I 3. epi­so­de af UFO Fol­ket dyk­ker Mar­tin Bir­ket-Smith ned i hi­sto­ri­en om Dan­marks må­ske mest be­røm­te ufo-bil­le­de, som dag­bla­det BT hav­de på for­si­den 8. juli 1959. 

Bil­le­det fo­re­stil­le­de en Adam­ski-lig­nen­de fly­ven­de tal­ler­ken, og var ta­get ved Bal­lon­par­ken på Ama­ger af to unge stu­de­ren­de ved navn Ole Strand­gaard og Jør­gen Ekvall.

Du kan læse sel­ve hi­sto­ri­en her.

Bil­le­det var na­tur­lig­vis fup. Men det ved­stod de to sig først da­gen ef­ter, da de både hav­de væ­ret i Dan­marks Ra­dio, i TV-Avi­sen og var ble­vet for­hørt af For­sva­rets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste. Og stod for­an en tur til Sve­ri­ge for at bli­ve in­ter­viewet til fjern­sy­net der.

Tal­ler­ke­nen hav­de de la­vet af to pla­stik­tal­ler­ke­ner, som de hav­de li­met sam­men, og sat 3 over­skår­ne ten­nis­bol­de på. Og det hele var hængt op i en fi­skes­nø­re mel­lem to træ­er og fotograferet.

Her vil­le de fle­ste nok for­ven­te, at den hi­sto­rie var død.

Men man­ge år se­ne­re duk­ker Rune We­in­rich så op, og på­står at det hele var et gi­gan­tisk coverup fo­re­ta­get af PET for at skju­le, at det dan­ske for­svar op­be­va­re­de nu­k­lea­re spræng­ho­ve­der på Ama­ger. For den slags har jo med at til­træk­ke fly­ven­de tal­ler­ke­ner, er der no­gen, som mener.

Så ud­over at gen­nem­gå sa­gen med SUFOI’s Ole Hen­nings­en, ta­ger Mar­tin Bir­ket-Smith to­get til Jyl­land, og får sig en snak med Rune We­in­rich om hans syn på sagen.

Men Mar­tin gør mere end det. Han fin­der også frem til Ole Strand­gaard, og får ham for før­ste gang i over 60 år til at tale om sa­gen, og for­kla­re hvor­for og hvor­dan de to stu­de­ren­de gjor­de det.

Det in­ter­view af­spil­ler Mar­tin også for Rune We­in­rich – og hans re­ak­tion på op­ta­gel­sen run­der epi­so­den af.

End­nu en gang ud­vi­ser Mar­tin Bir­ket-Smith sin sto­re for­kær­lig­hed for UFO-fol­ket. Og selv om han også i den­ne epi­so­de har fun­det en af de lidt mere fan­ta­sti­ske og be­syn­der­li­ge vink­ler på en gam­mel hi­sto­rie frem, vir­ker det den­ne gang ikke som om, at han øn­sker at hæn­ge UFO-fol­ket ud.

Lyt til UFO-Fol­ket på Third Ear.

De før­ste 7 dage er gra­tis, her­ef­ter skal du be­ta­le et fast abon­ne­ment hver måned.