Er whi­st­le­blowe­ren David Char­les Grusch egent­lig så på­li­de­lig, som jour­na­li­ster­ne om­kring ham på­står? Jeg bad den ling­vi­sti­ske ef­ter­for­sker Anja Høll Grei­sen om at kig­ge nær­me­re på nog­le klip fra Ross Coult­harts in­ter­view med David Grusch.

Af Ben­ny Chri­sten Grandahl

Umid­del­bart frem­står han over­be­vi­sen­de”, star­ter Anja Høll Grei­sen vo­res sam­ta­le, ef­ter hun har set David Char­les Grusch i den 11 mi­nut­ter lan­ge ud­sen­del­se fra News­Na­tion, som jeg har sendt hen­de et link til.

Men han har man­ge tviv­le- og tø­ve­mar­kø­rer. Og så sva­rer han ikke spe­ci­fikt på det, han bli­ver spurgt om”, fort­sæt­ter hun.

Hun har trans­skri­be­ret alt det, Grusch si­ger i lø­bet af de 11 mi­nut­ter. For det bli­ver me­get nem­me­re at for­hol­de sig til or­de­ne, når du ser dem på tryk – og ikke har kro­p­s­sprog og alt mu­ligt an­det til at stø­je. Det er også så­dan hun gør i sit pro­fes­sio­nel­le vir­ke med tro­vær­dig­heds­a­na­ly­ser i fir­ma­et Lingu­a­lyze.

Ja­men, det er vel me­get na­tur­ligt, at han ikke går i de­tal­jer, når han ikke kan ud­ta­le sig om kon­kre­te per­so­ner og hem­me­li­ge pro­gram­mer af hen­syn til na­tio­nens sik­ker­hed,” for­slår jeg som en forklaring.

Det­te kun­ne det være, med­gav hun mig. Men der kun­ne også være en helt an­den for­kla­ring. Den kom­mer frem om­kring 5 mi­nut­ter og 36 se­kun­der inde i videoen:

INTERVIEWER:

Do we have bo­di­es? Do we have… spe­cies of…

GRUSCH:

We… we­e­el…

INTERVIEWER:

..Non-hu­man..

GRUSCH:

…na­tu­ral­ly <um> when you recover so­met­hing that’s eit­her lan­ded or cras­hed <ummm> so­me­ti­mes you en­co­un­ter <um> dead pi­lots and I <um> be­lie­ve it or not as fan… as fan­ta­sti­cal as that so­unds: It’s true!

Til hver­dag ud­fø­rer Anja Høll Grei­sen bl.a. tro­vær­dig­heds­a­na­ly­ser i sit fir­ma Lingu­a­lyze.

Den­ne pas­sus har Anja Høll Grei­sen dis­se kom­men­ta­rer til:

Be­mærk, hvor­dan han be­gyn­der at tale, al­le­re­de in­den in­ter­viewe­ren er fær­dig med at stil­le spørgs­må­let. Det er et me­get spe­ci­fikt og ut­ve­ty­digt spørgs­mål. Og det gør ham til­sy­ne­la­den­de util­pas, hvil­ket er et stort op­mærk­som­heds­punkt. Han sva­rer hel­ler ikke på det­te helt cen­tra­le spørgs­mål. Og da han når til ”It’s true!” er hans kro­p­s­sprog in­kon­gru­ent. Dvs. han sva­rer be­kræf­ten­de, mens han sam­ti­dig ryster på hovedet.

Sam­ti­dig er det ty­de­ligt, at han gæt­ter me­get og er me­get uspe­ci­fik i den før­ste del af hans svar – hvis du i det hele ta­get kan kal­de det for et svar. Jeg tror sim­pelt­hen ikke, at han ved, hvad der helt kon­kret er fo­re­gå­et her.

Om det er be­vidst, at han er så uspe­ci­fik, skal jeg ikke kun­ne sige. Men ved at gøre spro­get uspe­ci­fikt, ska­ber du gro­bund for, at dem som lyt­ter til dig, selv byg­ger vi­de­re på det, du har sagt. Som mod­ta­ge­re ska­ber vi kort sagt vo­res egen hi­sto­rie, som skal for­kla­re, hvad vi hører.

Der­for er der fak­tisk lidt en ge­ni­streg, ikke at sva­re sær­lig kon­kret på det, du bli­ver spurgt om. I hvert fald ikke hvis du ger­ne vil have folk til at høre det, som de øn­sker at høre, i det svar du giver.

Så selv om jeg egent­lig star­te­de med at sy­nes, at han vir­ke­de me­get over­be­vi­sen­de, en­der jeg med at fin­de ham upå­li­de­lig. Alt­så at man ikke kan sto­le på de in­for­ma­tio­ner, han gi­ver”, slut­ter Anja Høll Grei­sen fra Lingualyze.

The Behavior Panel har også en mening om David Grusch

Jeg er ikke den ene­ste, som har fået den ide, at få folk med for­stand på kro­p­s­sprog og ling­vi­stik til at kig­ge på David Grusch. Også YouTu­be-ka­na­len The Be­havi­or Pa­nel har set nær­me­re på Ross Coult­harts in­ter­view med den tid­li­ge­re efterretningsmand.

The Be­havi­or Pa­nel er et pa­nel af fire eks­per­ter in­den for især kro­p­s­sprog, og to af dem som sid­der i pa­ne­let, har åben­bart en mi­li­tær bag­grund. For un­der­vejs i de­res næ­ste 3 ti­mer lan­ge ana­ly­se af in­ter­viewet, gør de op­mærk­som på et par in­ter­es­san­te de­tal­jer, som er værd at få med i bil­le­det af David Grusch.

Bl.a. er de – li­ge­som jeg tal­te med Anja om – inde på, at Grusch til­ba­ge­hol­der kon­kre­te in­for­ma­tio­ner som f.eks. nav­ne og ste­der fra sine svar. Det kan der fak­tisk være en god grund til. For selv om han selv er be­skyt­tet af sin whi­st­le­blower sta­tus, er dem som har for­talt ham om de hem­me­li­ge pro­gram­mer det ikke. Alt­så kan de ende med at få bal­la­de, for­di det har talt over sig.

Om­vendt hæn­ger pa­ne­lets to del­ta­ge­re med mi­li­tær bag­grund sig også i, at han skul­le have haft ad­gang til så man­ge hem­me­li­ge pro­gram­mer, som det er ble­vet sagt. For selv om du er clea­ret til et vist sik­ker­heds­mæs­sigt ni­veau, får du ikke au­to­ma­tisk ad­gang til alle de for­tro­li­ge pro­gram­mer og in­for­ma­tio­ner, som har det ”ad­gangs­ni­veau”.

Det er en me­get al­min­de­lig mis­for­stå­el­se i fik­tio­nens ver­den. Men det som er vir­ke­lig­he­den, er, at du skal gi­ves ad­gang til hvert en­kelt pro­gram, for at kun­ne få ad­gang til de in­for­ma­tio­ner, do­ku­men­ter og så vi­de­re som hø­rer til pro­gram­met. Alt­så kan to per­so­ner med sam­me clea­ring snildt sid­de og have ad­gang til vidt for­skel­li­ge programmer.

Er klipningen af programmet med til at gøre Grusch utroværdig?

Der­u­d­over hæn­ger pa­ne­let sig en del i, at det vir­ker til, at Grusch har for­talt den her hi­sto­rie man­ge gan­ge før – og at nog­le af pas­sa­ger­ne vir­ker indstu­de­re­de, el­ler som om han spil­ler skuespil.

En an­den for­kla­ring på det kan være, at in­ter­viewet er ble­vet ef­ter­be­hand­let ret kraf­tigt i re­di­ge­rin­gen. Det kan me­get vel være til­fæl­det. For ud af de 7 ti­mers op­ta­gel­ser, som Ross Coult­hart har for­talt om i bl.a. po­dca­sten Need To Know, var der re­elt set kun stof nok til 1 til 1,5 ti­mes pro­gram, da det blev klip­pet sam­men. Re­sten er iføl­ge bl.a. Bry­ce Zab­le (med­vær­ten på Need To Know) fraklip, spørgs­mål der er ta­get om, el­ler op­ta­gel­ser, der ud­vik­ler sig til no­get, som er ir­re­le­vant for emnet.

En­de­lig fin­der pa­ne­let fle­re ste­der, hvor Grusch ud­vi­ser foragt og vir­ker op­rig­tigt op­rørt over det, han for­tæl­ler. Det kan tale for, at han rent fak­tisk ser sig selv som en, der rå­ber op om en uret­fær­dig­hed. Alt­så tror han op­rig­tigt på de vid­ner, han har talt med.

Det sy­nes of­fent­lig­gø­rel­sen af hans kla­ge til The In­spector Ge­ne­ral også at an­ty­de. Den kan du læse på po­dca­sten Weaponized’s hjem­mesi­de.

Grusch føler sig overset og forbigået af Dr. Sean Kirkpatrick

Men der, hvor The Be­havi­or Pa­nel for al­vor me­ner, at de kom­mer ind til ker­nen af det, som har mo­ti­ve­ret David Grusch til at stå frem som whi­st­le­blower, er en pas­sa­ge, hvor Ross Coult­hart spør­ger ind til Grusch’s re­la­tion til Dr. Sean Kirk­pa­tri­ck, som er le­de­ren af AARO – Pen­ta­gons nu­væ­ren­de ufo-kontor.

Her for­tæl­ler han, at han tid­li­ge­re har luf­tet sine be­kym­rin­ger over for Dr. Kirk­pa­tri­ck – og at Dr. Kirk­pa­tri­ck har hans num­mer. Men al­drig har rin­get tilbage.

Net­op sæt­nin­gen ”Han har mit num­mer!” af­slø­rer iføl­ge pa­ne­let, at David Grusch føl­ger sig over­set el­ler må­ske end­da di­rek­te for­bi­gå­et af Dr. Kirk­pa­tri­ck. For det er nor­malt no­get, folk si­ger om de­res eks­kæ­re­ste. El­ler én, som har fors­må­et dem på en el­ler an­den måde.

Så langt hen ad vej­en kun­ne det­te me­get vel være det, som fik bæ­ge­ret til at fly­de over for David Grusch.

Ender med samme konklusion som Anja Høll Greisen

The Be­havi­or Pa­nel en­der grund­læg­gen­de med at kom­me frem til sam­me kon­klu­sion som Anja Høll Grei­sen: At David Grusch slet ikke er så på­li­de­lig, som jour­na­li­ster­ne om­kring om ham ger­ne vil gøre ham til.

Alt­så pe­ger pi­len iføl­ge dem mere i ret­ning af David Grusch end den ame­ri­kan­ske stat, når det kom­mer til sva­ret på, hvem det er, som har lø­jet for os om de hem­me­lig­hold­te crash re­tri­e­val programmer.