Ny te­o­ri er ved at fortræn­ge rumvæs­ner som for­kla­rin­gen på ufo­er blandt dan­ske ufo-in­ter­es­se­re­de. Det vi­ser ny un­der­sø­gel­se blandt lyt­ter­ne til po­dca­sten Fly­ven­de Tal­ler­ken og de to stør­ste grup­pe­rin­ger af dan­ske ufo-interesserede.

Af Ben­ny Chri­sten Grandahl

UFO-panelet

Det er med­lem­mer­ne i Face­book-grup­per­ne SUFOI De­bat­forum, Dansk UFO Grup­pe og lyt­ter­ne af Fly­ven­de Tal­ler­ken, der har del­ta­get i un­der­sø­gel­sen. Fra ven­stre Toke Haun­strup, som er næst­for­mand i Skan­di­na­visk UFO In­for­ma­tion (SUFOI), i mid­ten Kri­sti­an Thom­sen fra Dansk UFO Grup­pe og til høj­re Fre­de­rik Dirks Gott­lieb, vær­ten på po­dca­sten Fly­ven­de Tallerken.

Iføl­ge en ny­lig ame­ri­kansk You­G­ov-un­der­sø­gel­se me­ner fle­re og fle­re ame­ri­ka­ne­re, at det er rumvæs­ner, som er skyld i de man­ge ufo-ob­ser­va­tio­ner, som hjem­sø­ger det ame­ri­kan­ske for­svar og op­ta­ger både Pen­ta­gon og det ame­ri­kan­ske senat.

Men en helt ny, til­sva­ren­de dansk un­der­sø­gel­se an­ty­der, at en helt an­den og mere ”mo­der­ne” for­kla­ring på år­sa­gen til ufo­er er ved at vin­de ind­pas blandt de dan­ske ufo-interesserede.

Læs hvad de for­skel­li­ge grup­per i un­der­sø­gel­sen, me­ner ufo­er er, og hør in­ter­view med både Kri­sti­an Thom­sen fra Dansk UFO Grup­pe, Toke Haun­strup fra SUFOI og Fre­de­rik Dirks Gott­lieb fra po­dca­sten Fly­ven­de Tallerken:

Ufoer er rejsende fra andre dimensioner

Fle­re og fle­re dan­ske ufo-in­ter­es­se­re­de har nem­lig skif­tet rumvæs­ner­ne ud med rej­sen­de fra an­dre dimensioner.

Sær­lig ty­de­lig er ten­den­sen hos lyt­ter­ne til po­dca­sten Fly­ven­de Tal­ler­ken. Her me­ner mere end hver fjer­de af de lyt­te­re, som har be­sva­ret un­der­sø­gel­sens spørgs­mål, at ufo­er­ne er rej­sen­de fra an­dre dimensioner.

Ja, det over­ra­sker også mig”, ud­ta­ler po­dcast­vær­ten Fre­de­rik Dirks Gott­lieb. ”Men vi le­ver jo i en tid, hvor kvan­te­me­ka­nik er no­get, folk er ble­vet rig­tig nys­ger­ri­ge på – og der er no­get, vi ger­ne vil for­ske mere i, for­di det åb­ner op for en hel ny ver­den in­den for videnskaben. 

Sam­ti­dig tror jeg også, der er rig­tig man­ge lyt­te­re, som in­ter­es­se­rer sig for det her – og så skal vi jo ikke neg­li­ge­re, at astro­fy­si­ke­ren Anja C. An­der­sen er med­vært på Fly­ven­de Tal­ler­ken. Så hun til­træk­ker jo sand­syn­lig­vis net­op folk med de her in­ter­es­ser”.

Tendensen er tydelig overalt

Det er dog ikke kun lyt­ter­ne af Fly­ven­de Tal­ler­ken, som har fået øje på den nye for­kla­ring på ufo­er. Selv­om det kun var et yderst be­græn­set an­tal af med­lem­mer­ne i Face­book-grup­pen Dansk UFO Grup­pe, som be­sva­re­de un­der­sø­gel­sen, er det ty­de­lig­vis en po­pu­lær for­kla­ring, som tæt på hver tien­de af re­spon­den­ter­ne fin­der sandsynlig.

Her fin­der grup­pens medstif­ter, Kri­sti­an Thom­sen, det na­tur­ligt, at der kom­mer nye for­kla­rin­ger frem, i takt med at nye tek­no­lo­gi­ske mu­lig­he­der og vi­den­ska­be­li­ge te­o­ri­er vin­der frem.

Der­u­d­over næv­ner han, at film og tv-se­ri­er også har en vis ind­fly­del­se på, hvad folk me­ner, ufo­er er. Det gi­ver f.eks. en ame­ri­kansk bog som ”Sil­ver Scre­en Sau­cers” et glim­ren­de ind­blik i, næv­ner han i sin kom­men­tar til undersøgelsen.

En naturlig udvikling

Ten­den­sen er også ty­de­lig hos med­lem­mer­ne i Skan­di­na­visk UFO In­for­ma­tions Face­book-grup­pe og mod­ta­ger­ne af de­res UFO-mail. Her hæl­der ho­ved­par­ten af be­sva­rel­ser­ne til en na­tur­lig for­kla­ring på ufoer.

Det fal­der me­get godt i tråd med, at tæt på alle de 15.000 dan­ske ufo-ob­ser­va­tio­ner, som for­e­nin­gen har mod­ta­get i sit 65 år lan­ge vir­ke, kan for­kla­res som na­tur­fæ­no­me­ner og men­ne­ske­skab­te ob­jek­ter, som f.eks. fly set un­der usæd­van­li­ge forhold.

Al­li­ge­vel har 15,9 % af re­spon­den­ter­ne nævnt di­men­sions­rej­sen­de som den mest sand­syn­li­ge for­kla­ring på ufoer.

Her me­ner SUFOI’s næst­for­mand, Toke Haun­strup, at der må­ske er ved at ske et skred i, hvad folk tror, ufo­er er. Det er sket fle­re gan­ge igen­nem tiden.

Først var ufo­er rej­sen­de fra an­dre plan­ter i sol­sy­ste­met, se­ne­re var det rum­rej­sen­de læn­ge­re væk fra, og nu duk­ker di­men­sions­rej­sen­de op, for­di der kom­mer mere fo­kus på kvan­te­fy­si­ske te­o­ri­er og idéen om me­ta­ver­ser – fle­re pa­ral­lel­le, sam­ti­di­ge uni­ver­ser – både hos vi­den­skabs­folk og i film, tv-se­ri­er og sci­en­ce fiction-bøger.

Så det er nær­mest en na­tur­lig ud­vik­ling, at der kom­mer nye for­kla­rin­ger til den fæl­les for­tæl­ling, som vi har skabt om ufo-myten – selv­om den­ne her på sin vis ly­der lige så us­and­syn­lig som rumvæs­ner for en for­e­ning, der har et mere kri­tisk syn på, hvad ufo­er er”, af­slut­ter Toke Haun­strup sin kom­men­tar til den nye, frem­spi­ren­de te­o­ri om ufoer.

Om UFO-undersøgelsen

Den dan­ske un­der­sø­gel­se om hvad dan­sker­ne me­ner, ufo­er er, er in­spi­re­ret af en ame­ri­kansk You­G­ov un­der­sø­gel­se fra sep­tem­ber i år.

Un­der­sø­gel­sen er fo­re­ta­get på helt pri­vat ini­ti­a­tiv af Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl, som har in­ter­es­se­ret sig for ufo­er si­den de tid­li­ge te­e­na­ge­år – og så el­lers on and off si­den da. Net­op po­dca­sten Fly­ven­de Tal­ler­ken var med til at få ham til at gen­op­ta­ge hans gam­le interesse.

Sel­ve un­der­sø­gel­sen er fo­re­ta­get hen over ok­to­ber og novem­ber blandt lyt­ter­ne af po­dca­sten Fly­ven­de Tal­ler­ken, med­lem­mer i Face­book-grup­per­ne for Skan­di­na­visk UFO In­for­ma­tion (SUFOI) og Dansk UFO Grup­pe samt mod­ta­ger­ne af SU­FOIs UFO-mail.