Hør mit interview med Toke Haunstrup fra Skandinavisk UFO Information

med Toke Haun­strup og Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl | UFO-un­der­sø­gel­sen 2022

SUFOI er en for­kor­tel­se for Skan­di­na­visk UFO In­for­ma­tion. De har en Face­book-grup­pe med tæt på 3.000 med­lem­mer, og ud­sen­der nyheds­bre­vet UFO-mail cir­ka 2 gan­ge om må­ne­den. Læs her, hvad med­lem­mer­ne i Face­book-grup­pen og mod­ta­ger­ne af nyheds­bre­vet me­ner, ufo­er er!

Af Ben­ny Chri­sten Grandahl

SUFOI – en for­kor­tel­se af Skan­di­na­visk UFO In­for­ma­tion – er Dan­marks æld­ste ufo-for­e­ning. De har si­den star­ten i 1957 un­der­søgt mere end 15.000 dan­ske ufo-ob­ser­va­tio­ner, som stort set alle har væ­ret ob­ser­va­tio­ner af na­tur­fæ­no­me­ner og men­ne­ske­skab­te ob­jek­ter set un­der ek­stra­or­di­næ­re forhold.

Der­for er SU­FOIs of­fi­ci­el­le hold­ning til ufo­er i dag, at ufo­er er en sam­le­be­teg­nel­se for de man­gear­te­de fæ­no­me­ner, der kan ind­gå i be­ret­nin­ger om usæd­van­li­ge him­mel­fæ­no­me­ner, og har til for­mål at ori­en­te­re om de for­hold, som kan ska­be dem.

Ikke over­ra­sken­de er de den af de tre må­l­grup­per, som er mest skep­ti­ske over for rum­skibs­hy­po­te­sen i SU­FOIs de­bat­forum på Face­book el­ler blandt mod­ta­ger­ne af UFO-mail.

Jeg tog en snak med SUFOI’s næst­for­mand, Toke Haun­strup, om be­sva­rel­ser­ne, som du kan høre oven­for. Og i det ef­ter­føl­gen­de kan du læse mere om, hvil­ke svar un­der­sø­gel­sen gav.

Over halvdelen har set noget, de mener var en ufo

På trods af for­e­nin­gens mere skep­ti­ske hold­ning til ufo­er me­ner lidt over halv­de­len af re­spon­den­ter­ne (53,6 %), at de har set no­get, som må si­ges at være en ufo.

Men iføl­ge Toke Haun­strup kun­ne det­te dog hæn­ge me­get godt sam­men med, at man­ge jo net­op be­gyn­der at in­ter­es­se­re sig for, hvad ufo­er er, når de har set no­get ufor­klar­ligt på himlen.

Til sam­men­lig­ning me­ner lige om­kring 2/5 (43,5 %) ikke, de har set no­get ufor­klar­ligt på him­len, og bare 2,9 % ved ikke om de har.

Ufoer har en naturlig forklaring

Hvad der er min­dre over­ra­sken­de er, at lidt un­der en tred­je­del af de ads­purg­te (31,9 %) me­ner, at ufo-ob­ser­va­tio­ner har en na­tur­lig for­kla­ring, og lidt over en fem­te­del (23,2 %) ikke ved, hvad ufo­er er.

Det sy­nes Toke Haun­strup er helt na­tur­ligt. For når for­e­nin­gen har an­lagt en skep­tisk hold­ning til ufo-op­le­vel­ser, til­træk­ker både Face­book-grup­pen og UFO-mail jo nok først og frem­mest dem, som en­ten me­ner det sam­me el­ler er mere åbne over for, hvad ufo­er kan være.

Næsten 20 % mener, at ufoer skyldes rumvæsner

Til­ba­ge er næ­sten en fem­te­del (18,5 %) af dem, som har sva­ret, der me­ner, at det sid­der rumvæs­ner bag sty­repin­den i ufoerne.

Det sy­nes Toke er me­get po­si­tivt. For så når vi ud til en bre­de­re kreds af folk end blot dem, der er eni­ge med os.

Det ses da også jævn­ligt, at der op­står glø­de­n­de dis­kus­sio­ner i Face­book-grup­pen mel­lem de skep­ti­ske SU­FOI-med­lem­mer og de mere ”ali­en-tro­en­de”, som er med i gruppen.

Der er en ny teori på vej om, hvad ufoer er

Mere over­ra­sken­de er det, at hele 15,9 % af re­spon­den­ter­ne me­ner, at ufo­er­ne frag­ter rej­sen­de fra an­dre di­men­sio­ner. Det vil skep­ti­ker­ne i for­e­nin­gen sik­kert mene, er lige så – og må­ske end­da end­nu mere – us­and­syn­ligt, end at der er rumvæs­ner om­bord i ufoerne.

Her me­ner Toke Haun­strup, at der må­ske er ved at ske et skred i, hvad folk tror, ufo­er er. Det er sket fle­re gan­ge igen­nem ti­den. Først var ufo­er rej­sen­de fra an­dre pla­ne­ter i sol­sy­ste­met, se­ne­re var det rum­rej­sen­de læn­ge­re væk fra, og nu duk­ker di­men­sions­rej­sen­de op, for­di der kom­mer mere fo­kus på astro­fy­si­ske for­kla­rin­ger, som f.eks. or­me­hul­ler og idéen om me­ta­ver­ser – fle­re pa­ral­lel­le, sam­ti­di­ge universer.

Hvad Toke fin­der mere over­ra­sken­de er, at der kun er søl­le 1,5 % – hvil­ket er lig med én en­kelt re­spon­dent – som me­ner, der er tale om tidsrejsende.

En­de­lig er Toke lidt ked af, at un­der­sø­gel­sen ikke spør­ger ind til en af SU­FOIs egne idéer om, hvad ufo­er skyl­des. Nem­lig at det er nog­le kul­tu­rel­le år­sa­ger, som stam­mer fra en fæl­les for­tæl­ling om be­søg ude­fra. Samt at man­ge ob­ser­va­tio­ner sy­nes at skyl­des, at vo­res egne san­ser og op­fat­tel­ses­ev­ne spil­ler os et puds.

Næstflest som tror, der er liv i universet

Af de 3 må­l­grup­per er der næst­f­lest (92,9 %) af re­spon­den­ter­ne hos SUFOI, som me­ner, der er in­tel­li­gent liv an­dre ste­der i rum­met. Kun 7,1 % ved ikke – og INGEN tror ikke på in­tel­li­gent liv i rummet.

Det er må­ske ikke så over­ra­sken­de end­da. For i de se­ne­ste år er der fun­det et stort an­tal exo­pla­ne­ter i guld­lok-zo­nen om­kring utal­li­ge stjer­ner i vo­res ga­lak­se. Og da SUFOI ge­ne­relt har en me­get vi­den­ska­be­lig til­gang til tin­ge­ne, er det et glim­ren­de be­vis for, at sand­syn­lig­he­den for liv i rum­met er ble­vet større.

Her til­fø­jer Toke Haun­strup, at det da om ikke an­det gi­ver en god for­kla­ring på, hvor­for det dog trods alt er om­kring hver fem­te, som sva­rer, at ufo­er skyl­des an­det in­tel­li­gent liv i rummet.

Vi får svar på, om der er liv i rummet inden for de næste 50 år

Til gen­gæld er SU­FOIs re­spon­den­ter knapt så op­ti­mi­sti­ske over for, hvor­når vi får svar på, om der er liv i rum­met. I hvert fald sam­men­lig­net med be­sva­rel­ser­ne fra Dansk UFO Grup­pe og Fly­ven­de Tal­ler­ken. Kun 24,3 % – og der­med dog over hver fem­te – af re­spon­den­ter­ne tror, det sker in­den for de kom­men­de 10 år.

Om­vendt er jeg selv en smu­le over­ra­sket over, at næ­sten hver tred­je (30 %) tror, det sker in­den for de kom­men­de 50 år. Alt­så me­ner den stør­ste an­del af re­spon­den­ter­ne hos SUFOI, at det dog trods alt sker in­den for en over­kom­me­lig årrække.

Det er også en drøm, Toke Haun­strup de­ler med re­spon­den­ter­ne. At vi in­den for en over­kom­me­lig år­ræk­ke får en el­ler an­den form for be­vis for, om der er liv i rum­met. For der sker jo en mas­se på om­rå­det, og der er man­ge forsk­nings­pro­gram­mer i gang. Så han er helt klart me­get optimistisk.

Der er lige man­ge – 17,4 % – som me­ner, at vi får be­vis in­den for hel­holds­vis 100 og 1.000 år. Og 11,4 % tror al­drig, at vi få svar på spørgs­må­let. Det er det hø­je­ste an­tal blandt de 3 grupper.

De tror også på ånder, spøgelser og transdimensionelle skabninger

Blandt de an­dre ek­stra­or­di­næ­re fæ­no­me­ner som SU­FOI-re­spon­den­ter­ne tror på, er der flest, som tror på ån­der (22,9 %) og spø­gel­ser (14,3 %).

Men også den an­del af re­spon­den­ter­ne som tror på trans­di­men­sio­nel­le skab­nin­ger (15,7 %), er høj. Må­ske ikke så un­der­ligt, når den sam­me pro­cent­sats af må­l­grup­pen me­ner, ufo­er fø­res af rej­sen­de fra an­dre dimensioner.

5,7 % tror på po­l­ter­gejst, og kun søl­le 2 re­spon­den­ter tror på gode gam­le Nes­sie – søuhy­ret i Loch Ness i Scotland.

Tal­le­ne og hvad folk også ”tror” på, fin­der Toke Haun­strup ikke sær­ligt for­bav­sen­de. Det er trods alt folk, som har en el­ler an­den in­ter­es­se i ufo­er, der jo er et ek­stra­or­di­nært fæ­no­men i man­ges øjne.

Sam­ti­dig me­ner han også, at det kun­ne have væ­ret in­ter­es­sant at spør­ge til re­spon­den­ter­nes køn. For hans er­fa­ring er, at det mest er mænd, der in­ter­es­se­rer sig for og tror på ufo­er, mens det mere er kvin­der, som tror på de an­dre ek­stra­or­di­næ­re fænomener.

Det synes Toke, var det mest overraskende ved undersøgelsen

Det som Toke fin­der mest over­ra­sken­de, er nok, at så man­ge al­li­ge­vel men­te, ufo­er skyl­des rej­sen­de fra an­dre di­men­sio­ner. Sam­ti­dig fin­der han det in­ter­es­sant, at der ser ud til at være et skift i gang i dis­se år, hvor de ny­e­ste trends in­den for astro­fy­sik­ken be­gyn­der at duk­ke op som en for­kla­ring på, hvad ufo­er er.

Det pas­ser me­get godt overens med SUFOI’s te­o­ri om, at en del ufo-op­le­vel­ser skyl­des de fæl­leskul­tu­rel­le for­tæl­lin­ger, vi har om be­sø­gen­de fra rum­met. Dis­se for­tæl­lin­ger på­vir­kes nem­lig også af ny vi­den fra videnskaben.

Hvad tror danskerne så, at ufoer er?

Ud­over SU­FOIs Face­book-grup­pe og mod­ta­ger­ne af UFO-mail har jeg spurgt med­lem­mer­ne i Dansk UFO Grup­pe (som også er en Face­book-grup­pe) og lyt­ter­ne af Fly­ven­de Tallerken.

Vi du læse, hvad de an­dre grup­per me­ner ufo­er er, samt hvad dan­sker­ne ge­ne­relt me­ner, er år­sa­gen til ufoob­ser­va­tio­ner, fin­der du kon­klu­sio­nen og link til alle un­der­sø­gel­ser­ne her.