In­spi­re­ret af en ame­ri­kansk un­der­sø­gel­se sat­te jeg mig for at fin­de ud af, hvad dan­sker­ne tror, ufo­er er. I hvert fald de dan­ske­re der lyt­ter til po­dca­sten Fly­ven­de Tal­ler­ken, el­ler er med­lem­mer af SU­FOIs el­ler Dansk UFO Grup­pes Face­book-grup­per. Re­sul­ta­tet gav fle­re overraskelser.

Af Ben­ny Chri­sten Grandahl

Fle­re og fle­re ame­ri­ka­ne­re me­ner, at det er ali­ens – udenjor­di­ske in­tel­li­gensvæs­ner – som er skyld i de man­ge ufo-ob­ser­va­tio­ner, som hjem­sø­ger det ame­ri­kan­ske forsvar.

Men hvad tror vi dan­ske­re egent­lig, er for­kla­rin­gen på ufoerne?

Danskerne er blevet spurgt før

Den slags er der selv­føl­ge­lig no­gen, som har un­der­søgt før. En un­der­sø­gel­se fra 2018 vi­ser så­le­des, at om­kring 60,5 % af dan­sker­ne me­ner, at der er in­tel­li­gent liv an­dre ste­der i universet.

Men kun 8,3 % me­ner, at der er rumvæs­ner, som har be­søgt jor­den i for­ti­den. Og bare søl­le 5,9 % me­ner, at rumvæs­ner be­sø­ger jor­den i ny og næ.

Men der er sket me­get, si­den den un­der­sø­gel­se blev la­vet. For dels har ufo­er­ne fået en mas­se me­di­eom­ta­le på grund af bl.a. de ny­li­ge hø­rin­ger i de ame­ri­kan­ske re­ge­rings­kam­re. Og dels skri­ver pres­sen tit om op­da­gel­sen af nye exo­pla­ne­ter – alt­så pla­ne­ter om an­dre stjer­ner i uni­ver­set – som lig­ger i den sær­li­ge guld­lok-zone. Det er dér, hvor liv skul­le have de sam­me for­hold for at op­stå, som det har haft på jorden.

Så jeg tænk­te, at me­get må have æn­dre sig på de 4 år, der er gået.

Danskerne er blevet spurgt før, hvad de tror om ufoer

I den sto­re un­der­sø­gel­se om dan­sker­nes tro fra 2018 blev der spurgt, om vi tro­e­de på liv i rum­met, og om vi tro­e­de det har el­ler be­sø­ger os. Det er det tæt­te­ste vi kom­mer på en dansk un­der­sø­gel­se af “ufo-tro” i ny­e­re tid.

Egentlig ville jeg have spurgt alle danskere

Egent­lig vil­le jeg ger­ne have haft un­der­sø­gel­sen ud til så man­ge dan­ske­re som mu­ligt. Men det er ikke helt så nemt, som det el­lers kun­ne lyde i en tid, hvor de so­ci­a­le me­di­er bur­de kun­ne bru­ges til den slags. Og en rig­tig me­nings­må­ling rak­te min øko­no­mi ikke til.

Der­for prø­ve­de jeg no­get an­det og trø­ste­de mig med, at jeg sik­kert al­li­ge­vel kun vil­le have fået svar fra dem, som al­le­re­de hav­de en me­ning om ufoer.

Så jeg spurg­te med­lem­mer­ne af SU­FOIs og Dansk UFO Grup­pes med­lem­mer på Face­book i ste­det. Og kon­tak­te­de Fre­de­rik Dirks Gott­lieb, som er vært på po­dca­sten Fly­ven­de Tal­ler­ken, og hør­te om han kun­ne hjælpe.

Det vil­le han me­get ger­ne og fo­re­slog, at jeg bad Ja­nus Sands­gaard om spal­te­plads på hans site med de så­kald­te Tal­ler­ken-fi­les. Og det vil­le Ja­nus ger­ne være med til.

Sam­ti­dig fik jeg un­der­sø­gel­sen med i et num­mer af SUFOI’s UFO-mail, som jeg selv jævn­ligt skri­ver ind­hold til.

Så frem for at lave en lands­dæk­ken­de un­der­sø­gel­se, la­ve­de jeg tre for­skel­li­ge, som af­dæk­ke­de, hvad føl­ger­ne de for­skel­li­ge ste­der men­te, at ufo­er er.

Det kom der nog­le in­ter­es­san­te for­skel­li­ge svar ud af, som du kan læse i de tre ar­tik­ler, du fin­der her:

Krav om Google-login begrænsede antallet af respondenter

Un­der­sø­gel­sens re­sul­ta­ter er ba­se­ret på til­sam­men kun 299 be­sva­rel­ser, hvoraf ho­ved­par­ten (182) kom­mer fra lyt­ter­ne af Fly­ven­de Tal­ler­ken. Der­for har jeg hel­ler ikke for­søgt at læg­ge de tre må­l­grup­per sam­men og få et sam­let re­sul­tat. Fly­ven­de Tal­ler­ken væg­ter sim­pelt­hen for tungt.

Så det er på in­gen måde en un­der­sø­gel­se, der på kan si­ges at være re­præ­sen­ta­tiv for hver­ken den dan­ske be­folk­ning el­ler de tre må­l­grup­per, som vi har undersøgt.

Men nu gør jeg så for­sø­get alligevel.

Den væ­sent­lig­ste grund til at der ikke er sær­lig man­ge, som har sva­ret på un­der­sø­gel­sen er nok, at vi bad folk log­ge ind med de­res Goog­le-kon­to for at sik­re, at folk ikke stem­te to gan­ge. Det var der i hvert fald nog­le en­kel­te, som påpegede.

Men net­op for­di et emne som ufo­er sta­dig den dag i dag ind­by­der til, at du cras­her un­der­sø­gel­sen, valg­te jeg at hol­de fast i kra­vet. Selv­om jeg godt er klar over, at jeg hav­de fået fle­re svar ved at lade være.

Mere forsigtige online – eller bange for at give sig til kende?

At folk er kri­ti­ske med at give sig til ken­de on­li­ne alle mu­li­ge ste­der er for­stå­e­ligt nok. Ef­ter­la­der du en mailadres­se no­gen ste­der, kan du jo for­ven­te en sværm af e‑mails – og må­ske det, der er vær­re. Så jeg hav­de stor for­stå­el­se for folks for­sig­tig­hed. Jeg hav­de dog in­gen ad­gang til at se, hvem der hav­de log­get ind el­ler kun­ne til­gå de­res e‑mailadresser, så her kun­ne de trygt have log­get ind.

Men så slog det mig, at det må­ske i vir­ke­lig­he­den hand­le­de om, at der sta­dig er en del tabu og for­dom­me for­bun­det med ufo­er og rumvæs­ner. Så det var må­ske i vir­ke­lig­he­den der­for, folk ikke var vil­de med at give sig til­ken­de. Jeg tror det ikke – men om­vendt er jeg hel­ler ikke helt skråsik­ker på, at det ikke er tilfældet.

Hvad tror vi så, ufoer er?

Re­sul­ta­tet af un­der­sø­gel­sen er over­ra­sken­de. For der sy­nes at være en æn­dring på vej i, hvad dan­sker­ne me­ner, ufo­er er.

Kon­klu­sio­nen på un­der­sø­gel­sen kan du læse her.