Schu­mer-til­fø­jel­ser­ne kla­re­de po­pu­lært sagt ikke cut­tet til NDAA’en for 2024 – og ud­over en SCIF-hø­ring med The In­tel­li­gen­ce Com­mu­ni­ty In­spector Ge­ne­ral for­le­den, er der ikke no­get på den of­fi­ci­el­le dags­or­den hos den ame­ri­kan­ske kon­gres om ufo­er. Så no­get må gø­res for at hol­de gry­den i kog. Der­for skal vi kun for­ven­te end­nu vil­de­re på­stan­de fra jour­na­li­ster, po­li­ti­ke­re og ufo-per­son­lig­he­der i 2024.

Af Ben­ny Chri­sten Grandahl

Til­ba­ge i 1950’erne frem­sat­te den ame­ri­kan­ske so­ci­alp­sy­ko­log Leon Festin­ger sam­men med Hen­ry W. Ri­eck­en og Stand­ley Scha­ch­ter en te­o­ri om, at dom­me­dags­sek­ter be­gynd­te at mis­sio­ne­re mere, hvis de­res dom­me­dags­pro­fe­ti ikke gik i op­fyl­del­se. Sek­tens nye for­kyn­del­se for­søg­te dels at ret­fær­dig­gø­re, hvor­for de­res op­rin­de­li­ge pro­fe­ti ikke gik i op­fyl­del­se, og in­de­holdt tit ar­gu­men­ter for, at dom­me­dag fort­sat ind­træf­fe på et snar­ligt tidspunkt.

En sjov de­tal­je i den sam­men­hæng er, at Festin­gers te­o­ri­er blev ek­sem­pli­fi­ce­ret gen­nem et stu­die af den ame­ri­kan­ske ufo-dom­me­dags­sekt ”The Se­e­kers” – også kendt som Sa­nan­da-be­væ­gel­sen. Og i øv­rigt se­ne­re for­søgt ef­ter­be­vist her­hjem­me gen­nem Bøje Lar­sens stu­die af Ort­hon-be­væ­gel­sen.

Når disclosure udebliver

Godt nok har den opblom­string, som ufo-sa­gen har op­le­vet de se­ne­ste snart 7 år, ikke no­gen re­la­tion til en dom­me­dags­sekt. Men der er dog nog­le ty­de­li­ge lighedspunkter.

For hen over de se­ne­ste 7 år (og utal­li­ge gan­ge før i al den tid, vi har talt om ufo­er) har der væ­ret talt om, at nu var ”di­sclo­su­re” lige om hjør­net. Alt­så den sto­re af­slø­ring af, at vi ikke er ale­ne. Og at den ame­ri­kan­ske re­ge­ring og det ame­ri­kan­ske for­svar har både ufo-vrag­de­le, hele ufo­er og døde ali­ens lig­gen­de, som bli­ver un­der­søgt i mørklag­te projekter.

Og hver gang er dem som hå­be­de ble­vet skuffede.

Se­ne­st var der sto­re for­vent­nin­ger til, at de så­kald­te Schu­mer-til­fø­jel­ser til fi­nans­lo­ven (NDAA) for det ame­ri­kan­ske for­svar for 2024 vil­le brin­ge den læn­ge ven­te­de di­sclo­su­re nærmere.

Men til­fø­jel­ser­ne mød­te så me­get mod­stand fra den ame­ri­kan­ske for­svar­sin­du­stri, at en kreds af po­li­ti­ke­re fik dem skre­vet ud af fi­nans­lo­ven – mu­lig­vis for­di den fo­re­slå­e­de lov­giv­ning også kun­ne bru­ges til at tvin­ge dem ud­le­ve­re an­det end ufo-tek­no­lo­gi.

Så plud­se­lig for­svandt mu­lig­he­den for at læg­ge et så kraf­tigt tryk på de så­kald­te ”ga­te­ke­e­pers” – alt­så dem, som ger­ne vil for­hin­dre at “sand­he­den” kom­mer frem om de hem­me­li­ge ufo-pro­gram­mer – at de var nødt til at gå til be­ken­del­se. Og der­med sy­nes den sto­re di­sclo­su­re at­ter at være ud­skudt på ube­stemt tid.

Sam­ti­dig vir­ker det – bort­set fra en net­op af­holdt SCIF med The In­tel­li­gen­ce Com­mu­ni­ty In­spector Ge­ne­ral om David Grus­chs på­stan­de – ikke som om der er nye ufo-re­la­te­re­de ak­ti­vi­te­ter på dags­or­de­nen i den ame­ri­kan­ske kon­gres i den nær­me­ste fremtid.

Det kun­ne me­get vel få både den ame­ri­kan­ske be­folk­ning og po­li­ti­ker­ne til at mi­ste in­ter­es­sen for ufo-sa­gen igen. End­s­kønt net­op ufo­er­ne sy­nes at være det ene­ste, som kan sam­le det stærkt po­li­tisk split­te­de land.

Der skrues op for forkyndelsen

Der­for er den kreds af jour­na­li­ster og ufo-per­son­lig­he­der, som de sid­ste 7 år har dre­vet ud­vik­lin­gen i det ame­ri­kan­ske ufo-land nødt til at gøre nøj­ag­tigt det sam­me som en dommedagssekt:

Skrue op for forkyndelsen.

Og det er præ­cis, hvad vi ser ske i øjeblikket.

Lige si­den nytår er der ble­vet skru­et op for be­skyld­nin­ger­ne om mørklæg­ning, duk­ket nye højt ran­ge­re­de whi­st­le­blowers og an­dre støt­ter af sa­gen op, og kom­met fle­re ufor­klar­li­ge vi­deo­er (som f.eks. Jel­ly­fish vi­deo­en), cho­ke­ren­de af­slø­rin­ger og på­stan­de på bor­det. Og ”ned­skyd­nin­gen” af Schu­mer-til­fø­jel­ser­ne ses som et klok­ke­klart be­vis for, at der er stær­ke kræf­ter, som står bag det fort­sat­te ”cover up” (der har vi und­skyld­nin­gen for at “dom­me­dag” udeblev).

Selv det mindste gøres til et bevis for regeringens onde hensigt

Selv det mind­ste gø­res til et be­vis for, at den ame­ri­kan­ske re­ge­ring for­sø­ger at mørklæg­ge sa­gen. Også en el­lers ret uskyl­dig nyhed om, at Ja­mes Webb te­leskopet har op­da­get spor af me­tan i at­mos­fæ­ren på exo­pla­ne­ter. Helt spe­ci­fikt den ud­ga­ve, som kun ses i tarm­luf­ten fra le­ven­de organismer.

Den­ne nyhed fik en in­ter­es­sant twist i po­dca­sten Need to Know med Bry­ce Za­bel og Ross Coult­hart som vær­ter. Ef­ter at have præ­sen­te­ret nyhe­den om me­tan­gas­sen, run­de­de Ross Coult­hart af med den­ne kommentar:

That’s one thing that the Gover­n­ment of the Uni­ted Sta­tes is al­re­a­dy awa­re of and sit­ting on… That’s at least what I’ve been told.”

Men helt ær­ligt? Hvor­for skul­le den ame­ri­kan­ske re­ge­ring for­sø­ge at hem­me­lig­hol­de en så­dan op­da­gel­se? For hvil­ken sik­ker­heds­po­li­tisk ri­si­ko skul­le en smu­le prut i at­mos­fæ­ren på en fjer­nt­lig­gen­de exo­pla­net ud­gø­re mod USA og dets be­folk­ning, som skul­le gøre det nød­ven­digt at ”sid­de på” opdagelsen.

Nej, her er helt klart tale om ren spe­ku­la­tion i et for­søg på at mistæn­ke­lig­gø­re den ame­ri­kan­ske re­ge­ring yder­li­ge­re over for en ame­ri­kansk be­folk­ning, der i for­vej­en ikke har sær­lig stor til­lid til hver­ken re­ge­ring, for­svars­mi­ni­ste­ri­um el­ler forsvarsindustri.

Selv­sam­me Ross Coult­hart har som be­kendt også spil­let en cen­tral rol­le i of­fent­lig­gø­rel­sen af David Grusch og hans på­stan­de. Han er også fast an­ker­per­son på ufo-stof­fet hos nyheds­ka­na­len News­Na­tion. Og i øv­rigt kendt for at have sendt al­ver­dens ufo-in­ter­es­se­re­de på jagt ef­ter en nedstyr­tet ufo, der er så stor, at den var nødt til at bli­ve byg­get ind i en byg­ning for at for­bli­ve skjult for offentligheden.

Så der gik ikke man­ge ti­mer ef­ter epi­so­dens ud­gi­vel­se, før ufo-in­ter­es­se­re­de over hele ver­den gen­tog hans po­stu­lat på de so­ci­a­le medier.

Bliver ufosagen dråben…

Så sce­nen er sat for end­nu et hæs­blæ­sen­de år i det ame­ri­kan­ske ufo-land – og jeg tør med ga­ran­ti love jer, at vi ikke har hørt hver­ken det vær­ste el­ler det vil­de­ste endnu.

Og som jeg har sagt det før, er både re­ge­ring, for­svars­mi­ni­ste­ri­um og for­svar­sin­du­stri sat skak­mat på for­hånd. For alt der ikke kan tol­kes som di­sclo­su­re vil bli­ve ta­get som et for­søg på et cover up. Og bære mere bræn­de til et bål, der nemt kan ende med et fol­ke­ligt oprør.

Ikke kun på grund af den på­stå­e­de mørklæg­ning af ufo-sa­gen. Men på grund af den sto­re mi­stro, som ame­ri­ka­ner­ne i for­vej­en har til de­res re­ge­ring og de of­fent­li­ge myndigheder.

Så ufo­er­ne kan må­ske li­ge­frem bli­ve dråben…

Det skal bli­ve spæn­den­de at følge.