Det var lidt som at ven­de til­ba­ge til en gam­mel le­ge­plads fra barn­dom­men. Nog­le af de gam­le le­ge­red­ska­ber fra den­gang stod der sta­dig. Og så var der kom­met nog­le nye til, som så enormt spæn­den­de ud. Men ved nær­me­re ef­ter­syn vi­ste de sig ikke at være an­der­le­des end de gam­le. Al­li­ge­vel var det rart at være til­ba­ge. Så jeg har be­slut­tet mig for at bli­ve – og bi­dra­ge til debatten.

Da jeg var knægt, tro­e­de jeg, at ufo­er – el­ler fly­ven­de tal­ler­ke­ner, som man­ge sta­dig kald­te dem i 1970’erne – var be­sø­gen­de fra rummet.

Og alle an­dre syn­tes, jeg var tosset.

I dag, tror jeg det ikke læn­ge­re. For selv om det vil­le være fan­ta­stisk, me­ner jeg, at vi må bøje os for det fak­tum, at de over 15.000 ufo-rap­por­ter, som Dan­marks æld­ste ufo-or­ga­ni­sa­tion SUFOI – Skan­di­na­visk UFO In­for­ma­tion – har mod­ta­get og ana­ly­se­ret si­den 1957, næ­sten alle har fun­det en na­tur­lig for­kla­ring. Og re­sten vil­le sik­kert også have det, hvis vi kend­te alle de­tal­jer om observationen.

Så der har næp­pe væ­ret in­tel­li­gent liv fra ver­dens­rum­met for­bi vo­res bred­degra­der i fan­ta­sti­ske far­tø­jer, som sy­nes at kun­ne bry­de samt­li­ge naturlove.

Og dæle­me om ikke alle an­dre sta­dig sy­nes, jeg er tosset!

Vinden er vendt

For mens jeg lige ven­te ryg­gen til ufo­er­ne i tæt på 4 år­ti­er, er vin­den vendt.

Så hvor der før blev gri­net lidt af ufo-tos­ser som mig, er det nær­mest ble­vet in at ”tro på ufo­er” – alt­så som i, at der er tale om be­sø­gen­de fra rum­met. Sam­ti­dig sy­nes fle­re end no­gen­sin­de før at tro på den sto­re kon­spira­tions­te­o­ri om, at det ame­ri­kan­ske for­svar i al hem­me­lig­hed har haft kon­takt med udenjor­di­ske in­tel­li­gensvæs­ner, og har op­be­va­ret vra­gre­ster og døde ali­ens fra ned­fald­ne fly­ven­de tal­ler­ke­ner si­den 1947.

Og den hem­me­lig­hed ven­ter alle, snart bli­ver afsløret.

For si­den en skel­sæt­ten­de ar­ti­kel om en ræk­ke læk­ke­de vi­deo­er fra det ame­ri­kan­ske luft­vå­ben blev of­fent­lig­gjort i New York Ti­mes i 2017, er ame­ri­ka­ner­ne be­gyndt at tage ufo­er­ne – el­ler UAPs, som de nu kal­des (igen) – alvorligt.

UAPs er en trussel mod den amerikanske stat!

Så al­vor­ligt, at der nu jævn­ligt er hø­rin­ger i Se­na­tet, og lø­ben­de kom­mer nye un­der­sø­gel­ses­rap­por­ter fra Pen­ta­gons of­fi­ci­elt ned­sat­te undersøgelseskommissioner.

For iføl­ge ad­skil­li­ge kil­der ser både luft­vå­ben og flå­den mas­ser af UAPs – stort set hver gang, de af­hol­der en øvel­se. Og de har ob­ser­va­tio­ner, hvor de både har set UAP’erne med det blot­te øje, på ra­dar og med an­dre avan­ce­re­de mi­li­tæ­re må­le­in­stru­men­ter på sam­me tid.

Sam­ti­dig hjem­sø­ges mas­se­vis af ato­ma­re an­læg – både kom­merci­el­le og mi­li­tæ­re – jævn­ligt af UAPs, som til­med for­sø­ger at pil­le ved både at­om­ra­ket­ter og reaktorer.

Des­u­den vi­ser ame­ri­kan­ske me­nings­må­lin­ger, at en hi­sto­risk høj an­del af ame­ri­ka­ner­ne (34 %) me­ner, de her UAPs kom­mer fra rum­met. Og at de er os tek­no­lo­gisk over­leg­ne (44 %).

Så kon­gres­sen og for­sva­ret er nødt til at tage UAPs se­ri­øst – både af hen­syn til lan­dets sik­ker­hed, og for­di det vil få po­li­tik­ker­ne til at tage sig bed­re ud i væl­ger­nes øjne.

En af de UAP-videoer som blev omtalt i New York Post artiklen fra 17. december 2017.

En af de UAP-vi­deo­er som blev om­talt i New York Post ar­tik­len fra 17. de­cem­ber 2017.

En undrende tilbagekomst til ufoland

Men hvor­dan fandt jeg så egent­lig til­ba­ge til min gam­le legeplads?

Jo, ser du: En gang i for­å­ret 2022 led­te jeg ef­ter no­get nyt at lyt­te til, når jeg luf­te­de hund­en. Her faldt jeg over po­dca­sten Fly­ven­de Tal­ler­ken med Fre­de­rik Dirks Gott­lieb og Anja C. Andersen.

Hold da op, tænk­te jeg – en dansk po­dcast om ufo­er. Den hav­de jeg ikke lige set kom­me. For selv om jeg da nok hav­de spot­tet en no­tits el­ler to om den i dag be­røm­te ar­ti­kel i New York Ti­mes, hav­de det ikke væ­ret nok til at væk­ke min in­ter­es­se for min gam­le hobby.

Men når der li­ge­frem var en po­dcast på dansk med en mas­se af­snit om ob­ser­va­tio­ner, be­gi­ven­he­der og per­so­ner, jeg ikke kend­te no­get til, måt­te jeg da lige lyt­te med.

Og stor var min over­ra­skel­se, da jeg hav­de lyt­tet til den før­ste epi­so­de med Fre­de­rik, Anja og en spæn­den­de gæst from over the­re. Det lød jo præ­cis som den­gang i 1970’erne, hvor ufo­nør­der som mig kun hav­de tryk­te ma­ga­si­ner i A5, som ud­kom hver an­den må­ned, når vi skul­le have nyt fra ufo-land.

UFO-nyt fra dengang - med bl.a. den berømte Maarup-sag fra 1970.

UFO-nyt fra den­gang — med bl.a. den be­røm­te Maarup-sag fra 1970.

Så selv om der var gået over 40 år, var bud­ska­ber­ne og det som op­tog folks op­mærk­som­hed om­kring ufo­er nøj­ag­tigt det sam­me. Ufo-til­hæn­ger­ne tro­e­de fort­sat, at den sto­re af­slø­ring var lige om hjør­net. Og hav­de mas­ser af ny­e­re ob­ser­va­tio­ner, som de men­te, be­vi­ste ufo­er­nes ægt­hed og her­komst fra det sto­re verdensrum.

Hvor var SUFOI blevet af?

Da jeg hav­de hørt epi­so­den til ende, tænk­te jeg, at min gam­le for­e­ning SUFOI da også måt­te være med i en epi­so­de el­ler to. For selv om jeg godt vid­ste, at de hav­de luk­ket bla­det UFO-nyt til­ba­ge i 2010, vid­ste jeg også, at de sta­dig var til ste­de på net­tet og vist også hav­de en Facebook-gruppe.

Men der var ikke skyg­gen af SUFOI i nog­le af de 2 sæ­so­ner, som den­gang var ud­kom­met af Fly­ven­de Tal­ler­ken. Men de er da kom­met med i 3. sæ­son.

Så jeg måt­te hen på SUFOI’s hjem­mesi­de for at læse mere om, hvor de stod i dag – og jeg fandt og meld­te mig også ind i SU­FOI’s Face­book-grup­pe.

Næ­sten lige så for­bav­set over drej­nin­gen i den of­fent­li­ge stem­ning, var jeg over at er­fa­re, at SUFOI i åre­nes løb var gået i sam­me ret­ning som mig selv. Så i dag er for­e­nin­gens for­mål at for­mid­le ve­lun­der­byg­get vi­den om ufo­myten samt vi­den om fæ­no­me­ner, der kan ska­be ufoop­le­vel­ser. For alle ufo-ob­ser­va­tio­ner har en na­tur­lig for­kla­ring – og rumvæs­ner er ikke en option.

Ja OK – helt over­ra­sken­de var det må­ske ikke. For SUFOI hav­de jo al­le­re­de haft en mere vi­den­ska­be­lig og skep­tisk til­gang til em­net, den­gang jeg sidst ”le­ge­de” med ufo­er. Så at de hav­de ta­get kon­se­kven­sen af, at de hav­de kun­ne for­kla­re stort set alle ob­ser­va­tio­ner med no­get na­tur­ligt, var egent­lig ikke så over­ra­sken­de endda.

Det vir­ke­de som det mest lo­gi­ske at gøre.

Hvad i himlens navn vil jeg med mit eget ufo-magasin?

Med til­ba­ge­kom­sten til ufo-sa­gen og gen­op­ta­gel­sen af for­bin­del­sen til nog­le af mine gam­le ufo-ven­ner fra den­gang, var jeg plud­se­lig til­ba­ge i ufo-land. Og snart skrev jeg både bo­gan­mel­del­ser, pres­se­med­del­el­ser og kom­men­te­ren­de ar­tik­ler til li­vets gang i ufo-ver­de­nen til SU­FOIs UFO-mail og Facebook-gruppe.

Bare fra den en an­den side af heg­net. På trods af, at alle an­dre nu stod på den side af heg­net, hvor jeg selv stod før. Samt me­ner, at de har no­get me­get stær­ke­re, me­get bed­re og mere vi­den­ska­be­ligt fun­de­ret, end vi hav­de den­gang. Og i det hele ta­get ly­der, som vi gjor­de dengang.

Men hvor­for så star­te mit eget online-medie?

Jo, først og frem­mest, er det ikke alt, hvad jeg skri­ver, der pas­ser ind i for­ma­tet på UFO-mail – sær­lig de læn­ge­re ar­tik­ler, som jeg nog­le gan­ge “kom­mer til at skri­ve”. For jeg er IKKE god til at fat­te mig i korthed.

Der­u­d­over op­le­ve­de jeg for ny­ligt at få ha­ck­et min Face­book-kon­to, for­di den hav­de ad­gang til en ræk­ke Face­books Ads kon­ti. Det kvit­te­re­de Face­book for, ved at sme­de mig ud. Det be­tød, at alt hvad jeg hav­de skre­vet – ikke bare om ufo­er, men også pri­vat og i min ko­nes og min grup­pe om mad­spild – SPIS OP! – blev slettet.

Så klog af ska­de, vil jeg ger­ne have en live ba­ck­up på net­tet, af det jeg skri­ver om på Face­book – så in­tet af det jeg har sagt, bli­ver us­agt, bare for­di no­gen døm­mer mig ude for no­get, jeg ikke har haft no­gen skyld i.

Der­for UFO-magasinet.

Vel­kom­men til.