Fre­de­rik Dirks Gott­lieb – vær­ten fra po­dca­sten Fly­ven­de Tal­ler­ken – har skre­vet en bog om ufo­er til stør­re børn og unge. Det er en bog, som både præ­sen­te­rer spænd­vid­den in­den for ufo-op­le­vel­ser, og sam­ti­dig er en me­get per­son­lig for­tæl­ling om at lære sin af­dø­de far at ken­de gen­nem den fæl­les in­ter­es­se for ufoer.

Hør mit interview med Frederik Dirks Gottlieb her!

med Fre­de­rik Dirks Gott­lieb og Ben­ny Chri­sten Grandahl

Af Ben­ny Chri­sten Grandahl

De se­ne­ste års sto­re me­di­e­in­ter­es­se for sær­ligt de ame­ri­kan­ske ufo-rap­por­ter til Kon­gres­sen og de man­ge ufo-ob­ser­va­tio­ner, som pi­lo­ter­ne gør både visu­elt og med for­skel­li­ge in­stru­men­ter i den ame­ri­kan­ske flå­de og det ame­ri­kan­ske luft­vå­ben, har for al­vor fået fle­re og fle­re til at in­ter­es­se­re sig for – og have en me­ning om – ufoer.

En vig­tig kil­de til den ge­ne­relt stør­re dan­ske be­vå­gen­hed om­kring ufo-fæ­no­me­net er nok især po­dca­sten Fly­ven­de Tal­ler­ken med vær­ten Fre­de­rik Dirks Gottlieb.

Og nu har han sør­me be­gå­et en ufo-bog til stør­re børn og unge.

Det har jeg set nær­me­re på sam­men med det æld­ste bar­ne­barn Oli­ver, som med sine 10 år lig­ger lige i be­gyn­del­sen af bo­gens må­l­grup­pe. Og så har jeg selv­føl­ge­lig også snak­ket med Fre­de­rik om bo­gen. Det in­ter­view kan du høre her øverst på siden.

Den personlige historie bag bogen

Bo­gen er sam­ti­dig en me­get per­son­lig be­ret­ning om, hvor­dan Fre­de­rik selv be­gynd­te at in­ter­es­se­re sig for ufo­er. For Fre­de­riks far Ebbe in­ter­es­se­re­de sig for ufo­er hele li­vet igen­nem. Og da han døde i 2013, ar­ve­de Fre­de­rik hans sto­re sam­ling af ufo-bla­de, no­tes­bø­ger med egne op­teg­nel­ser og skit­ser med videre.

Så det var ikke nyt for Fre­de­rik, at hans far in­ter­es­se­re­de sig for ufo­er. Men ef­ter fa­de­rens død, blev det plud­se­lig en måde for Fre­de­rik at kom­me tæt­te­re på sin far på:

Det er gået op for mig, at det her med at dyr­ke no­get, som f.eks. en af­død for­æl­der har gjort, det er fak­tisk en vir­ke­lig ef­fek­tiv måde at lære per­so­nen bed­re at ken­de på. Og det sy­nes jeg er en rig­tig, rig­tig vig­tig lære, som jeg godt kun­ne tæn­ke mig at give vi­de­re. Spe­ci­elt til de unge…”, for­tæl­ler Fre­de­rik, da vi snak­ker sam­men om bogen.

Det var sam­ti­dig den måde, han star­te­de ud på den rej­se, som skul­le gøre ham land­skendt for sin po­dcast om de ”fly­ven­de tallerkener”.

Her er il­lu­stra­to­rens bud på, hvor­dan be­tjent Maarup op­le­ve­de sin ufo-ob­ser­va­tion i 1970. Der er ikke spa­ret på dramatikken.

Skiftevis den personlige og historier om ufoer

Bo­gen er ud­gi­vet i hardcover og har flot­te og tit me­get dra­ma­ti­ske teg­nin­ger af Ras­mus Juul Pedersen.

Bo­gen er op­byg­get, så den skif­ter mel­lem den per­son­li­ge hi­sto­rie om dren­gen Fre­de­rik, som ryd­der op i sin fars gem­mer i kæl­de­ren sam­men med sin mor. Og så de ufo-be­ret­nin­ger, som Fre­de­rik har ud­valgt til bogen.

I vir­ke­lig­he­dens ver­den var Fre­de­rik sidst i ty­ver­ne, da hans far døde – og for­æl­dre­ne skilt. Men for at gøre hi­sto­ri­en mere nær­væ­ren­de for bo­gens må­l­grup­pe, er bo­gens Fre­de­rik væ­sent­lig yngre.

Det var et godt valg. Fak­tisk så godt, at mit bar­ne­barn Oli­ver fik ge­val­digt me­get nem­me­re ved at re­la­te­re til ka­pit­ler­ne om Fre­de­rik end dem med ufo-historier.

For mig per­son­ligt var det også for­tæl­lin­gen om Fre­de­rik og fa­de­rens in­ter­es­se for ufo­er, som var den mest spæn­den­de del af bo­gen. For ufo-for­tæl­lin­ger­ne i bo­gen kend­te jeg – i hvert fald for de æl­dre ob­ser­va­tio­ner – jo allerede.

Et bredt udvalg af hvad ufoer ”kan være”

Hvad an­går ufo-for­tæl­lin­ger­ne i bo­gen, har Fre­de­rik ud­valgt en me­get bred vif­te af i alt 6 ufo-for­tæl­lin­ger. Der­ved kom­mer bo­gen godt rundt om alle de for­skel­li­ge ty­per af ufo-be­ret­nin­ger, der findes.

Om ud­væl­gel­ses­kri­te­ri­er­ne for­kla­rer Frederik:

Der har væ­ret tre kri­te­ri­er. Der har selv­føl­ge­lig væ­ret et fun­da­men­talt spæn­dings­kri­te­rie, alt­så hvad er nog­le gode spæn­den­de sa­ger, som kan me­dri­ve læ­se­ren, og som er for­skel­li­ge, og som jeg selv sy­nes er rig­tig spændende.

Så det har selv­føl­ge­lig væ­ret det vigtigste. 

Det næ­ste har væ­ret, at jeg for bo­gens skyld sy­nes, at det er ret fedt at kom­me rundt i ver­den.  Så den ikke bare præ­sen­te­rer 6 sa­ger fra USA. For­di det er også no­get, der bli­ver spurgt of­test om: Om der kun er UFO-sa­ger i USA, og det ved vi jo godt beg­ge to ikke er til­fæl­det. Der­for sy­nes jeg, det var vig­tigt også at prø­ve at kom­me lidt rundt i verden. 

Og så sy­nes jeg også, at det var vig­tigt, at der kom en vis form for di­ver­si­tet i den — at der er også kvin­der, der har de her op­le­vel­ser. For det er jo el­lers af en el­ler an­den grund en lidt man­de­tung ver­den.”

Fra Kenneth Arnold over Maarup til det stinkende rumvæsen fra Varginha

Bo­gen læg­ger ud med Ken­neth Ar­nolds ob­ser­va­tion fra 1947, som på man­ge må­der sat­te det hele i gang. Og vi skal da også lige en tur for­bi den dan­ske po­li­ti­be­tjent Maarups be­røm­te ob­ser­va­tion fra 1970. Samt na­tur­lig­vis den le­gen­da­ri­ske Ti­cToc sag fra 2004, som 13 år se­ne­re skul­le være med til at sæt­te den ”ufo-fe­ber” i gang, der fort­sat ra­ser i USA den dag i dag.

Der­næst føl­ger en bort­fø­rel­ses­sag fra Au­stra­li­en i 1993 og hi­sto­ri­en om ”det stin­ken­de rumvæ­sen” fra Var­ginha i Bra­si­li­en i 1996. Og vi slut­ter med ver­dens mest kend­te ufo-styrt i Roswell i 1947.

Så på den måde kom­mer vi hele spek­t­ret igen­nem, og star­ter og slut­ter i sam­me årstal.

Li­ge­som i po­dca­sten Fly­ven­de Tal­ler­ken får bo­gens ufo-op­le­vel­ser lov til at stå for sig selv. Det skyl­des iføl­ge Fre­de­rik, at:

”… sa­ger­ne står jo også stærkt selv.  Jeg sy­nes jo, at nog­le af dem oser af mere tro­vær­dig­hed end an­dre, og så­dan skal det også være. Og så kan børn også selv vur­de­re. Børn er ikke dum­me. De kan også godt selv være med til at vur­de­re, hvad de sy­nes ly­der re­a­li­stisk, og hvad de sy­nes ikke ly­der realistisk.

Hvis jeg kun hav­de valgt de mest re­a­li­sti­ske sa­ger, så hav­de bo­gen må­ske også stå­et lidt uær­ligt. Alt­så for­di, det er jo hel­ler ikke no­gen hem­me­lig­hed, at der er man­ge, der tror, at jeg har la­vet den her po­dcast, for­di jeg er en kæm­pe ufo-be­lie­ver, og det er over­ho­ve­det ikke tilfældet.

Jeg har la­vet den her po­dcast, for­di jeg sy­nes, det er et sinds­sygt spæn­den­de emne, og for­di jeg sy­nes, det mang­ler at bli­ve be­lyst jour­na­li­stisk nog­le gan­ge. Fra min side er der i hvert fald ikke no­gen mis­sion i at om­ven­de folk til det ene el­ler det an­det.”

At det valg rent fak­tisk vir­ker, be­kræf­tes af Oli­vers lidt skep­ti­ske hold­ning til især bort­fø­rel­ses- og hi­sto­ri­en om det stin­ken­de rumvæ­sen. Og han læ­ser bo­gen før mig, uden at jeg på no­gen måde har kun­net på­vir­ke ham el­ler gøre ham for­u­dind­ta­get over for de lidt mere fan­ta­sti­ske af ufo-beretningerne.

Så li­ge­som med bør­ne­bo­gen ”Var det en ufo?”, som Oli­ver, hans lil­le­sø­ster Lau­ra og un­der­teg­ne­de an­meld­te i SU­FOIs UFO-mail 361, er jeg må­ske nok ikke helt enig i val­get af ob­ser­va­tio­ner og den mang­len­de stillingtagen.

Men det går rent ind hos bar­ne­bar­net – og ja, han er for­stan­dig nok til at dan­ne sig en me­ning om hvad der er tro­vær­digt, og hvad der ikke er. Så bo­gen vir­ker ef­ter hensigten.

HVAD! – En folkevogn

Men der er en en­kelt ting, som ge­ne­rer mig, selv om den som så­dan ikke harn no­gen be­tyd­ning for bør­ne­nes ud­byt­te af bo­gen. For de er sik­kert to­talt li­geg­la­de med, om det var en Ford Zep­hyr Zo­di­ac el­ler en VW 1600, Maarup kør­te i, så­dan som der står i bogen.

Men den gam­le pe­dant i mig sy­nes, det er vig­tigt, at den slags små de­tal­jer er på plads. Der­for gi­ver det et mi­nus i ka­rak­ter­bo­gen for mig.

En god samtalestarter

Men hvad så?

Hvad er vo­res – Oli­ver og mit – over­ord­ne­de ind­tryk af Fre­de­riks ufo-bog?

Som al­le­re­de nævnt væl­ger jeg at bru­ge sam­me vur­de­rings­grund­lag, som jeg gjor­de med ”Var det en ufo?”. Her var jeg per­son­ligt også ue­nig i de ca­ses, der var med i bo­gen. Og jeg fandt fle­re fak­tu­el­le fejl i den. Men igen: I prak­sis hav­de det ikke no­gen ind­fly­del­se på bør­ne­nes op­le­vel­se af bogen.

Der­for fin­der jeg Fre­de­riks bør­ne- og ung­doms­bog om ufo­er ab­so­lut an­ven­de­lig som en in­tro­duk­tion om em­net. Både for­di den in­di­rek­te be­ly­ser den stig­ma­ti­se­ring, der tid­li­ge­re fulg­te med, når folk in­ter­es­se­re­de sig for ufo­er. Og for­di den vi­ser spænd­vid­den i de be­ret­nin­ger, der tit for­tæl­les om ufo­er, ali­ens med videre.

Et stort plus ved bo­gen er, at bar­ne­bar­net på 10 både læ­ste den, og sy­nes den var in­ter­es­sant. For der er er ikke man­ge dren­ge i hans al­der, som i det hele ta­get gi­der læse en bog. De vil me­get hel­le­re spil­le on­li­ne el­ler bin­ge YouTu­be-vi­deo­er i en lind strøm.

La­der du dit barn el­ler bar­ne­barn læse bo­gen først uden at kom­me med din me­ning om hver­ken den el­ler ufo-hi­sto­ri­er­ne, kan den bli­ve en rig­tig god sam­ta­lestar­ter om ufo­er. For når bar­net først har dan­net sig sin egen me­ning, kan du ef­ter­føl­gen­de kom­me med din – både om ufo­hi­sto­ri­er­ne, folks syn på dem, der ”tror på ufo­er” og det nye og me­get an­der­le­des fo­kus og syn på ufo­er, som her­sker i dag.

Kig op! Der fin­des ufo­er!
Af Fre­de­rik Dirks Gott­lieb
100 si­der, il­lu­stre­ret, hardcover
For­la­get Carl­sen, 2023
Pris: 144,95 på Saxo.dk