Hør mit interview med Frederik Dirks Gottlieb her!

med Fre­de­rik Dirks Gott­lieb og Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl | UFO-un­der­sø­gel­sen 2022

Lyt­ter­ne af Fly­ven­de tal­ler­ken po­dca­sten over­ra­sker på man­ge må­der i årets un­der­sø­gel­se af, hvad folk tror ufo­er er. Hør hvad de me­ner, og hvad po­dcast-vært Fre­de­rik Dirks Gott­lieb har af kom­men­ta­rer til det.

Af Ben­ny Chri­sten Grandahl

Ufo-un­der­sø­gel­sens stør­ste over­ra­skel­se er uden tvivl lyt­ter­ne af po­dca­sten Fly­ven­de Tal­ler­ken. For her hav­de jeg for­ven­tet, at vi fandt den stør­ste an­del af dem, som me­ner, de har set en ufo, og det hø­je­ste an­tal af re­spon­den­ter, som tror, at det er rumvæs­ner, som står bag.

Men så­dan skul­le det vise sig, at det slet, slet ikke for­hol­der sig.

UPDATE: Si­den in­ter­viewet har Fre­de­rik prom­ove­ret un­der­sø­gel­sen i årets fi­na­le­epi­so­de af Fly­ven­de Tal­ler­ken. Det har dog ikke æn­dret næv­ne­vær­digt på re­sul­ta­ter­ne. Men tal­le­ne er op­da­te­ret med det en­de­li­ge re­sul­tat i tek­sten i for­hold til de tal, som op­træ­der i interviewet.

Hovedparten af lytterne har ikke set en ufo

Den al­ler­før­ste over­ra­skel­se er, at næ­sten ¾ af de lyt­te­re som har be­sva­ret un­der­sø­gel­sens spørgs­mål, IKKE har set en ufo. Hele 74,5 % sva­rer nej til det spørgs­mål, mens kun 18,4 % sva­rer ja – og bare 7,1 pro­cent sva­rer Ved ikke.

Men selv­om de ikke har set no­get mystisk på him­len, som de me­ner kun­ne have væ­ret en ufo, in­ter­es­se­rer de sig sta­dig nok for em­net til at føl­ge podcasten.

Det for­tæl­ler no­get om, hvor godt po­dca­sten Fly­ven­de Tal­ler­ken har fat i sine lyttere.

Selv si­ger Fre­de­rik Dirks Gott­lieb, at han hel­ler ikke selv har set en ufo. Re­sul­ta­tet glæ­der ham, for­di det jo net­op var me­nin­gen, at pro­gram­met skul­le være lige in­ter­es­sant at lyt­te til, uan­set om folk hav­de set no­get el­ler ej.

Men han har fået rig­tig man­ge be­ske­der fra lyt­ter­ne om de­res egne ob­ser­va­tio­ner. Sjovt nok har han også fået rig­ti­ge man­ge be­ske­der fra lyt­te­re om de­res be­tragt­nin­ger om uni­ver­set, vo­res plads i det, og om hvor­dan liv an­dre ste­der i rum­met kun­ne se ud.

Så det for­tæl­ler ham, at pro­gram­met har haft den ef­fekt på lyt­ter­ne, han øn­ske­de sig at give dem.

Overraskende mange mener, ufoer skyldes rejsende fra andre dimensioner

Den næ­ste – og må­ske al­ler­stør­ste over­ra­skel­se er, at der er så man­ge – 25,7 % – af re­spon­den­ter­ne i grup­pen, som me­ner, rej­sen­de fra an­dre di­men­sio­ner er år­sa­gen til ufoer.

De rej­sen­de fra an­dre di­men­sio­ner før­te me­get læn­ge i un­der­sø­gel­sen. Men an­de­len af folk som me­ner, ufo­er skyl­des rumvæs­ner, end­te dog lige med nød og næp­pe at over­ha­le for­kla­rin­gen om di­men­sions­rej­sen­de med et mu­le­hår (25,7 %). Og an­de­len af dem som ikke ved, hvad ufo­er er, end­te med at bli­ve størst (31,1 %).

Var jeg ikke over­ra­sket over an­de­len af folk, som pe­ge­de på di­men­sions­rej­sen­de i de an­dre grup­per – hvor den­ne år­sag be­stemt også er til at få øje på i lag­ka­ge­di­a­gram­met med re­sul­ta­ter – fe­jer tal­let hos Fly­ven­de Tal­ler­ken fuld­kom­men be­ne­ne væk un­der mig. Og til­sy­ne­la­den­de også un­der vær­ten Fre­de­rik Dirks Gottlieb:

Ja, det over­ra­sker også mig. Men vi le­ver jo i en tid, hvor kvan­te­me­ka­nik er no­get, folk er ble­vet rig­tig nys­ger­ri­ge på – og det er no­get, vi ger­ne vil for­ske mere i, for­di det åb­ner op for en hel ny ver­den in­den for videnskaben. 

Sam­ti­dig tror jeg også, der er rig­tig man­ge lyt­te­re, som in­ter­es­se­rer sig for det her – og så skal vi jo ikke neg­li­ge­re, at astro­fy­si­ke­ren Anja C. An­der­sen er med­vært på Fly­ven­de Tal­ler­ken. Så hun til­træk­ker jo sand­syn­lig­vis net­op folk med de her in­ter­es­ser”.

8,2 % af de lyt­te­re som har be­sva­ret un­der­sø­gel­sen, me­ner, at ufo­er har en na­tur­lig for­kla­ring, 5,9 % me­ner, de er tids­rej­sen­de og 3,5 % for­ven­ter, at de skyl­des en uop­da­get, høj­tek­no­lo­gisk civilisation.

Det for­tæl­ler, at po­dca­stens lyt­te­re er både me­get åbne over for, hvad ufo­er er – og sam­ti­dig me­get split­te­de over, hvad ufo­er skyldes.

Her­til si­ger Fre­de­rik Dirks Gott­lieb: ”Vi kan jo godt lide de te­o­ri­er, som hol­der en lem åben for det fan­ta­sti­ske. Det har jo al­tid væ­ret det ukend­te, som har holdt det her spørgs­mål åben. Det er så sy­ret at tæn­ke på, at vi sid­der her som et sand­korn på en lil­le ge­vækst i det ene hjørne.

Bare det at be­skæf­ti­ge sig med det her, er jo med til at æn­dre en og få en til at tæn­ke lidt mere over det hele – og bli­ve åben for fle­re for­kla­rin­ger på, hvad det her er for et fæ­no­men”.

Flest, som mener, der er intelligent liv i rummet

På trods af at kun lige om­kring hver fjer­de re­spon­dent i grup­pen an­gi­ver, at ufo­er fly­ves af rumvæs­ner, har po­dca­sten Fly­ven­de Tal­ler­ken den stør­ste pro­cent­del af be­sva­rel­ser, som tror, at der er in­tel­li­gent liv an­dre ste­der i rummet.

96,9 % si­ger ja til spørgs­må­let, 3,1 % si­ger ved ikke, og også her er der in­gen, som sva­rer nej.

Alt­så me­ner stort set alle lyt­ter­ne, at der må være in­tel­li­gent liv an­dre ste­der end her på Jorden.

Det kom­mer ikke bag på Fre­de­rik Dirks Gott­lieb: ”Det hand­ler jo nok me­get om exo­pla­ne­ter og her­hjem­me skal vi hel­ler ikke un­der­vur­de­re så­dan en som Anja, som tør stå frem og sige, at der fin­des in­tel­li­gent liv an­dre ste­der i rum­met. Og hun er jo bare en af man­ge for­ske­re, som tør sige det i dag.

Selv hæl­der jeg også til ja-si­den, og jeg sy­nes, det vil­le være uhyg­ge­ligt, hvis det ikke var til­fæl­det”.

… og vi får meget snart bevis for det

Går det som de fle­ste af po­dca­stens lyt­te­re hå­ber, har vi svar på, om der er in­tel­li­gent liv i rum­met in­den for de kom­men­de 10 år (36,9 %). Næst­f­lest for­ven­ter, vi har be­vi­ser in­den for 50 år (30,6 %), og 18,8 % for­ven­ter, at vi ved det in­den for 100 år.

Kun 8,3 % tror der går 1.000 år, mens 5,1 % me­ner, at vi al­drig får no­get be­vis for in­tel­li­gent liv i rummet.

For Fre­de­rik Dirks Gott­lieb vil­le det være fan­ta­stisk, hvis vi fik be­sked in­den for 10 år. Han er dog selv skep­tisk på, om vi er der al­le­re­de dér. Sam­ti­dig fin­der han det også in­ter­es­sant, at f.eks. dem som føl­ger SUFOI trods de­res skep­ti­ske til­gang til em­net, dog al­li­ge­vel me­ner, vi får svar in­den for de næ­ste 50 år.

Iføl­ge Fre­de­rik Dirks Gott­lieb vi­ser det, at det også er et spørgs­mål om al­der. SUFOI er jo den ori­gi­na­le for­e­ning, som har fulgt det her fæ­no­men læn­ge, mens hans lyt­te­re of­test har fået in­ter­es­sen net­op gen­nem hans po­dcast. Så de er nok lidt mere op­ti­mi­sti­ske, end dem som har fulgt sa­gen i man­ge år.

Om­vendt er der jo sket me­get på bare de sid­ste 50 år med rum­fart og ob­ser­va­tions­mu­lig­he­der, så det er også med til at gøre for­vent­nin­ger­ne stør­re til, at vi snart få et svar. Må­ske der­for folk er ble­vet mere optimistiske.

Sam­ti­dig tæn­ker Fre­de­rik Dirks Gott­lieb li­ge­som Kri­sti­an Thom­sen fra Dansk UFO Grup­pe, at hvis der kom­mer en ny, ne­ga­tiv rap­port fra USA i stil med Con­don rap­por­ten, som luk­ke­de Pro­ject Blue Book til­ba­ge i 1960’erne, vil folk mi­ste op­ti­mis­men, og det vil hæve tids­ho­ri­son­ten for, hvor­når vi får svar på, om der er in­tel­li­gent liv i rummet.

Om­vendt er det også ble­vet svæ­re­re ”at lave en Con­don”, for­di vi har in­ter­net­tet. Det har gjort det svært at luk­ke mun­den på folk på sam­me måde som den­gang. Her tys­se­de de bare på dem, som men­te no­get an­det – men i dag kan dem, som tid­li­ge­re blev tiet ihjel nemt få of­fent­lig ta­le­tid ved hjælp af internettet.

Det glem­mer aldrig.

Musikeren Selina Gin er et ekstraordinært fænomen

Fly­ven­de Tal­ler­kens lyt­te­re el­sker kom­po­ni­sten til po­dca­stens mu­sik. Så me­get, at Se­li­na Gin (godt nok sta­vet for­kert) er til­fø­jet som et ek­stra­or­di­nært fænomen.

Det sy­nes Fre­de­rik Dirks Gott­lieb også er en sød er­ken­del­se til den dyg­ti­ge komponist.

Hun er i fint sel­skab med ån­der (20,6 %), spø­gel­ser (13,8 %) og eng­le (10,3 %), som sam­men med trans­di­men­sio­nel­le skab­nin­ger (32,8 %) er det, lyt­ter­ne af Fly­ven­de Tal­ler­ken også tror på.

Sam­men­lig­net med de to an­dre grup­per er lyt­ter­ne af Fly­ven­de Tal­ler­ken også dem, som har til­fø­jet flest for­slag til yder­li­ge­re ek­stra­or­di­næ­re fæ­no­me­ner. Fle­re af dem vi­ser sig at være de­res per­son­li­ge for­kla­rin­ger på ufo­er. Som f.eks. den­ne her:

Tror ikke der er ble­vet ob­ser­ve­ret ufo­er fra an­dre pla­ne­ter, men nær­me­re høj­tek­no­lo­gi­ske dro­ner fra an­dre lan­de der spio­ne­rer. Ved an­det liv i rum­met tæn­ker jeg på en­kelt- el­ler fler­cel­le­de or­ga­nis­mer. Tror der vil gå mini­mum 500 år+, før man vil­le observere/møde/erfare tek­no­lo­gi­ske frem­me­de ci­vi­li­sa­tio­ner.”

Der er tit me­get grun­di­ge og gen­nemtænk­te ar­gu­men­ta­tio­ner for folks holdninger.

Her for­tæl­ler Fre­de­rik Dirks Gott­lieb, at han tit får be­ske­der fra folk med de­res re­flek­sio­ner, dybe tan­ker, te­o­ri­er, idéer og hold­nin­ger til både ufo­er­ne, me­nin­gen med li­vet, hele uni­ver­set og så vi­de­re. ”Folk har vir­ke­lig skræd­der­sy­et nog­le vil­de te­o­ri­er”, for­tæl­ler han.

Det er jo også et emne, som åb­ner op til fordybelse.

Man hav­ner jo hele ti­den ved sig selv og vo­res lil­le liv her … Jeg skrev det også i et op­slag for­le­den, for­di jeg er be­gyndt at sæt­te me­get stør­re pris på vo­res pla­net, vo­res na­tur, plan­ter­ne og bare det fak­tum, at jeg i et hele ta­get er så hel­dig at være her.

Håber, at podcasten kan samle folk, der interesserer sig for ufoer

Fre­de­rik Dirks Gott­lieb hå­ber ge­ne­relt, at hans po­dcast kan være med til at sam­le folk, som in­ter­es­se­rer sig for ufo­er, uan­set hvil­ken hold­ning de har til det. Der skal være plads til alle, og der skal være plads til alle tæn­ke­li­ge te­o­ri­er for, hvad ufo­er er.

Jeg hå­ber vir­ke­lig, at der kan være plads til alle, og jeg me­ner det vir­ke­lig. Vi er trods alt så for­nuf­ti­ge her i Dan­mark, og vi er så lil­le en na­tion, at vi må kun­ne vise vej­en til, hvor­dan vi kan tale om det sam­me emne, men have for­skel­li­ge ind­gangs­vink­ler, uden at skul­le be­kri­ge hin­an­den som jø­der og mus­li­mer … Vi har jo en fæl­les in­ter­es­se og kær­lig­hed til det her emne. Selv de stør­ste skep­ti­ke­re sy­nes jo sta­dig, at uni­ver­set og de her spørgs­mål er spæn­den­de”, slut­ter Fre­de­rik Dirks Gottlieb.

Hvad tror danskerne så, at ufoer er?

Ud­over lyt­ter­ne af Fly­ven­de Tal­ler­ken po­dca­sten  har jeg spurgt med­lem­mer­ne i Dansk UFO Grup­pe og  SU­FOIs De­bat­forum (som beg­ge er Face­book-grup­pe) og mod­ta­ger­ne af SU­FOIs UFO-mail..

Vi du læse, hvad de an­dre grup­per me­ner ufo­er er, samt hvad dan­sker­ne ge­ne­relt me­ner, er år­sa­gen til ufoob­ser­va­tio­ner, fin­der du kon­klu­sio­nen og link til alle un­der­sø­gel­ser­ne her.