Der er næp­pe no­gen, som har søgt om ak­tind­sigt i så man­ge of­fi­ci­el­le do­ku­men­ter hos de ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der som John Gre­e­newald Jr. Han gæ­ster den­ne epi­so­de af Fly­ven­de Tal­ler­ken, hvor Fre­de­rik Dirks Gott­leib har tid­li­ge­re ja­ger­pi­lot Sø­ren Sø­ren­sen med som sin wingman.

John Gre­e­newald Jr. søg­te om ak­tind­sigt i den før­ste ufo-sag i 1976, og det har han fort­sat med lige siden.

I dag er han hjer­nen bag hjem­mesi­den The Bla­ck Vault. Her kan du få ad­gang til fle­re mil­li­o­ner si­ders tid­li­ge­re hem­me­lig­hold­te do­ku­men­ter fra den ame­ri­kan­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste og re­ge­ring. Både om ufo­er og an­dre emner.

Men på trods af de man­ge do­ku­men­ter, som John Gre­e­newald Jr. har trawlet igen­nem, har han al­drig fun­det en ”smoking gun”, som han selv si­ger det. For­stå­et som be­vi­ser på, at ufo­er er be­sø­gen­de fra rummet.

Selv er han me­get skep­tisk, hvad an­går her­kom­sten af ufo­er. Men hans grund­hold­ning er, at der ikke kan være gået så me­get røg af no­get, hvis der ikke er en brand.

Den forsinkede ufo-rapport

I epi­so­den ven­der de også den for­sin­ke­de ufo-rap­port til den ame­ri­kan­ske re­ge­ring. Her har der tid­li­ge­re væ­ret for­ly­den­der om, at halv­de­len af de be­hand­le­de ob­ser­va­tio­ner i rap­por­ten har en na­tur­lig for­kla­ring – en­ten i form af fly­ven­de af­fald el­ler spiondro­ner fra frem­me­de mag­ter – hvis du spør­ger avi­sen New York Ti­mes. El­ler at halv­de­len af rap­por­ter­ne ikke har kun­net for­kla­res – hvis du spør­ger en­gel­ske Daily Mail.

Uan­set om glas­set skal ses halvt fuldt el­ler halvt tom, fryg­ter John Gre­e­newall Jr., at vi kom­mer til at op­le­ve en gen­ta­gel­se af Con­dor-rap­por­ten fra 1969. Det var den, som fik lagt den da­væ­ren­de stats­li­ge ufo-un­der­sø­gel­se Pro­ject Blue Book i graven.

Om John Gre­e­newall Jr. får ret i det, har vi end­nu til gode at fin­de ud af. Men iføl­ge hans kil­der er rap­por­ten kun for­sin­ket – og ved at bli­ve ud­fær­di­get. Den er bare gået over rig­tig me­get over deadline.

Lyt selv til epi­so­den her: https://www.dr.dk/lyd/special-radio/flyvende-tallerken/flyvende-tallerken-49

Og læs de til­hø­ren­de Tal­ler­ken-fi­ler hos Ja­nus Sands­gaard på: https://tallerken.janus.dk/episode-45-kongen-af-de-hemmelige-dokumenter/