I den­ne uges epi­so­de af Fly­ven­de Tal­ler­ken har Fre­de­rik og Anja be­søg af Ro­bert Sa­las. Han var til ste­de i mis­sil­kon­trol­rum­met på den ame­ri­kan­ske Malm­ström Air For­ce Base un­der den så­kald­te Oscar Flight In­ci­dent, som fandt sted d. 24. marts 1967. 

Men en kæm­pe ufo blev ob­ser­ve­ret for­an ho­ve­d­ind­gan­gen til ba­sen mi­ste­de me­d­ar­bej­der­ne kortva­rigt kon­trol­len over de 10 top­sik­re­de Mi­nu­te­man atom­mis­si­ler, som var ud­sta­tio­ne­ret på basen.

Epi­so­den ind­traf i øv­rigt 8 dage ef­ter en lig­nen­de hæn­del­se kal­det Echo Flight. Sidst­nævn­te har væ­ret de­klas­si­fi­ce­ret si­den 1996. Oscar Flight hæn­del­sen er så vidt vi­des al­drig ble­vet de­klas­si­fi­ce­ret. Beg­ge epi­so­der er i øv­rigt tid­li­ge­re om­talt i UFO-mail 363.

Som ek­stra gæst del­ta­ger også Fre­de­rik Ul­dall, som bl.a. har væ­ret med­lem af Exopo­li­tik Dan­mark og i 2012 ud­gav bo­gen ”Liv i rum­met”, der er an­meldt i UFO-mail 150.

Han har be­skæf­ti­get sig ind­gå­en­de med net­op ufo­er og ker­ne­vå­ben, som jo net­op er em­net for den­ne episode.

Lyt til epi­so­den her

Og læs Tal­ler­ken-fi­ler­ne her