Før­ste epi­so­de er de­di­ke­ret til po­li­ti­be­tjent Ewald Han­sen Maarups be­røm­te ufo-op­le­vel­se fra 1970, hvor hans pa­trul­je­vogn blev stop­pet af en ufo en sen af­ten­ti­me lidt uden for Haderslev.

Third Ears po­dcast om UFO-Fol­ket er for en stor dels ved­kom­men­de klip­pet sam­men af gam­le bånd­op­ta­gel­ser, som Third Ear har lånt af bl.a. SUFOI og fle­re an­dre af da­ti­dens ak­tø­rer på den dan­ske ufo-scene

I før­ste epi­so­de hø­rer vi Maarups egen be­ret­ning om sin op­le­vel­se, samt lyd­klip fra en mas­se af den om­ta­le som den fik i medierne.

Men det stop­per ikke med det. For man­den bag – Mar­tin Bir­ket-Smidt – har også fun­det frem til en gam­mel ra­da­ro­pe­ra­tør, som me­ner, at han så no­get på ra­da­ren den af­ten, da Maarups bil blev stop­pet. Og han ta­ger os også med til Sol­vog­nen i Oden­se, hvor de kun­ne for­tæl­le, at Maarup hav­de nær­mest Uri Gel­ler-ag­ti­ge evner.

Beg­ge dele ka­ster et lidt un­der­ligt skær over den gam­le, vel­kend­te ob­ser­va­tion – og bæ­rer i høj grad præg af at være set igen­nem nu­ti­dens øjne hos en jour­na­list, som på den ene side næ­rer stor kær­lig­hed til det ufo-folk, han po­rtræt­te­rer. Men på den an­den side også sy­nes, de vir­ker lidt un­der­li­ge og sære.

Lyt til UFO-Fol­ket på Third Ear.

Lyt gra­tis i 7 dage, der­ef­ter skal du be­ta­le abonnement.