Ef­ter den tid­li­ge­re ef­ter­ret­nings­of­fi­cer David Char­les Grusch stod frem, har The Hou­se Over­sight Com­met­tee be­slut­tet sig for at hol­de en hø­ring, som skal dyk­ke ned i hans ud­sagn. Men hvad vil ud­fal­det bli­ve af hø­rin­gen? Ja, hvad tror du?

Der er vildt gang i ufo-land — i hvert fald på den an­den side af dam­men, hvor den tid­li­ge­re ef­ter­ret­nings­of­fi­cer David Char­les Grusch grund­lovs­dag stod frem, og for­tal­te om top­hem­me­li­ge re­ver­se en­gi­ne­e­ring pro­gram­mer, som skul­le vri­ste hem­me­lig­he­der­ne ud af de man­ge vrag­de­le og hele far­tø­jer af ikke-jor­disk her­komst, som ame­ri­ka­ner­ne og man­ge an­dre lan­de skul­le lig­ge inde med.

The House Oversigth Commette vil undersøge hans udsagn

Det er ud­sagn, som bli­ver ta­get så al­vor­li­ge, at The Hou­se Over­sigth Com­me­tee nu vil un­der­sø­ge hans ud­sagn. For David Grusch har al­le­re­de for over et år si­den ind­gi­vet en kla­ge til The In­spector Ge­ne­ral med frem­vis­ning af for­tro­li­ge do­ku­men­ter, nav­ne på de hem­me­li­ge pro­gram­mer og an­dre for­tro­li­ge oplysninger.

Hø­rin­gen skul­le kom­me me­get snart — må­ske al­le­re­de i juli, hvis vi skal tro jour­na­li­sten Ross Coult­hart, som har spil­let en cen­tral rol­le i of­fent­lig­gø­rel­sen af David Grusch udtalelser.

Se hele hans in­ter­view med David Grusch her:

Spørgs­må­let er bare, hvad vi skal for­ven­te os, der kom­mer ud af høringen.

Man­ge hå­ber på, at det er nu, den sto­re af­slø­ring kom­mer, an­dre tæn­ker ikke, at det vil æn­dre no­get, og an­dre igen sæt­ter spørgs­måls­tegn ved, om David Grusch er på­li­de­lig.

Hvad mener du, at høringen munder ud i?

Vælg en af de 3 svar­mu­lig­he­der, og lad os få klar­hed over, hvad dan­ske ufo-in­ter­es­se­re­de mener.

OBS: Det kræ­ver IKKE, at du log­ger ind med din Google-konto.