­nem­gang af vid­neud­sagn i stil med ”vid­net for­tal­te os X, men det vi­ste sig at være Y, som ikke hav­de no­get med hver­ken ufo­er el­ler ali­ens at gøre. Og for at be­vi­se, at han tal­te sandt, har che­fen for det på­gæl­den­de hem­me­li­ge pro­jekt så un­der­skre­vet et ”Me­mor­an­dum for the Record (MFR)” en­der med at vir­ke som en lang af­kryds­nings­op­ga­ve, der har gået ud på sy­ste­ma­tisk at sky­de alle de på­stan­de ned, de mere end 30 vid­ner er kom­met med, som AARO har talt med ind­til videre.

Så selv om det højst sand­syn­lig­vis er så­dan, det fak­tu­elt set har væ­ret, gør rap­por­tens op­byg­ning det nemt at sky­de både dens tro­vær­dig­hed, kon­klu­sio­ner, for­kla­rin­ger og op­da­gel­ser ned. Og feje det hele af bor­det som et be­stilt styk­ke ”di­s­in­for­ma­tion” fra Pen­ta­gon og den ame­ri­kan­ske re­ge­rings hånd.

”Believerne” er lige så forudsigelige

Men om­vendt er rap­por­tens op­po­nen­ter – de så­kald­te ”be­lie­ve­re” – lige så for­ud­si­ge­li­ge. For ”sky­de den ned” er selv­føl­ge­lig præ­cis, hvad de gør. Gen­nem lat­ter­lig­gø­rel­se, bort­for­kla­rin­ger og nedslag på kon­klu­sio­ner og de­tal­jer, som de er ue­ni­ge i.

Liberation Times’ Christopher Sharp i et humoristisk indlæg på X om AAROs historiske rapport.

Li­be­ra­tion Ti­mes’ Chri­stop­her Sharp i et hu­mo­ri­stisk ind­læg på X – det tid­li­ge­re Twitter.

Så lige så for­ven­te­ligt er det, at AARO’s hi­sto­ri­ske rap­port ikke kom­mer til at læg­ge låg på ”bal­la­den”, så­dan som Con­don-rap­por­ten gjor­de det i 1968. Sam­ti­dig skal vi nok hel­ler ikke for­ven­te, at rap­por­ten får no­gen af de ame­ri­kan­ske po­li­ti­ke­re i The UAP Caucas til at ind­se, at de ikke har en reel sag at kom­me ef­ter. For dem bli­ver tand­pasta­en ved med at være klemt ud af tu­ben – og er ikke til at stop­pe til­ba­ge igen.

Så som al­tid vil ”be­lie­ver­ne” bli­ve end­nu mere høj­rø­ste­de, kom­me med end­nu vil­de­re på­stan­de og end­nu grove­re ud­fald mod de per­so­ner, som de al­le­re­de har gjort til skur­ke­ne. Som f.eks. Dr. Sean Kirk­pa­tri­ck og de så­kald­te ”ga­te­ke­e­pe­re”, som for­sø­ger at læg­ge låg på tingene.

Sær­ligt de sid­ste har Ross Coult­hart al­le­re­de meldt ud, at han nu vil af­slø­re nav­ne­ne på, så de kan bli­ve he­vet frem i ly­set og stil­let til an­svar. Sam­ti­dig skal vi nok også for­ven­te, at den læn­ge ven­te­de kro­nik (”op-ed”) fra David Grusch vil tage et op­gør med rap­por­ten. En­de­lig vil en lige så læn­ge ven­tet bog fra Luis Elizon­do næp­pe læg­ge fin­gre­ne imel­lem, og frem­kom­me med end­nu fle­re be­vi­ser ”fra hans tid i AATIP”, som vil få AARO-rap­por­ten til at frem­stå som et be­stilt røgslør.

Vi kører videre som vi plejer

Så selv om skep­ti­ker­ne har fået end­nu et hånd­fast be­vis for, at tin­ge­ne hæn­ger sam­men, som de har sagt i ef­ter­hån­den man­ge år, kom­mer det næp­pe til at ryk­ke no­get som helst.

For som Kirk­pa­tri­ck sag­de i po­dca­sten ”In the room with Pe­ter Ber­gen” er det svært ”to prove a ne­ga­ti­ve”. Un­der­for­stå­et: Det er svært at frem­læg­ge be­vi­ser på, at der ikke er no­get, når der vit­ter­ligt ikke er no­get at vise frem. Det ene­ste, der så er til­ba­ge at kom­me med, er en ud­ta­lel­se fra che­fer­ne fra de hem­me­ligstemp­le­de ame­ri­kan­ske for­svar­spro­gram­mer, der er ble­vet mis­for­tol­ket af en til­fæl­dig for­bi­pas­se­ren­de, som så no­get, de tol­ke­de som ikke-men­ne­ske­lig teknologi.

Det gør rap­por­ten så – og ”be­lie­ver­ne” si­ger, det bare et cover-up. Og så­dan kan det så bli­ve ved…