Ufo-hø­rin­gen i The Hou­se Over­sight Com­mit­tee var et sær­syn. Ikke kun på grund af em­net. Men også på grund af sam­ar­bej­det mel­lem po­li­ti­ker­ne fra beg­ge par­ti­er – som el­lers kun kan fin­de ud af be­kri­ge hin­an­den. For de – og de­res væl­ge­re – har fået en ny, fæl­les fjen­de, der kan for­e­ne dem. Og det er ikke ufo­er­ne el­ler de på­stå­en­de ikke-men­ne­ske­li­ge in­tel­li­gen­ser, som for­modes at fly­ve dem.

Af Ben­ny Chri­sten Grandahl

Nor­malt en­der hø­rin­ger i The Hou­se Over­sight Com­mit­tee al­tid i, at par­ti­er­ne bru­ger mere tid på at be­kæm­pe hin­an­den og slå på de­res mær­kesa­ger, end på at få klar­hed over det emne, hø­rin­gen hand­ler om. For li­ge­som den ame­ri­kan­ske be­folk­ning har kløf­ten mel­lem kon­gres­sens to par­ti­er al­drig væ­ret stør­re og to­nen mere ufor­son­lig end nu.

Men så­dan var det ikke ons­dag d. 26. juli, hvor hø­rin­gen hand­le­de om den usik­ker­hed i det ame­ri­kan­ske luftrum, som blev skabt af nær­mest dag­li­ge ufo-ob­ser­va­tio­ner. Samt den mørklæg­ning, fi­f­len med de ame­ri­kan­ske skat­tey­de­res pen­ge, trus­ler, drab og an­dre kri­mi­nel­le hand­lin­ger, som skul­le være fo­re­gå­et i de crash re­tri­e­val og re­ver­se en­ge­ne­e­ring pro­gram­mer, som både stats­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer skul­le ud­fø­re på vrag­de­le og hele nedstyr­te­de ufoer.

Plud­se­lig sad tid­li­ge­re ufor­son­li­ge po­li­ti­ke­re side om side, og bak­ke­de vid­ner­ne op med af­tal­te spørgs­mål, som sik­re­de, at de rig­ti­ge de­tal­jer kom på bor­det. Og sen­sa­tion ef­ter sen­sa­tion fik ver­den til at spid­se øre.

Det var helt uhørt, og er iføl­ge jour­na­li­ster med for­stand på det ame­ri­kan­ske sam­fund ikke set i man­ge år.

Der er flere amerikanere, som tror på ufoer, end der stoler på regeringen

Den sam­me sam­ling sy­nes ufo­er­ne at ska­be hos den bre­de ame­ri­kan­ske be­folk­ning. Det er næp­pe helt for­kert, når en af ufo-hø­rin­gens bæ­ren­de kræf­ter, kon­gres­med­lem­met Tim Bur­chett i sin åb­nings­ta­le jo­ke­de med, at der er fle­re ame­ri­ka­ner, som tror på ufo­er, end der sto­ler på regeringen.

For si­den de be­røm­te ar­tik­ler i The New York Ti­mes til­ba­ge i 2017, har en kreds af ufo-in­ter­es­se­re­de jour­na­li­ster, po­li­ti­ke­re og whi­st­le­blowe­re som f.eks. Lois Elizon­do an­tændt et fol­ke­krav om, at få åben­hed om­kring den ame­ri­kan­ske re­ge­rings og det ame­ri­kan­ske mi­li­tærs vi­den om ufoer.

Og nu ikke bare vi­den, men også — iføl­ge whi­st­le­blowe­ren David Char­les Grusch – mørklag­te re­tri­e­val pro­gram­mer, vrag­de­le, døde ali­ens og man­ge­årig be­vidst lat­ter­lig­gø­rel­se af ufo-vidner.

Jo, der er fuld knald på på­stan­de­ne – og det hele er ble­vet lige så sort og hvidt, som al­ting har det for vane at bli­ve på den po­li­ti­ske og sam­funds­mæs­si­ge sce­ne i USA.

Staten og militæret er den nye fælles fjende

Så det er mi­stro­en mod sta­ten, mi­li­tæ­ret og den kreds af pri­va­te ”con­tra­ctors”, der an­gi­ve­lig skul­le stå bag de hem­me­lig­hold­te pro­gram­mer, og op­be­va­re de me­get om­tal­te døde ali­ens og ufo-vrag, som sam­ler både den ame­ri­kan­ske be­folk­ning og de ame­ri­kan­ske politikere.

Er der no­get alle kan bli­ve eni­ge om, er det det – og kom­mer der ikke lig og vrag­de­le på bor­det, når kon­gres­sen for­ven­te­ligt dyk­ker dy­be­re ned i sa­gen ef­ter som­mer­pau­sen, vil både be­folk­nin­gen og de før­om­tal­te ufo-in­ter­es­se­re­de po­li­ti­ke­re og jour­na­li­ster hyle op om end­nu et cover up.

For det sy­nes at være det ene­ste ud­fald, som vil bli­ve godtaget.

Alt an­det vil bare øge mi­stro­en, ska­be end­nu mere splid mel­lem be­folk­ning og re­ge­ring og give end­nu mere larm i gaden.

Så vi må da bare håbe, at re­ge­ring, mi­li­tær og pri­va­te fir­ma­er kan le­ve­re va­ren. El­lers tør jeg ikke spå om følgerne.