”Me­e­ting the Ali­en” er en bog om exo­so­cio­lo­gi – den aka­de­mi­ske di­sci­plin, der un­der­sø­ger de so­ci­a­le, kul­tu­rel­le og po­li­ti­ske aspek­ter af men­ne­ske­lig in­ter­ak­tion med po­ten­ti­elt udenjor­disk liv. Det er en bog, der er gan­ske in­ter­es­sant og læ­re­rig at dyk­ke ned i – uan­set om du tror på ufo­er el­ler ej. Og som på trods af sit aka­de­mi­ske op­hav er gan­ske let­læst. Læs min an­mel­del­se og ret grun­di­ge gen­nem­gang af bo­gen her.

Me­e­ting the Ali­en
Af An­dreas An­ton og Mi­cha­el Schets­che
287 si­der
Fås i PDF- el­ler Word-for­mat el­ler på tryk
Sprin­ger For­lag 2023

Af Ben­ny Chri­sten Grandahl

“Me­e­ting the Ali­en” af An­dreas An­ton og Mi­cha­el Schets­che er en bog om be­gre­bet ”exo­so­cio­lo­gi”, der er ud­gi­vet på det an­se­te ty­ske Sprin­ger For­lag i 2023. Den kan både kø­bes i en trykt ver­sion og hen­tes gan­ske gra­tis i både PDF- og Word-for­mat fra Docment.pub.

Hvad er exosociologi?

Exo­so­cio­lo­gi er den gren af so­cio­lo­gi­en, som ud­for­sker de sam­funds­mæs­si­ge kon­se­kven­ser ved at stø­de på udenjor­di­ske in­tel­li­gen­te livsformer.

Det er en re­la­tivt ny di­sci­plin, der op­stod i 1950’erne pa­ral­lelt med ud­vik­lin­gen i rum­forsk­ning og den of­fent­li­ge in­ter­es­se for mu­lig­he­den for udenjor­disk liv, som spi­re­de frem fra slut­nin­gen af 1950’erne og op gen­nem 1960’erne. Og blandt an­den også før­te til grund­læg­gel­sen af SETI-forsk­nin­gen – det vi­den­ska­be­li­ge forsk­nings­om­rå­de som sø­ger ef­ter udenjor­disk intelligens.

Op gen­nem 1970’erne og 1980’erne fort­sat­te de­bat­ten om mu­lig­he­den for udenjor­disk liv, ikke kun in­den for det vi­den­ska­be­li­ge sam­fund, men også blandt fi­lo­sof­fer og te­o­lo­ger. Dis­se dis­kus­sio­ner før­te na­tur­ligt til dis­kus­sio­ner om, hvor­dan men­ne­ske­he­den vil­le hånd­te­re kon­se­kven­ser­ne af at op­da­ge, at vi ikke er ale­ne i universet.

Exo­so­cio­lo­gi­en fik dog først for al­vor vind i sej­le­ne som forsk­nings­om­rå­de ef­ter de se­ne­ste år­ti­ers frem­skridt in­den for astro­no­mi­en. Især ef­ter op­da­gel­sen af exo­pla­ne­ter og den sti­gen­de tek­no­lo­gi­ske ka­pa­ci­tet til at søge ef­ter tegn på liv uden for Jorden.

Der­for af­hol­des der i dag både aka­de­mi­ske kon­fe­ren­cer om exo­so­cio­lo­gi og der er ud­kom­met fle­re vi­den­ska­be­li­ge ar­tik­ler og bø­ger som ud­for­sker exo­so­cio­lo­gi og der­til re­la­te­re­de em­ner mere for­melt. Her­un­der ud­vik­lin­gen af et sæt te­o­re­ti­ske ram­mer for, hvor­dan vo­res sam­fund vil æn­dre sig som føl­ge af kon­takt med udenjor­di­ske ci­vi­li­sa­tio­ner, samt de eti­ske og po­li­ti­ske over­vej­el­ser, der føl­ger med en så­dan kontakt.

Er exosociolog ikke det samme som exopolitik?

På en lang ræk­ke punk­ter har exo­so­cio­lo­gi et vist over­lap med det må­ske mere vel­kend­te be­greb ”exopo­li­tik”. Men hvor exopo­li­tik kon­cen­tre­rer sig om po­li­ti­ske, sam­funds- og sik­ker­heds­mæs­si­ge spørgs­mål, fo­ku­se­rer exo­so­cio­lo­gi mere på so­ci­a­le og kul­tu­rel­le aspek­ter ved en po­ten­ti­el kon­takt med udenjor­di­ske intelligenser.

Beg­ge di­sci­pli­ner har dog det til­fæl­des, at de for­sø­ger at for­stå og for­be­re­de men­ne­ske­he­den på kon­se­kven­ser­ne af en ver­den, hvor men­ne­sker ikke læn­ge­re er de ene­ste in­tel­li­gen­te væs­ner. Men exo­so­cio­lo­gi­en har en lidt mere nøg­tern og vi­den­ska­be­lig til­gang til udenjor­disk intelligens.

Så­le­des an­ven­der exo­so­cio­lo­gi­en ikke no­gen for­u­dind­ta­ge­de an­ta­gel­ser, som f.eks. exopo­li­tik­kens for­vent­nin­ger om, at udenjor­di­ske in­tel­li­gen­ser er læn­ge­re frem­me rent tek­no­lo­gisk. Og som ud­gangs­punkt al­tid er vil­li­ge til uden vi­de­re at dele de­res tek­no­lo­gi og vi­den med menneskeheden.

Hvad indeholder bogen?

Bo­gen ”Me­e­ting the Ali­en” læg­ger ud med at de­fi­ne­re, hvad exo­so­cio­lo­gi er, og hvor­dan det er ba­se­ret på ide­er om udenjor­disk liv hen­tet fra både fy­sik­kens, bi­o­lo­gi­en, fi­lo­so­fi­ens og so­cio­lo­gi­ens ver­den. Der­fra dyk­ker bo­gen ned i de for­skel­li­ge te­o­ri­er fra SETI-ver­de­nen, som an­ven­des in­den for exosociologi.

Ho­ved­par­ten af bo­gen er dog til­eg­net en grun­dig gen­nem­gang af de kul­tu­rel­le og sam­funds­mæs­si­ge føl­ger af po­ten­ti­el­le kon­takt­s­ce­na­ri­er. Sat dis­ku­te­rer, hvor­dan men­ne­ske­he­den kun­ne tæn­kes at re­a­ge­re på fun­det af udenjor­disk liv. Så­vel de mere kort­sig­te­de som de vid­træk­ken­de kon­se­kven­ser af et så­dant fund – og en po­ten­ti­el kon­takt el­ler et di­rek­te møde med en udenjor­disk livsform.

Bo­gen op­for­drer til en nu­an­ce­ret til­gang til for­stå­el­sen af po­ten­ti­el­le udenjor­di­ske kul­tu­rer og in­tel­li­gen­ser, og op­for­drer til at, at vi får ta­get stil­ling til og ud­for­sket de dybt­gå­en­de eti­ske og so­ci­a­le spørgs­mål, der na­tur­ligt føl­ger med ved en­hver form for fund el­ler kon­takt med udenjor­disk intelligens.

Sam­let set fun­ge­rer “Me­e­ting the Ali­en” både som en in­tro­duk­tion til fel­tet exo­so­cio­lo­gi og gi­ver et tan­ke­væk­ken­de ind­blik i de bre­de­re im­pli­ka­tio­ner ved at stø­de på udenjor­disk liv.

Bogens kapitler

Bo­gen er op­byg­get af 12 ka­pit­ler som gen­nem­går og gi­ver en god ind­sigt i de for­skel­li­ge aspek­ter ved exosociologi.

Kapitel 1: The Aliens at the Gates of Sociology

I bo­gens før­ste ka­pi­tel gen­nem­gås den hi­sto­ri­ske ud­vik­ling og de te­o­re­ti­ske ram­mer for exosociologi.

For­fat­ter­ne be­gyn­der med at skit­se­re, hvor­dan ide­en om exo­so­cio­lo­gi op­stod i en tid, hvor in­ter­es­se for rum­forsk­ning og po­ten­ti­el kon­takt med udenjor­di­ske væs­ner vok­se­de. De hen­vi­ser til både tid­li­ge spe­ku­la­tio­ner og mere for­mel­le vi­den­ska­be­li­ge un­der­sø­gel­ser, der be­gynd­te at tage form i 1950’erne pa­ral­lelt med ud­vik­lin­gen i rum­tek­no­lo­gi og SETI-programmerne.

De frem­hæ­ver også, hvor­dan den tid­li­ge eks­po­ne­ring af SETI og dets an­ta­gel­ser om kom­mu­ni­ka­tion med udenjor­disk in­tel­li­gens led­te til en nys­ger­rig­hed for at for­stå, hvor­dan dis­se mø­der kun­ne på­vir­ke men­ne­ske­li­ge sam­fund og struk­tu­rer. Det skab­te be­ho­vet for en ny so­cio­lo­gisk sub-di­sci­plin, der kun­ne adres­se­re og un­der­sø­ge dis­se unik­ke og dybt­gå­en­de spørgsmål.

De teoretiske rammer

Exo­so­cio­lo­gi er en fu­sion mel­lem klas­sisk so­cio­lo­gi og ele­men­ter fra astro­bi­o­lo­gi, rum­forsk­ning og fremtidsstudier.

For­fat­ter­ne ar­gu­men­te­rer for, at exo­so­cio­lo­gi skal byg­ge på ek­si­ste­ren­de so­cio­lo­gisk te­o­ri, men også ud­vi­de den­ne til at om­fat­te ikke-men­ne­ske­li­ge sce­na­ri­er. Det kræ­ver en te­o­re­tisk ram­me, der er åben for at in­korpo­re­re ide­er om ra­di­kalt for­skel­li­ge in­tel­li­gens­for­mer og so­ci­a­le struk­tu­rer, der måt­te fin­des blandt udenjor­di­ske civilisationer.

I stærk modstrid med antropocentrismen

En cen­tral del af dis­kus­sio­nen er kri­tik­ken af an­tro­po­cen­tris­me i tra­di­tio­nel so­cio­lo­gi, hvor men­ne­ske­li­ge er­fa­rin­ger og vær­di­er ofte an­ta­ges at være uni­ver­sel­le. Exo­so­cio­lo­gi ud­for­drer den­ne an­ta­gel­se ved at frem­hæ­ve nød­ven­dig­he­den af at tæn­ke uden for de men­ne­ske­ligt cen­tre­re­de ram­mer for at kun­ne for­stå og in­ter­a­ge­re med mu­li­ge ikke-men­ne­ske­li­ge intelligenser.

For­fat­ter­ne un­der­stre­ger vig­tig­he­den af en in­ter­di­sci­pli­nær til­gang, der sam­men­kob­ler so­cio­lo­gi med astro­fy­sik, psy­ko­lo­gi, etik, og kom­mu­ni­ka­tions­stu­di­er. Til­sam­men ska­ber det en ro­bust me­to­disk og te­o­re­tisk ba­sis, der kan hånd­te­re de unik­ke ud­for­drin­ger, som stu­di­et af udenjor­disk liv indebærer.

Ka­pi­tel 1 læg­ger så­le­des grund­la­get for re­sten af bo­gen ved at etab­le­re exo­so­cio­lo­gi som et væ­sent­ligt og nød­ven­digt felt for at for­stå og for­be­re­de sig på de mu­li­ge frem­ti­di­ge in­ter­ak­tio­ner mel­lem men­ne­sker og udenjor­di­ske in­tel­li­gen­ser. Ka­pit­let frem­hæ­ver fel­tets po­ten­ti­a­le til at ud­vi­de vo­res for­stå­el­se af både sam­fund og det kos­mi­ske sam­fund vi må­ske er en del af.

Kapitel 2: Thinking About Aliens

An­det ka­pi­el ud­for­sker men­ne­skets hi­sto­ri­ske og nu­ti­di­ge fa­sci­na­tion af ali­ens gen­nem vi­den­skab og kul­tur, her­un­der lit­te­ra­tur og film. Ka­pit­let un­der­sø­ger, hvor­dan ali­ens er ble­vet frem­stil­let og hvil­ken ind­fly­del­se dis­se frem­stil­lin­ger har på vo­res op­fat­tel­se af dem.

Ka­pit­let gi­ver en de­tal­je­ret ana­ly­se af, hvor­dan sci­en­ce fi­ction-lit­te­ra­tur og film har for­met men­ne­skers fo­re­stil­lin­ger om udenjor­di­ske væsner.

Fremstillinger i populærkulturen

For­fat­ter­ne dis­ku­te­rer, hvor­dan po­pu­lær­kul­tur ofte har po­rtræt­te­ret ali­ens som en­ten fjendt­li­ge in­va­de­ren­de kræf­ter el­ler tek­no­lo­gisk frem­skred­ne og me­get vise væs­ner, der brin­ger tek­no­lo­gi og nye per­spek­ti­ver til Jorden.

Dis­se to yder­punk­ter af­spej­ler ofte den men­ne­ske­li­ge frygt og håb for så­dan­ne mø­der. For ek­sem­pel re­præ­sen­te­rer in­va­sions­sce­na­rio­er vo­res un­der­lig­gen­de angst for det ukend­te og det frem­me­de, mens mere fre­de­li­ge og op­ly­sen­de frem­stil­lin­ger af ali­ens ta­ler ind i vo­res drøm­me om, at no­get stør­re, mere in­tel­li­gent og tek­no­lo­gisk frem­skre­dent kan kom­me og løse alle vo­res pro­ble­mer. Og helst også lige ska­be evig fred på jorden.

Populærkulturens indflydelse på den videnskabelige tænkning

I ka­pit­let ar­gu­men­te­rer for­fat­ter også for, hvor­dan dis­se kul­tu­rel­le frem­stil­lin­ger på­vir­ker vi­den­ska­be­lig tænk­ning og forsk­ning in­den for søg­nin­gen ef­ter udenjor­disk in­tel­li­gens. En ind­fly­del­se vi også ser på, hvor­dan ufo-ob­ser­va­tø­rer be­skri­ver de ufo­er, som de ser.

Frem­stil­lin­gen af ali­ens og de­res tek­no­lo­gi har også væ­ret med til at på­vir­ke, hvil­ke ty­per sig­na­ler for­ske­re le­der ef­ter. Samt hvor­dan de tol­ker data, der kun­ne in­di­ke­re ek­si­sten­sen af udenjor­di­ske civilisationer.

Konsekvenserne af vores antropocentriske tilgang til aliens

En vig­tig po­in­te i ka­pit­let er kri­tik­ken af an­tro­po­cen­tris­men i frem­stil­lin­ger­ne af ali­ens. For­fat­ter­ne på­pe­ger, at man­ge af de po­pu­læ­re kon­cep­ter om ali­ens er dybt rod­fæ­stet i men­ne­ske­li­ge træk og so­ci­a­le strukturer.

Det be­græn­ser vo­res evne til at fo­re­stil­le os vir­ke­lig an­der­le­des udenjor­di­ske væs­ner. Der­for kan den an­tro­po­cen­tri­ske til­gang lede til fejl­ag­ti­ge an­ta­gel­ser om udenjor­disk liv, der i re­a­li­te­ten kun­ne være ra­di­kalt for­skel­ligt fra liv på Jorden.

Sam­ti­dig me­ner for­fat­ter­ne, at vo­res syn på ali­ens, på man­ge må­der også er en re­flek­sion over vo­res egen na­tur og vo­res sted i universet.

Sam­let set gen­nem­går ka­pi­tel 2 alt­så, hvor­dan kul­tur og vi­den­skab sam­men væ­ver kom­plek­se bil­le­der af udenjor­di­ske væs­ner, og hvor­dan dis­se bil­le­der både kan in­flu­e­re og be­græn­se vo­res for­stå­el­se af mu­lig­he­den for an­dre in­tel­li­gen­te livs­for­mer i universet.

Kapitel 3: The Earth in Space

Det­te ka­pi­tel ser på den vi­den­ska­be­li­ge sø­gen ef­ter udenjor­disk liv, her­un­der hvor­dan vi de­fi­ne­rer po­ten­ti­elt be­bo­e­li­ge zo­ner og de tek­no­lo­gi­ske frem­skridt, der mu­lig­gør den­ne søgen.

Definitionen af potentielt beboelige zoner

Po­ten­ti­elt be­bo­e­li­ge zo­ner, ofte om­talt som “Guld­lok-zo­ner”, er om­rå­der om­kring en stjer­ne, hvor be­tin­gel­ser­ne te­o­re­tisk set kan un­der­støt­te fly­den­de vand på en pla­nets over­fla­de – en es­sen­ti­el for­ud­sæt­ning for liv, som vi ken­der det.

Dis­se zo­ner er ken­de­teg­net ved at have en af­stand fra de­res stjer­ne, der ikke er for tæt på til, at al vand vil­le for­dam­pe, og ikke for langt væk til, at alt vand vil­le fryse. Guld­lok-zo­nens pla­ce­ring af­hæn­ger der­for af man­ge fak­to­rer, her­un­der stjer­nens stør­rel­se, lys­styr­ke og varme.

For­fat­ter­ne for­kla­rer, hvor­dan den­ne de­fi­ni­tion har ud­vik­let sig med ti­den, og hvor­dan den kan være be­græn­sen­de, idet den er ba­se­ret på an­ta­gel­ser om, at frem­me­de livs­for­mer lig­ner dem, der fin­des på Jor­den. Udenjor­disk liv kun­ne jo po­ten­ti­elt ek­si­ste­re un­der helt an­dre be­tin­gel­ser, og at sø­gen ef­ter liv bør ud­vi­des til at in­klu­de­re pla­ne­ter, der lig­ger uden for Guldlok-zonen

De teknologiske fremskridt som har gjort jagten nemmere

Tek­no­lo­gi­en til at iden­ti­fi­ce­re eks­o­pla­ne­ter (pla­ne­ter uden for vo­res sol­sy­stem) og vur­de­re de­res be­bo­e­lig­hed har gjort mar­kan­te frem­skridt i de se­ne­re år.

For­fat­ter­ne be­skri­ver tek­nik­ker som f.eks.:

 • Tran­sit­fo­to­me­tri, hvor astro­no­mer må­ler små dyk i en stjer­nes lys­styr­ke, som in­di­ke­rer, at en pla­net pas­se­rer for­an den
 • Ra­di­al­ha­stig­heds­me­to­den, som de­tek­te­rer små “wobb­les” i en stjer­nes be­væ­gel­se for­år­sa­get af gravi­ta­tio­nel på­virk­ning fra en om­kred­sen­de planet.

De be­skri­ver også an­ven­del­sen af spek­trosko­pi, som kan af­slø­re sam­men­sæt­nin­gen af en pla­nets at­mos­fæ­re ved at ana­ly­se­re det lys, som pla­ne­ten re­flek­te­rer el­ler ud­sen­der. Det kan give in­di­ka­tio­ner på til­ste­de­væ­rel­sen af mo­le­ky­ler som ilt el­ler me­tan, som kan være tegn på bi­o­lo­gisk aktivitet.

Des­u­den dis­ku­te­res de frem­ti­di­ge mis­sio­ner og tek­no­lo­gi­er un­der ud­vik­ling, der er de­sig­net til at give end­nu dy­be­re ind­blik i eks­o­pla­ne­ters at­mos­fæ­rer og de­res po­ten­ti­a­le for at støt­te liv.

Kort sagt hand­ler ka­pi­tel 3 om den vold­som­me ud­vik­ling in­den for astro­bi­o­lo­gisk forsk­ning og den kon­ti­nu­er­li­ge ud­vi­del­se af vo­res for­stå­el­se af, hvad der gør en pla­net be­bo­e­lig. Tek­no­lo­gi­ske frem­skridt spil­ler en cen­tral rol­le i den­ne ud­vik­ling og mu­lig­gør sta­dig mere præ­ci­se må­lin­ger og en dy­be­re ind­sigt i de fjer­ne ver­de­ner, der po­ten­ti­elt kan huse udenjor­disk in­tel­li­gent liv.

Kapitel 4: SETI – History, Methods and Presuppositions of the Scientific Search for Extraterrestrial Intelligences

Ka­pit­let 4 fo­ku­se­rer på SETI (Search for Extra­ter­re­stri­al In­tel­li­gen­ce). Og gen­nem­gå så­vel hi­sto­ri­en, me­to­der­ne og de an­tro­po­cen­tri­ske forudsætninger.

SETI’s historie

SETI-pro­gram­met star­te­de of­fi­ci­elt i 1960, da astro­nom Frank Dra­ke ud­før­te det før­ste eks­pe­ri­men­tel­le for­søg på at lyt­te ef­ter sig­na­ler fra in­tel­li­gent udenjor­disk liv ved hjælp af et stort ra­di­o­te­leskop. Det­te eks­pe­ri­ment blev kendt som Pro­ject Ozma, opkaldt ef­ter en ka­rak­ter i L. Frank Baums “Oz”-bøger.

Si­den da har for­skel­li­ge SETI-pro­gram­mer an­vendt ra­di­o­te­lesko­per til sy­ste­ma­tisk at scan­ne him­len for tegn på tek­no­lo­gi­ske sig­na­ler fra fjer­ne civilisationer.

SETI’s metodik

SETI-forsk­nin­gen har pri­mært an­vendt to ho­ved­me­to­der til at lede ef­ter tegn på udenjor­disk intelligens.

Den før­ste me­to­de, ra­di­o­te­lesko­pi, sø­ger ef­ter smal­le-bånd ra­diobøl­ger, som ikke na­tur­ligt pro­du­ce­res af kend­te kos­mi­ske fæ­no­me­ner og der­for kun­ne in­di­ke­re en kun­stig kilde.

Den an­den me­to­de er op­tisk SETI, som sø­ger ef­ter kortva­ri­ge lys­pul­ser, der kun­ne være be­vis på avan­ce­ret tek­no­lo­gi som lasere.

De antropocentriske forudsætninger for SETI

En cen­tral del af ka­pit­let om­hand­ler de an­tro­po­cen­tri­ske for­ud­sæt­nin­ger, der ofte præ­ger SETI-forsk­nin­gen. Dis­se for­ud­sæt­nin­ger in­de­bæ­rer an­ta­gel­sen om, at udenjor­di­ske in­tel­li­gen­ser vil kom­mu­ni­ke­re på må­der, der er for­stå­e­li­ge el­ler gen­ken­de­li­ge for men­ne­sker, så­som ved brug af ra­diof­re­kven­ser el­ler op­ti­ske signaler.

For­fat­ter­ne på­pe­ger, at det­te syns­punkt kan be­græn­se forsk­nin­gen ved at over­se mu­lig­he­den for, at udenjor­di­ske ci­vi­li­sa­tio­ner kan be­nyt­te helt an­dre kom­mu­ni­ka­tions­for­mer el­ler tek­no­lo­gi­er, som men­ne­ske­he­den end­nu ikke for­står el­ler kan detektere.

For­fat­ter­ne ar­gu­men­te­rer også for, at an­tro­po­cen­tris­me kan føre til en be­græn­set for­tolk­ning af data, hvor for­ske­re må­ske fejl­ag­tigt tol­ker na­tur­li­ge astro­no­mi­ske fæ­no­me­ner som udenjor­di­ske sig­na­ler el­ler over­ser sig­na­ler, for­di de ikke pas­ser ind i men­ne­ske­li­ge forventninger.

Ka­pit­let slut­ter med at op­for­dre til en bre­de­re og mere kri­tisk til­gang til søg­nin­gen ef­ter udenjor­disk in­tel­li­gens, der kan åbne for nye per­spek­ti­ver og me­to­der i SETI-forskningen.

Kapitel 5: SETA—The Search for Extraterrestrial Artifacts

I ka­pi­tel 5 dis­ku­te­res SETA (Search for Extra­ter­re­stri­al Ar­ti­fa­cts), en gren af SETI, der fo­ku­se­rer på fy­si­ske be­vi­ser for udenjor­disk liv i form af f.eks. Dy­son-sfæ­rer og det rum­skrot som astro­no­men Avi Loeb le­der efter.

Artefakter i rummet

SETA fo­ku­se­rer som sagt på iden­ti­fi­ka­tion og ana­ly­se af ob­jek­ter i rum­met, som kun­ne være skabt af in­tel­li­gen­te udenjor­di­ske væs­ner. Dis­se ar­te­fak­ter kun­ne om­fat­te alt fra rum­skibsvrag til mere kom­plek­se struk­tu­rer som f.eks. rum­sta­tio­ner el­ler tek­no­lo­gi på over­fla­den af må­ner el­ler an­dre planeter.

For­fat­ter­ne dis­ku­te­rer for­skel­li­ge ty­per af ar­te­fak­ter, som for­sker­ne spe­ku­le­rer i:

 • Dy­son-sfæ­rer: Hy­po­te­ti­ske me­ga­struk­tu­rer byg­get rundt om en stjer­ne for at ind­fan­ge en stor del af dens energi.
 • Stjer­neskibs­af­fald: Re­st­pro­duk­ter el­ler for­lad­te kom­po­nen­ter fra rum­far­tø­jer, der kun­ne have dre­vet gen­nem rummet.
 • Sig­nal­mar­kø­rer: Ob­jek­ter pla­ce­ret i spe­ci­fik­ke møn­stre el­ler ba­ner, der kun­ne tje­ne som bea­cons el­ler mar­kø­rer for navi­ga­tion el­ler kommunikation.
 • Tek­no­lo­gi­ske in­stal­la­tio­ner: Struk­tu­rer på over­fla­der af pla­ne­ter, må­ner el­ler aste­roi­der, der ty­der på mi­ne­drift, forsk­nings­sta­tio­ner el­ler an­dre for­mer for tek­no­lo­gisk aktivitet.

Hvordan kan forskerne opdage SETA-strukturer?

SETA-for­ske­re bru­ger en ræk­ke tek­no­lo­gi­er og me­to­der til at iden­ti­fi­ce­re po­ten­ti­el­le SETA-ob­jek­ter. Det in­klu­de­rer te­lesko­per til at scan­ne el­ler ual­min­de­li­ge møn­stre el­ler struk­tu­rer i kos­mos. Samt ana­ly­ser af ano­ma­li i pla­net­ba­ner, der kun­ne in­di­ke­re ma­ni­pu­la­tion el­ler til­ste­de­væ­rel­sen af kun­sti­ge strukturer.

Udfordringerne ved SETA

Ka­pit­let be­ly­ser også de be­ty­de­li­ge ud­for­drin­ger ved den­ne form for sø­gen, her­un­der den enor­me af­stand og de tek­no­lo­gi­ske be­græns­nin­ger, der gør det van­ske­ligt at be­kræf­te na­tu­ren af fjer­ne ob­jek­ter. Der­u­d­over dis­ku­te­res de vi­den­ska­be­li­ge og fi­lo­so­fi­ske spørgs­mål, som føl­ger med, især i for­hold til tolk­ning af data og skel­nen mel­lem na­tur­li­ge og kun­sti­ge ob­jek­ter i rummet.

Sam­let set åb­ner ka­pi­tel 5 op for en fa­sci­ne­ren­de dis­kus­sion om mu­lig­he­den og kom­plek­si­te­ten ved at fin­de fy­si­ske be­vi­ser for udenjor­disk in­tel­li­gens gen­nem ru­mar­kæ­o­lo­gi og de tek­no­lo­gi­ske og te­o­re­ti­ske ram­mer, der un­der­støt­ter den­ne søgen.

Kapitel 6: Calls in the Dark Forest—Risky Communication Attempts

I ka­pi­tel 6 ser for­fat­ter­ne nær­me­re de ini­ti­a­ti­ver, hvor men­ne­sker har for­søgt at sen­de be­ske­der til po­ten­ti­elt udenjor­disk liv, og kom­mer me­get na­tur­ligt også ind på de po­ten­ti­el­le ri­si­ci, der er for­bun­det med dette.

Vi har allerede sendt beskeder ud

For­skel­li­ge pro­jek­ter og eks­pe­ri­men­ter har for­søgt at kom­mu­ni­ke­re med mu­li­ge udenjor­di­ske ci­vi­li­sa­tio­ner gen­nem åre­ne. Sær­ligt næv­ner bogen:

 1. Are­ci­bo-be­ske­den (1974): Det­te var et tid­ligt for­søg på at sen­de en in­ter­stel­lar ra­dio­be­sked fra Are­ci­bo-ob­ser­va­to­ri­et i Pu­er­to Rico. Be­ske­den blev de­sig­net af Frank Dra­ke og Carl Sa­gan. Sel­ve be­ske­den in­de­holdt in­for­ma­tion om men­ne­skets bi­o­lo­gi, Jor­dens pla­ce­ring i sol­sy­ste­met, og grund­læg­gen­de ke­mi­ske og fy­si­ske prin­cip­per. Be­ske­den blev sendt mod stjer­ne­kluste­ren M13, som lig­ger om­kring 25.000 lysår fra Jorden.
 2. Cos­mic Call (1999 og 2003): Dis­se to for­søg in­vol­ve­re­de af­sen­del­se af be­ske­der fra Ev­pa­to­ria Pla­ne­tary Ra­dar i Ukrai­ne. Be­ske­der­ne in­de­holdt blandt an­det op­da­te­re­de op­lys­nin­ger fra Are­ci­bo-be­ske­den og blev sendt til fle­re nær­lig­gen­de stjer­ner i Jor­dens ga­lak­ti­ske nabolag.
 3. Teen Age Mes­sa­ge (2001): Det­te ini­ti­a­tiv om­fat­te­de ud­sen­del­se af mu­sik samt vi­den­ska­be­li­ge og ma­te­ma­ti­ske in­for­ma­tio­ner, der blev sendt fra Rusland mod seks stjer­ne­sy­ste­mer i Mælkevejen.

Pio­ne­er 10 og 11 har beg­ge en guld­pla­de om­bord, der for­tæl­ler
om men­ne­ske­he­den, og hvor den bor.

Hvad er risikoen ved at give os tilkende?

De­bat­ten om, hvor­vidt det er klogt at sen­de be­ske­der til rum­met, har væ­ret in­tens blandt for­ske­re og te­o­re­ti­ke­re i år­ti­er. Nog­le af de ri­si­ci, for­fat­ter­ne frem­hæ­ver, om­fat­ter bl.a.:

 1. Sik­ker­heds­ri­si­ci: En pri­mær be­kym­ring er, at ved at sen­de be­ske­der ud i rum­met af­slø­rer vi Jor­den og men­ne­ske­he­den for ukend­te udenjor­di­ske ci­vi­li­sa­tio­ner. Det kun­ne po­ten­ti­elt in­vi­te­re til at de kom og ko­lo­ni­se­re­de el­ler ud­s­let­te­de os. Step­hen Hawking ad­va­re­de f.eks. om, at avan­ce­re­de udenjor­di­ske ci­vi­li­sa­tio­ner kun­ne se Jor­den som en res­sour­ce, de kun­ne udnytte.
 2. Eti­ske over­vej­el­ser: Der er også eti­ske spørgs­mål om, hvem der har ret til at tale på veg­ne af hele pla­ne­ten og men­ne­ske­he­den. Der er in­gen glo­bal kon­sensus om, hvor­dan, hvor­når og hvad der bør kom­mu­ni­ke­res til mu­li­ge udenjor­di­ske væsner.
 3. Res­sour­ce­an­ven­del­se: Nog­le kri­ti­ke­re pe­ger også på, at res­sour­cer brugt på at sen­de be­ske­der til rum­met kun­ne være bed­re an­vendt på at løse mere jord­næ­re problemer.

Sam­let set rej­ser ka­pi­tel 6 vig­ti­ge spørgs­mål om an­svar­lig­he­den og kon­se­kven­ser­ne ved at søge kon­takt med udenjor­disk in­tel­li­gens gen­nem di­rek­te kom­mu­ni­ka­tion. For­fat­ter­ne un­der­stre­ger nød­ven­dig­he­den af at veje po­ten­ti­el­le for­de­le mod ri­si­ci, før så­dan­ne ini­ti­a­ti­ver gennemføres.

Kapitel 7: Methodological Considerations for the Scenario Analysis of First Contact

I ka­pi­tel 7 be­skri­ver for­fat­ter­ne, hvor­dan de har struk­tu­re­ret og ud­ført en sce­na­ri­e­a­na­ly­se, som kan for­ud­se for­skel­li­ge ud­fald af den før­ste kon­takt med udenjor­di­ske intelligenser.

Opbygningen af scenarieanalysen

Sce­na­ri­e­a­na­ly­sen er op­delt i fle­re trin, der hver bi­dra­ger til en sy­ste­ma­tisk for­stå­el­se af po­ten­ti­el­le frem­ti­di­ge hæn­del­ser og de­res konsekvenser:

 1. Iden­ti­fi­ka­tion af nøg­le­fak­to­rer – Først iden­ti­fi­ce­rer for­sker­ne de vig­tig­ste va­ri­ab­ler el­ler fak­to­rer, der kan på­vir­ke ud­fal­det af før­ste kon­takt. Dis­se kan om­fat­te tek­no­lo­gi­ske ka­pa­bi­li­te­ter, po­li­ti­ske struk­tu­rer, kom­mu­ni­ka­tions­me­to­der, og udenjor­di­ske væ­se­ners na­tur og intentioner.
 2. De­fi­ni­tion af ek­ster­ne for­hold – Sce­na­ri­e­a­na­ly­sen ta­ger høj­de for for­skel­li­ge ek­ster­ne for­hold, der kan på­vir­ke de for­skel­li­ge sce­na­ri­er. Så­som den ge­ne­rel­le tek­no­lo­gi­ske ud­vik­ling på Jor­den, ge­opo­li­ti­ske for­hold, og frem­skridt in­den for rum­forsk­ning og SETI.
 3. Ud­vik­ling af sce­na­ri­er – Med ud­gangs­punkt i de iden­ti­fi­ce­re­de nøg­le­fak­to­rer og ek­ster­ne for­hold ud­vik­ler for­sker­ne en ræk­ke for­skel­li­ge sce­na­ri­er. Hver af dis­se skit­se­rer et mu­ligt for­løb for, hvor­dan den før­ste kon­takt kan fin­de sted og hvil­ke kon­se­kven­ser det kan have for menneskeheden.
 4. Ana­ly­se af sce­na­ri­er — Hvert sce­na­rie ana­ly­se­res for at for­stå po­ten­ti­el­le ri­si­ci, mu­lig­he­der, og kon­se­kven­ser. Ana­ly­sen in­klu­de­rer vur­de­ring af sand­syn­lig­he­den for hvert sce­na­rie og dets mu­li­ge ind­virk­ning på glo­ba­le og lo­ka­le skalaer.
 5. Im­pli­ka­tio­ner og stra­te­gi­er – Til slut un­der­sø­ger sce­na­ri­e­a­na­ly­sen de bre­de­re sam­funds­mæs­si­ge, po­li­ti­ske og eti­ske im­pli­ka­tio­ner af hvert sce­na­rie. Samt fo­re­slår mu­li­ge stra­te­gi­er for at for­be­re­de og re­a­ge­re på for­skel­li­ge for­mer for før­ste kontakt.

Alt i alt frem­hæ­ver ka­pi­tel 7 vig­tig­he­den af at an­ven­de en me­to­disk og ve­lover­ve­jet til­gang til at for­stå og for­be­re­de sig på en så monu­men­talt trans­for­me­ren­de be­gi­ven­hed som den før­ste kon­takt med udenjor­di­ske in­tel­li­gen­ser. Ved at an­ven­de sce­na­ri­e­a­na­ly­se sik­rer for­sker­ne, at for­skel­li­ge mu­lig­he­der og ud­fald bli­ver grun­digt over­ve­jet, hvil­ket bi­dra­ger til en mere ro­bust for­be­re­del­se og po­ten­ti­el politikudvikling.

Kapitel 8: Consequences of First Contact—A Scenario Analysis

I ka­pi­tel 8 præ­sen­te­rer for­fat­ter­ne de mu­li­ge ud­fald og kon­se­kven­ser af før­ste kon­takt med udenjor­di­ske intelligenser.

For­fat­ter­ne præ­sen­te­rer for­skel­li­ge sce­na­ri­er, der spæn­der over et bredt spek­trum af mu­lig­he­der, ba­se­ret på hvor­dan kon­tak­ten fo­re­går og na­tu­ren af de udenjor­di­ske væs­ner. Her er en op­sum­me­ring af de pri­mæ­re sce­na­ri­er dis­ku­te­ret i kapitlet:

 1. Sig­nal scenariet:
  • Be­skri­vel­se: I det­te sce­na­rie mod­ta­ger Jor­den et klart og ut­ve­ty­digt sig­nal fra en udenjor­disk ci­vi­li­sa­tion, hvil­ket be­kræf­ter ek­si­sten­sen af in­tel­li­gent liv an­det­steds i universet.
  • Mu­li­ge kon­se­kven­ser: Af­hæn­gigt af sig­na­lets ind­hold kun­ne det­te lede til sto­re vi­den­ska­be­li­ge gen­nem­brud og en om­fat­ten­de fi­lo­so­fisk og te­o­lo­gisk de­bat om men­ne­skets plads i uni­ver­set. Det kun­ne også po­ten­ti­elt føre til in­ter­na­tio­na­le spæn­din­ger om, hvad men­ne­ske­he­den skal sva­re tilbage.
 2. Ar­te­fakt scenariet:
  • Be­skri­vel­se: Her op­da­ger men­ne­ske­he­den et udenjor­disk ar­te­fakt i sol­sy­ste­met, som in­di­ke­rer, at in­tel­li­gen­te væs­ner en­ten har be­søgt sol­sy­ste­met, el­ler at ar­te­fak­ten er sendt for at kom­mu­ni­ke­re med el­ler stu­de­re menneskeheden.
  • Mu­li­ge kon­se­kven­ser: Fun­det kun­ne føre til tek­no­lo­gi­ske frem­skridt, hvis ar­te­fak­ten kan stu­de­res og for­stås, men også til pa­ra­noia og frygt for in­va­sion el­ler over­våg­ning fra de udenjor­di­ske intelligenser.
 3. Møde sce­na­ri­et:
  • Be­skri­vel­se: Det­te sce­na­rie in­de­bæ­rer en di­rek­te in­ter­ak­tion mel­lem men­ne­sker og udenjor­di­ske væs­ner. En­ten ved at de be­sø­ger Jor­den el­ler vi stø­der på dem un­der vo­res ud­forsk­ning af rummet.
  • Mu­li­ge kon­se­kven­ser: De so­ci­a­le, po­li­ti­ske, og øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser kan bli­ve enor­me, og mu­lig­vis føre til ra­di­ka­le æn­drin­ger i glo­bal magtstruk­tur og men­ne­ske­li­ge vær­di­er. Sam­ti­dig vil vo­res diplo­ma­ti­ske og in­ter­kul­tu­rel­le fær­dig­he­der bli­ve sat på en al­vor­lig prøve.
 4. Mis­lyk­ket før­ste kon­takt scenariet:
  • Be­skri­vel­se: Et sce­na­rie hvor for­søg på kon­takt med udenjor­di­ske in­tel­li­gen­ser mis­lyk­kes. Det kan skyl­des mis­for­stå­el­ser, tek­no­lo­gi­ske be­græns­nin­ger, el­ler de udenjor­di­ske væ­se­ners mang­len­de in­ter­es­se i at interagere.
  • Mu­li­ge kon­se­kven­ser: En mis­lyk­ket kon­takt kan føre til alt lige fra skuf­fel­se og til en mu­lig krig med de udenjor­di­ske in­tel­li­gen­ser. Samt åbne op for en for­ny­et de­bat om men­ne­skets til­gang til udenjor­disk in­tel­li­gens, samt de eti­ske og sik­ker­heds­mæs­si­ge aspek­ter af at søge kontakt.

For­fat­ter­ne un­der­stre­ger, at dis­se sce­na­ri­er ikke ude­luk­ker hin­an­den, og fle­re af dem kun­ne po­ten­ti­elt ud­spil­le sig sam­ti­digt el­ler se­kven­ti­elt. Vig­tigst er det, at hvert sce­na­rie kræ­ver nøje over­vej­el­ser af de eti­ske, sik­ker­heds­mæs­si­ge og sam­funds­mæs­si­ge im­pli­ka­tio­ner af den før­ste kontakt.

Kapitel 9: The Cultural Preparation for the First Contact

Ka­pitl 9 dis­ku­te­rer, hvor­dan sam­fun­det kan for­be­re­de sig på den po­ten­ti­el­le vir­ke­lig­hed ef­ter en før­ste kon­takt med udenjor­disk in­tel­li­gens – både                           psy­ko­lo­gisk og kul­tu­relt. Samt hvad det vil be­ty­de for de so­ci­a­le struk­tu­rer og kul­tu­rel­le dynamikker.

For­fat­ter­ne dis­ku­te­rer den grund­læg­gen­de an­ta­gel­se om, at udenjor­di­ske ci­vi­li­sa­tio­ner, li­ge­som men­ne­ske­li­ge sam­fund, vil have kom­plek­se so­ci­a­le struk­tu­rer og kul­tu­rel­le sy­ste­mer, der er for­met af de­res unik­ke evo­lu­tio­næ­re, mil­jø­mæs­si­ge og tek­no­lo­gi­ske forhold.

De fo­re­slår, at dis­se struk­tu­rer kan va­ri­e­re bredt, af­hæn­gigt af man­ge fak­to­rer så­som ci­vi­li­sa­tio­nens tek­no­lo­gi­ske ka­pa­ci­tet, kom­mu­ni­ka­tions­for­mer, op­fat­tel­ser af in­di­vi­du­a­li­tet og kol­lek­ti­vi­tet, samt de­res for­hold til de­res mil­jø og til an­dre arter.

Nog­le af de nøg­le­om­rå­der, der bli­ver be­hand­let, in­klu­de­rer bl.a.:

 • Tek­no­lo­gisk ud­vik­ling: Hvor­dan tek­no­lo­gi på­vir­ker so­ci­al or­ga­ni­sa­tion og kul­tu­rel­le vær­di­er, og hvor­dan tek­no­lo­gisk avan­ce­re­de sam­fund må­ske hånd­te­rer spørgs­mål om etik, magt og kontrol.
 • Kom­mu­ni­ka­tions­for­mer: Hy­po­te­ser om, hvor­dan for­skel­li­ge kom­mu­ni­ka­tions­for­mer (så­som te­le­pa­ti, mul­ti­ka­nal kom­mu­ni­ka­tion osv.) kan for­me so­ci­a­le in­ter­ak­tio­ner og kul­tu­rel­le normer.
 • So­ci­a­le hie­rar­ki­er: Over­vej­el­ser om ek­si­sten­sen af hie­rar­ki­er el­ler ega­li­tæ­re sy­ste­mer i udenjor­di­ske sam­fund, og hvil­ken ind­fly­del­se dis­se struk­tu­rer har på so­ci­al ret­fær­dig­hed og in­di­vi­du­el­le rettigheder.
 • Kul­tu­rel di­ver­si­tet: Spe­ku­la­tio­ner om, hvor­vidt og hvor­dan kul­tu­rel di­ver­si­tet ma­ni­feste­rer sig i udenjor­di­ske sam­fund, og hvil­ke kon­flik­ter el­ler sam­ar­bejds­mu­lig­he­der der kun­ne op­stå fra den­ne diversitet.
 • Eti­ske sy­ste­mer: For­skel­len på men­ne­ske­li­ge eti­ske sy­ste­mer og po­ten­ti­elt ra­di­kalt for­skel­li­ge udenjor­di­ske etik­ker, der kun­ne være ba­se­ret på helt an­dre grund­læg­gen­de vær­di­er og livsbetingelser.
 • In­ter­ak­tion med mil­jø­et: Over­vej­el­ser om­kring bæ­re­dyg­tig­hed og mil­jø­mæs­sig på­virk­ning i tek­no­lo­gisk avan­ce­re­de sam­fund, der må­ske har over­vun­det el­ler ig­no­re­ret be­græns­nin­ger­ne i de­res na­tur­li­ge miljøer.

Ka­pit­let un­der­stre­ger vig­tig­he­den af at bru­ge en åben og ikke-an­tro­po­cen­trisk til­gang, når vi te­o­re­ti­se­rer om udenjor­di­ske so­ci­a­le struk­tu­rer og kul­tu­rel­le dy­na­mi­k­ker. Det ar­gu­men­te­res, at en dyb for­stå­el­se for dis­se aspek­ter kan give en vær­di­fuld ind­sigt ikke kun i det po­ten­ti­el­le møde med udenjor­di­ske ci­vi­li­sa­tio­ner, men også i men­ne­skets egen kul­tu­rel­le og so­ci­a­le selvforståelse.

Kapitel 10: Proto-Sociology of Extraterrestrial Civilizations

Det­te ka­pi­tel for­sø­ger at ska­be et ram­me­værk (fra­mework) for at for­stå de so­ci­a­le struk­tu­rer og kul­tu­rel­le dy­na­mi­k­ker hos udenjor­di­ske ci­vi­li­sa­tio­ner, ba­se­ret på en an­ta­gel­se om de­res eksistens.

De grund­læg­gen­de ele­men­ter i fra­mewor­ket ud­gø­res af:

 • An­ta­gel­se om di­ver­si­tet – For­fat­ter­ne an­ta­ger, at udenjor­di­ske ci­vi­li­sa­tio­ner vil være me­get for­skel­li­ge, både tek­no­lo­gisk og kul­tu­relt, på grund af de­res unik­ke evo­lu­tio­næ­re hi­sto­ri­er og mil­jø­mæs­si­ge for­hold. Det­te in­de­bæ­rer, at de­res so­ci­a­le struk­tu­rer og kul­tu­rel­le prak­sis­ser kan være ra­di­kalt for­skel­li­ge fra menneskelige.
 • Tek­no­lo­gi og sam­funds­struk­tur – Tek­no­lo­gi an­ses at spil­le en cen­tral rol­le i ud­vik­lin­gen af so­ci­a­le struk­tu­rer hos udenjor­di­ske ci­vi­li­sa­tio­ner. Tek­no­lo­gi­ske frem­skridt kun­ne for­me alt fra kom­mu­ni­ka­tions­for­mer til so­ci­al or­ga­ni­se­ring og magtstrukturer.
 • Kom­mu­ni­ka­tions­for­mer – Udenjor­di­ske væs­ner kan be­nyt­te sig af avan­ce­re­de, må­ske for men­ne­sker ufat­te­li­ge kom­mu­ni­ka­tions­me­to­der, som kun­ne in­klu­de­re alt lige fra te­le­pa­ti over kom­plek­se visu­el­le sig­na­ler og til an­dre ukend­te kom­mu­ni­ka­ti­ve ud­tryks­for­mer. Så hvor­dan kan vi kommunikere?
 • So­ci­a­le hie­rar­ki­er og magt­for­de­ling – En ana­ly­se af de so­ci­a­le hie­rar­ki­er og magt­for­de­lin­gen i sam­fun­det er cen­tral for at for­stå dy­na­mi­k­ker­ne i udenjor­di­ske sam­fund. Dis­se aspek­ter kan have stor ind­fly­del­se på, hvor­dan be­slut­nin­ger træf­fes og hvor­dan sam­fun­det er organiseret.
 • Eti­ske og moral­ske sy­ste­mer – Eti­ske og moral­ske sy­ste­mer hos udenjor­di­ske in­tel­li­gen­ser kan være fun­da­men­talt for­skel­li­ge fra men­ne­ske­li­ge nor­mer. For­stå­el­se af dis­se sy­ste­mer er nød­ven­dig for at for­stå in­ter­ak­tio­ner in­den for og mel­lem udenjor­di­ske ci­vi­li­sa­tio­ner samt for in­ter­ak­tio­ner mel­lem men­ne­sker og udenjordiske.
 • Adap­ta­tion og mil­jøin­ter­ak­tion – For­hol­det mel­lem udenjor­di­ske ci­vi­li­sa­tio­ner og de­res mil­jø kan være vidt for­skel­ligt fra vo­res. Nog­le ci­vi­li­sa­tio­ner kan leve i har­moni med de­res na­tur­li­ge om­gi­vel­ser, mens an­dre må­ske har om­for­met de­res om­gi­vel­ser ra­di­kalt for at imø­de­kom­me de­res be­hov. El­ler har for­ladt de­res pla­net, for­di den er ble­vet ubeboelig.
 • In­ter­di­sci­pli­nær til­gang – Her slår for­fat­ter­ne på trom­me for at an­ven­de vi­den fra astro­bi­o­lo­gi, so­cio­lo­gi, an­tro­po­lo­gi og an­dre re­le­van­te vi­den­ska­ber for at ud­vik­le en dyb­de­gå­en­de for­stå­el­se af de udenjor­di­ske samfundsstrukturer.

Sam­men­fat­ten­de ar­gu­men­te­rer ka­pi­tel 10 for, at en om­fat­ten­de te­o­re­tisk og me­to­disk ram­me er nød­ven­dig for at kun­ne stu­de­re udenjor­di­ske ci­vi­li­sa­tio­ner på en måde, der respek­te­rer de­res po­ten­ti­el­le unik­hed og kompleksitet.

Den­ne ram­me skal være flek­si­bel nok til at om­fav­ne en bred vif­te af mu­li­ge so­ci­a­le og kul­tu­rel­le kon­fi­gu­ra­tio­ner, der af­spej­ler de va­ri­e­re­de livsvil­kår, som udenjor­di­ske in­tel­li­gen­ser kan byde på.

Kapitel 11: The Hot Potato in Scientific Alien Research

I det­te ka­pi­tel be­hand­les mere kon­tro­ver­si­el­le te­o­ri­er og spe­ku­la­tio­ner om­kring udenjor­disk liv, in­klu­siv ufo­er og på­stå­e­de bort­fø­rel­ser af aliens.

Ka­pit­let gen­nem­går bl.a.:

Ancient Aliens hypotesen

Den­ne te­o­ri fo­re­slår, at udenjor­di­ske væs­ner har be­søgt Jor­den i for­ti­den, og har haft en di­rek­te ind­fly­del­se på ud­vik­lin­gen af men­ne­ske­lig kul­tur, tek­no­lo­gi og religion.

Det­te om­fat­ter også bl.a. men­ne­ske­he­dens tid­li­ge tek­no­lo­gi­ske frem­skridt, og for­kla­rer monu­men­tale byg­ge­pro­jek­ter som py­ra­mi­der­ne i Egyp­ten og Sto­ne­hen­ge i Eng­lan som re­sul­ta­tet af udenjor­disk ind­fly­del­se el­ler assistance.

Den­ne hy­po­te­se er bredt de­bat­te­ret og kri­ti­se­ret for mang­len­de vi­den­ska­be­ligt be­vis og for at over­se men­ne­ske­lig in­ge­ni­ør­kunst og innovation.

UFO-fænomenet

Rap­por­ter om ui­den­ti­fi­ce­re­de fly­ven­de ob­jek­ter (ufo­er) an­ses af man­ge som be­vis for in­tel­li­gent udenjor­disk til­ste­de­væ­rel­se på jorden.

Ka­pit­let gen­nem­går ufo­er­nes hi­sto­rie og den of­fent­li­ge og vi­den­ska­be­li­ge re­ak­tion på dis­se. For­fat­ter­ne dis­ku­te­rer også, hvor­dan ufo­lo­gi (stu­di­et af ufo­er) både har in­flu­e­ret og ud­for­dret etab­le­re­de vi­den­ska­be­li­ge syns­punk­ter om udenjor­disk liv.

Alien abductions

Be­ret­nin­ger om bort­fø­rel­ser af men­ne­sker af udenjor­di­ske væs­ner er et an­det kon­tro­ver­si­elt om­rå­de. Dis­se hi­sto­ri­er, som ofte in­klu­de­rer de­tal­je­re­de be­skri­vel­ser af mø­der med udenjor­di­ske væs­ner og rej­ser i rum­ski­be, un­der­sø­ges i for­hold til de­res tro­vær­dig­hed og ind­fly­del­se på for­stå­el­sen af po­ten­ti­el­le udenjor­di­ske in­ter­ak­tio­ner med mennesker.

Kritisk vurdering af kontroversielle teorier

Ka­pit­let ar­gu­men­te­rer for, at på trods af at dis­se te­o­ri­er og spe­ku­la­tio­ner til­træk­ker of­fent­lig in­ter­es­se og bi­dra­ger til en bre­de­re dis­kus­sion om mu­lig­he­den for udenjor­disk liv, så kræ­ver de en nøje vi­den­ska­be­lig vur­de­ring og kri­tisk analyse.

For­fat­ter­ne un­der­stre­ger be­ho­vet for at ad­skil­le spe­ku­la­ti­ve ide­er fra vi­den­ska­be­ligt un­der­byg­ge­de te­o­ri­er, og op­for­drer til en strin­gent me­to­de til at eva­lu­e­re be­vi­ser in­den for forsk­nin­gen i udenjor­disk liv.

Sam­let set gi­ver ka­pi­tel 11 en grun­dig gen­nem­gang af de mere spe­ku­la­ti­ve aspek­ter af forsk­nin­gen i udenjor­disk in­tel­li­gens, og ud­for­sker den ind­fly­del­se, som dis­se te­o­ri­er har på den vi­den­ska­be­li­ge og of­fent­li­ge op­fat­tel­se af emnet.

Kapitel 12: Outlook

I bo­gens af­slut­ten­de ka­pi­tel re­flek­te­rer for­fat­ter­ne over de frem­ti­di­ge per­spek­ti­ver for exo­so­cio­lo­gi og den fort­sat­te sø­gen ef­ter udenjor­disk intelligens.

Ka­pit­let ser nær­me­re på de mu­li­ge ud­vik­lin­ger in­den for fel­tet og dis­ku­te­rer, hvor­dan exo­so­cio­lo­gi kan fort­sæt­te med at ud­vik­le sig. Og bi­dra­ge til både vi­den­ska­be­lig for­stå­el­se og of­fent­lig dis­kurs om udenjor­disk intelligens.

Blandt de frem­ti­di­ge per­spek­ti­ver in­den for exo­so­cio­lo­gi, næv­ner ka­pit­let be­ho­vet for:

 • In­ter­di­sci­pli­nær forsk­ning – For­fat­ter­ne un­der­stre­ger be­ho­vet for en fort­sat fæl­les­fag­lig til­gang i exo­so­cio­lo­gi­en, hvor so­cio­lo­gi, astro­fy­sik, etik, psy­ko­lo­gi og kom­mu­ni­ka­tions­stu­di­er bed­ra­ger til den fort­sat­te ud­vik­ling af fag­om­rå­det. Det vil frem­me en dy­be­re og mere nu­an­ce­ret for­stå­el­se af, hvor­dan men­ne­ske­he­den kan hånd­te­re og re­a­ge­re på en even­tu­el før­ste kon­takt med udenjor­di­ske intelligenser.
 • Ud­vik­ling af nye me­to­der – Iføl­ge for­fat­ter­ne er der et stort be­hov for at ud­vik­le nye me­to­der, der kan tage høj­de for de unik­ke ud­for­drin­ger ved at stu­de­re po­ten­ti­elt udenjor­di­ske livs­for­mer og sam­fund. Det in­klu­de­rer tek­nik­ker til at ana­ly­se­re og for­stå kom­mu­ni­ka­tion og in­ter­ak­tio­ner, der kan være ra­di­kalt an­der­le­des end de men­ne­ske­li­ge normer.
 • Of­fent­ligt en­ga­ge­ment og po­li­tisk ind­virk­ning: Exo­so­cio­lo­gi bør også spil­le en rol­le i at for­me of­fi­ci­el­le po­li­tik­ker og de­bat­ten om udenjor­disk in­tel­li­gens. For­fat­ter­ne dis­ku­te­rer, hvor­dan exo­so­cio­lo­gi­ske un­der­sø­gel­ser kan bi­dra­ge til at in­for­me­re po­li­ti­ske be­slut­nings­ta­ge­re og of­fent­lig­he­den om de so­ci­a­le og eti­ske aspek­ter af rum­forsk­ning og kon­takt med udenjor­di­ske intelligenser.
 • Etisk og fi­lo­so­fisk re­flek­sion – Exo­so­cio­lo­gi­en kan til­by­de vær­di­ful­de ind­sig­ter i eti­ske og fi­lo­so­fi­ske spørgs­mål, så­som ret­tig­he­der­ne og den moral­ske sta­tus for udenjor­di­ske væs­ner. Samt hvor­dan vi de­fi­ne­rer liv og in­tel­li­gens. For­fat­ter­ne op­for­drer til dyb­de­gå­en­de un­der­sø­gel­ser af dis­se em­ner, in­den der sker en reel kontakt.
 • For­be­re­del­se på den før­ste kon­takt — En­de­lig re­flek­te­rer for­fat­ter­ne over vig­tig­he­den af at være for­be­redt på mu­lig­he­den for at op­da­ge el­ler kom­me i kon­takt med udenjor­disk in­tel­li­gens. Exo­so­cio­lo­gi­en kan hjæl­pe med at for­be­re­de sam­fun­det på de mu­li­ge ud­for­drin­ger og æn­drin­ger, der kan op­stå på bag­grund af så­dan en kontakt.

Ka­pit­let slut­ter med en op­for­dring til vi­de­re forsk­ning og ud­dan­nel­se in­den for exo­so­cio­lo­gi for at sik­re, at men­ne­ske­he­den er så for­be­redt som mu­ligt på de ud­for­drin­ger og mu­lig­he­der, som kon­takt med udenjor­disk in­tel­li­gens kan med­fø­re. Den­ne forsk­ning er af­gø­ren­de for at sik­re en an­svar­lig og in­for­me­ret til­gang til ud­forsk­ning af uni­ver­set og vo­res sted i det.

”Meeting the Alien” versus Zable og Dolans bog “A.D. – After disclosure”

Som ufo-in­ter­es­se­ret ken­der du sik­kert bo­gen “A.D. Af­ter Di­sclo­su­re” af Ri­chard Do­lan og Bry­ce Za­bel, der ta­ger ud­gangs­punkt i, at udenjor­di­ske in­tel­li­gen­ser al­le­re­de er her i form af ufo­er, og er i hem­me­lig kon­takt med myn­dig­he­der­ne. Bo­gen hand­ler så om, hvil­ke for­skel­li­ge ud­fald der kan være, den dag myn­dig­he­der­ne in­drøm­mer det­te of­fent­ligt. Samt hvad der vil­le være den bed­ste plan for ”di­sclo­su­re”.

Alt­så over­lap­per bo­gen på man­ge må­der en del af det stof, der gen­nem­gås i “Me­e­ting the Ali­en”. Men til­gan­gen er me­get for­skel­lig. For “A.D. Af­ter Di­sclo­su­re” er skre­vet af to, som er over­be­vist om, at ufo­er fin­des, hvor ”Me­e­ting the Ali­en” her et mere vi­den­ska­be­ligt neut­ralt ud­gangs­punkt, for­di for­fat­ter­ne ikke har no­gen for­ud­fat­te­de me­nin­ger om udenjor­disk in­tel­li­gens som sådan.

Sam­ti­dig fo­ku­se­rer “Me­e­ting the Ali­en” mere bredt på den so­cio­lo­gi­ske forsk­ning uden at bli­ve alt for exopo­li­tisk. Men for­sø­ger li­ge­som ”A.D. Af­ter Di­sclo­su­re” at op­stil­le en te­o­re­tisk ram­me for men­ne­skets møde med det udenjor­di­ske. Men med en mere aka­de­misk til­gang gen­nem sit fo­kus på exosociologi.iel di­sclo­su­re af udenjor­disk til­ste­de­væ­rel­se på Jorden.

Så hvor “Me­e­ting the Ali­en” ta­ger et mere te­o­re­tisk ud­gangs­punkt i at for­stå de po­ten­ti­el­le so­ci­a­le struk­tu­rer og kul­tu­rel­le dy­na­mi­k­ker hos udenjor­di­ske ci­vi­li­sa­tio­ner, ta­ger “A.D. Af­ter Di­sclo­su­re” et mere prak­tisk og kon­kret ud­gangs­punkt i, hvad der sker da­gen ef­ter, at re­ge­rin­gen an­er­ken­der udenjor­disk til­ste­de­væ­rel­se, in­klu­siv prak­ti­ske re­ak­tio­ner og æn­drin­ger i samfundet.

Så i mine øjne frem­står “Me­e­ting the Ali­en” mere åben og op­ti­mi­stisk om­kring mø­det med det udenjor­di­ske, hvor “A.D. Af­ter Di­sclo­su­re” fo­ku­se­rer me­get på de mere pro­ble­ma­ti­ske og til ti­der dy­sto­pi­ske kon­se­kven­ser af re­ge­rin­gens “Di­sclo­su­re”.

Sam­let set bi­dra­ger beg­ge bø­ger til en dy­be­re for­stå­el­se af, hvor­dan kon­takt med udenjor­di­ske in­tel­li­gen­ser kun­ne æn­dre men­ne­ske­he­den, men de til­går em­net fra for­skel­li­ge vink­ler og med for­skel­li­ge for­mod­nin­ger om, hvor­dan frem­ti­den vil ud­fol­de sig.

Samlet vurdering af ”Meeting the Alien”

”Me­e­ting the Ali­en” er ikke en bog, du be­hø­ver at være ufo-in­ter­es­se­ret for at læse. Føl­ger du lidt med i de ge­val­di­ge frem­skridt rum­te­lesko­per som Hubb­le og Ja­mes Watt har gi­vet forsk­nin­gen i exo­pla­ne­ter, vil det være re­le­vant at for­hol­de sig til, hvor­dan vi skal el­ler kan re­a­ge­re, den dag vi får det en­de­li­ge be­vis for, at vi ikke er den ene­ste in­tel­li­gen­te race i universet.

De er derude et sted

For es­sen­sen af de se­ne­ste års gen­nem­brud i jag­ten på exo­pla­ne­ter har be­vist, at der næp­pe fin­des man­ge stjer­ner i uni­ver­set, som ikke har pla­ne­ter kred­sen­de om­kring sig. Og at stort set alle stjer­ner med pla­ne­ter har mini­mum én kred­sen­de in­den for Guld­lok-zo­nen – alt­så der hvor liv som vi ken­der det skul­le have op­ti­ma­le vil­kår for at opstå.

Der­for er der alt mu­lig grund til at for­mode, at der er op­stå­et in­tel­li­gent liv an­dre ste­der i uni­ver­set end her på jor­den. Og at nog­le af dis­se livs­for­mer er så tek­no­lo­gisk avan­ce­re­de, at de er i stand til at tage kon­takt til os. El­ler mod­ta­ge og sva­re på de sig­na­ler, vi selv sendt ud i rummet.

Ale­ne det­te fak­tum gør det re­le­vant at for­be­re­de os på, hvor­dan en så­dan før­ste kon­takt skal for­lø­be – og hvil­ke ud­for­drin­ger det kan give os. Uan­set hvor­dan den­ne før­ste kon­takt kom­mer til at forløbe.

Det er det, fag­om­rå­det exo­so­cio­lo­gi går ud på. Et fag­om­rå­de som bo­gen ”Me­e­ting the Ali­en” in­tro­du­ce­rer og per­spek­ti­ve­rer på glim­ren­de vis. End­da på en gan­ske læ­se­vær­dig måde på trods af, at der er tale om en vi­den­ska­be­lig fag­bog skre­vet af to akademikere.

Så in­ter­es­se­rer du dig for in­tel­li­gent liv i rum­met – og fun­de­rer over, hvor­dan vi skal for­hol­de os til det, hvis vi får kon­takt til det, el­ler li­ge­frem mø­der det, kan jeg klart an­be­fa­le dig at læse bo­gen. Og for­di den lig­ger til­gæn­ge­lig til gra­tis down­lo­ad som både PDF- og Word-film, kan du for­holds­vist nemt en­ten få læst bo­gen op el­ler over­sat den til et no­gen­lun­de for­stå­e­ligt dansk.