Det bli­ver nem­me­re og nem­me­re at lave over­be­vi­sen­de fup-op­ta­gel­ser af ufo­er. Så hvor­dan af­gør du, om en ufo-vi­deo er ægte el­ler falsk. Det er em­net for den­ne uges epi­so­de af fly­ven­de tallerken.

I den­ne uges epi­so­de af Fly­ven­de Tal­ler­ken ta­ger Fre­de­rik og Anja et kig på en mas­se af de kend­te ufo-vi­deo­er fra net­tet sam­men med Las­se Schou Lar­sen. Han er chef for VFX-fol­ke­ne hos Cadesign.

De la­ver flot­te og na­tur­tro vi­deo­ef­fek­ter til re­k­la­me­film og an­dre for­mer for film. For VFX-tek­no­lo­gi­en bli­ver bed­re og bed­re, og det bli­ver svæ­re­re og svæ­re­re at op­da­ge, hvor­når en vi­deo er fake og ægte. Så der er god grund til at for­hol­de sig skep­tisk til de man­ge ufo-vi­deo­er, som duk­ker op på net­tet og sen­sa­tions­lyst­ne tv-dokumentarprogrammer.

Sam­men gen­nem­går de tre en lang ræk­ke af de kend­te ufo-vi­deo­er net­op fra net­tet og en do­ku­men­tar­se­rie om ufo­er, som bl.a. kan ses på DR2.

Du kan se vi­deo­er­ne i de ud­vi­de­de show­no­te på Tal­ler­ken-fi­les.

Alle vi­deo­er­ne bli­ver stort set for­ka­stet som fake. Der er dog nog­le styk­ker, som eks­per­ter­ne me­ner er ægte, men skyl­des f.eks. en op­ta­gel­se af et stort in­sekt tæt på – og et par styk­ker, hvor de ikke har data nok, til at af­gø­re hvor­vidt det er no­get na­tur­ligt el­ler no­get mere sen­sa­tio­nelt, der er på vi­deo­en – men hvor pi­len mest pe­ger på det første.

Langt fra de videoer, der ses i SUFOIs Facebook-gruppe

Det in­ter­es­san­te er imid­ler­tid, at de vi­deo­er, som lø­ben­de slås op i SU­FOIs Face­book-grup­pe her­hjem­me, tit bare vi­ser et par lysprik­ker, som er ta­get med alt for stor for­stør­rel­se på mo­bil­te­le­fo­nens ind­byg­ge­de kamera.

Sam­ti­dig er det ved at være rig­tig man­ge år si­den, at no­gen har for­søgt at læg­ge fake vi­deo­er og bil­le­der op.

Så på sin vis er af­snit­tet så langt fra det, som i hvert fald SUFOI op­le­ver her­hjem­me. Til gen­gæld er de me­to­dik­ker som be­skri­ves i af­snit­tet, de sam­me, som bli­ver brugt på de vi­deo­er, der sen­des ind.

Men of­test bli­ver me­to­dik­ker­ne ikke ta­get i brug. For tit fin­des for­kla­rin­gen på, hvad der er på vi­deo­en, ved at slå op i Flight Ra­dar el­ler et af de man­ge di­gi­ta­le stjer­ne­kort og sa­tel­lit­tra­ck­e­re, der fin­des on­li­ne i dag.

Hør epi­so­den her el­ler find den der, hvor du lyt­ter til podcasts.