Hør mit interview med Kristian Thomsen fra Dansk UFO Gruppe

med Kri­sti­an Thom­sen og Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl | UFO-un­der­sø­gel­sen 2022

Dansk UFO Grup­pe er en luk­ket grup­pe på Face­book med mere end 3.500 med­lem­mer. Læs, hvad de me­ner, ufo­er er!

Af Ben­ny Chri­sten Grandahl

Før vi ser nær­me­re på sva­re­ne fra med­lem­mer­ne af Dansk UFO grup­pe er jeg nødt til at un­der­stre­ge, at vi kun har fået 52 be­sva­rel­ser fra grup­pens i alt mere end 3.500 medlemmer.

Der­for er re­sul­ta­tet ikke spe­ci­elt re­præ­sen­ta­tivt for den sam­le­de grup­pe. Af den grund tog jeg en snak med Dansk UFO Grup­pes medstif­ter, Kri­sti­an Thom­sen, om, hvad hans er­fa­rin­ger er med grup­pens me­nin­ger om de for­skel­li­ge spørgsmål.

Du kan høre hele in­ter­viewet lige her ovenfor.

Over halvdelen har set noget, de mener, er en ufo

Hos Dansk UFO Grup­pe har 55,8 % af re­spon­den­ter­ne set no­get, de vil be­teg­ne som en ufo, mens 38,5 % af dem ikke har. Kun 5,8 % af re­spon­den­ter­ne ved ikke, om de har set en ufo el­ler ej.

Alt­så me­ner over halv­de­len af grup­pens med­lem­mer, at de har set en ufo.

Hvad tror Dansk UFO Gruppe, ufoer er?

Når det kom­mer til, hvad ufo­er så er for no­get, har Dansk UFO Grup­pes med­lem­mer den hø­je­ste an­del af re­spon­den­ter, som me­ner, at ufo­er skyl­des rumvæs­ner. Hele 38,5 % af de ads­purg­te an­gi­ver rumvæs­ner som år­sa­gen til ufoer.

Den næst­hø­je­ste pro­cent­del – 23,1 % – af re­spon­den­ter­ne ved ikke, hvad år­sa­gen til ufo­er er.

På tred­je­plad­sen over år­sa­ger til ufo­er me­ner 15,4 % af re­spon­den­ter­ne, at der fin­des en na­tur­lig for­kla­ring på ufo­er. Det er in­ter­es­sant, da det er me­get sjæl­dent, at der ses op­slag el­ler kom­men­ta­rer fra med­lem­mer i grup­pen, som har den overbevisning.

Med 9,6 % de­les fjer­de­plad­sen over for­kla­rin­ger på, hvad ufo­er er af dem, som me­ner, ufo­er skyl­des en uop­da­get, høj­tek­no­lo­gisk ci­vi­li­sa­tion på Jor­den, og dem som me­ner, det er rej­sen­de fra an­dre di­men­sio­ner, der fly­ver ufoerne.

En­de­lig tror kun 3,8 % af re­spon­den­ter­ne, at ufo­er be­for­drer tidsrejsende.

Alt­så er den mest ud­bred­te for­kla­ring i grup­pen den, som der al­tid er ble­vet for­bun­det med ufo­er el­ler fly­ven­de tal­ler­ke­ner: Rumvæsner.

Her me­ner Kri­sti­an Thom­sen, at folk får rig­tig man­ge in­for­ma­tio­ner fra de op­slag, der læg­ges op med vi­deo­er og ar­tik­ler om ufo­er – og hvad de skyldes.

Det gi­ver med­lem­mer­ne rig­tig man­ge for­skel­li­ge bud på, hvad ufo­er er. Så det er klart, at der er me­get stor for­skel på, hvad folk tror, ufo­er er. Men ten­den­sen er, at de fle­ste me­ner, det er in­tel­li­gen­te væs­ner, der kom­mer udefra.

Må­ske for­di der er flest op­slag, som støt­ter op om­kring den teori.

Men det er også klart, at der kom­mer nye for­kla­rin­ger frem, i takt med at der kom­mer nye tek­no­lo­gi­ske mu­lig­he­der og forsk­nings­mæs­si­ge te­o­ri­er frem.

En­de­lig har film og tv-se­ri­er også en vis ind­fly­del­se på, hvad folk me­ner, ufo­er er. Det gi­ver bo­gen Sil­ver Scre­en Sau­cers et glim­ren­de over­blik over.

Dansk UFO Gruppe har færrest, som tror på intelligent liv i rummet

Hos Dansk UFO Grup­pe tror 90,4 % af re­spon­den­ter­ne, at der fin­des in­tel­li­gent liv i rum­met, mens 9,6 % ikke tror på det.

Det er den la­ve­ste pro­cent­del hos de tre grup­per, jeg har stil­let spørgs­må­le­ne til. Men klart fle­re end i un­der­sø­gel­sen fra 2018.

Det er iføl­ge Kri­sti­an Thom­sen også en na­tur­lig ud­vik­ling i for­hold til, hvad der er sket i forsk­nin­gen. Bare det, at der ikke er no­gen, som sva­rer nej til spørgs­må­let, er jo nok en føl­ge af dette.

… men er mest positive overfor, hvornår vi får bevis for liv andre steder i rummet

Til gen­gæld er re­spon­den­ter­ne fra Dansk UFO Grup­pe dem, som ser mest po­si­tivt på, hvor når vi får svar på, om der er in­tel­li­gent liv i rum­met. Hele 59,6 % af de ads­purg­te tror, det sker in­den for de kom­men­de 10 år.

23,1 % tror det sker in­den for 50 år, 7,7 % in­den for 100 år og søl­le 1,9 % in­den for 1.000 år.

Hele 7,7 % tror al­drig, at vi får svar på, om der fin­des an­dre in­tel­li­gent­væs­ner i uni­ver­set end os. Det er ret in­ter­es­sant, når Dansk UFO Grup­pe på Face­book har den stør­ste an­del af re­spon­den­ter, som me­ner, der sid­der rumvæs­ner i de ufo­er, vi ser her på jor­den. Kun med­lem­mer­ne af SU­FOIs de­bat­forum på Face­book og mod­ta­ge­re af UFO-mail har en stør­re pro­cent­del, som tror, at vi al­drig får svar på spørgsmålet.

Her tæn­ker Kri­sti­an Thom­sen, at det kom­mer me­get an på, hvor­dan of­fent­lig­he­den ser på det. Med al den po­si­ti­ve stem­ning som kom­mer fra både den ame­ri­kan­ske og bra­si­li­an­ske re­ge­ring i dis­se år, er folk ble­vet mere po­si­ti­ve over for, hvor­når vi kan for­ven­te at få be­vi­ser for, at der fin­des in­tel­li­gent liv an­dre ste­der i rummet.

For­svin­der den stem­ning, for­ven­ter han om­vendt, at folk vil sky­de for­vent­nin­gen læn­ge­re ud i fremtiden.

Mange tror også på ånder og transdimensionelle væsner

I un­der­sø­gel­sen spør­ger jeg også om, hvil­ke an­dre ek­stra­or­di­næ­re fæ­no­me­ner re­spon­den­ter­ne tror på.

Her tror 52,9 % af de ads­purg­te på ån­der, mens 37,3 % tror på trans­di­men­sio­nel­le væsner.

På de føl­gen­de plad­ser kom­mer spø­gel­ser (29,4 %), eng­le (25,5 %) og po­l­ter­gei­st (19,6 %). Til gen­gæld er der in­gen, som tror på Lock Ness Uhyret.

Det fin­der Kri­sti­an Thom­sen ikke over­ra­sken­de, ef­ter­som dis­se fæ­no­me­ner, li­ge­som ufo­er, er nog­le ting, vi ikke helt kan forstå.

Kri­sti­an Thom­sen slut­ter af med, at han er lidt ær­ger­lig over, at der ikke er fle­re, som har be­sva­ret un­der­sø­gel­sen – og hå­ber, at vi kan gen­ta­ge un­der­sø­gel­sen di­rek­te i Face­book-grup­pen en an­den gang.

Hvad tror danskerne så, at ufoer er?

Ud­over Dansk UFO Grup­pe har jeg spurgt med­lem­mer­ne i SU­FOIs De­bat­forum (som også er en Face­book-grup­pe) og lyt­ter­ne af Fly­ven­de Tallerken.

Vi du læse, hvad de an­dre grup­per me­ner ufo­er er, samt hvad dan­sker­ne ge­ne­relt me­ner, er år­sa­gen til ufoob­ser­va­tio­ner, fin­der du kon­klu­sio­nen og link til alle un­der­sø­gel­ser­ne her.