UFO-Folket Episode 2: Projekt Mexico

An­den epi­so­de af Third Ears po­dcast­se­rie UFO-Fol­ket hand­ler om det så­kald­te Me­xi­co-pro­jekt, som ud­sprang fra sel­ve­ste Ge­or­ge Adam­ski. Og hav­de den navn­kun­di­ge dan­ske ufo-per­son­lig­hed H.C. Pe­ter­sen som en af ho­ved­per­so­ner­ne – her­hjem­me i hvert fald.

Pla­nen var, at en ræk­ke dan­ske fa­mi­li­er skul­le flyt­te til Me­xi­co, og star­te et al­ter­na­tivt sam­fund sam­men med an­dre Adam­ski-til­hæn­ge­re. De in­ter­es­se­re­de nå­e­de dog al­drig læn­ge­re end til en gam­mel, for­fal­den bon­de­gård i Jyl­land et sted.

For Adam­ski hav­de åben­bart stør­re til­tro til en an­den ame­ri­ka­ner, som end­te med at bo­sæt­te sig nede i Me­xi­co med en ræk­ke an­dre ame­ri­kan­ske Adamski-folk.

Un­der­vejs hø­rer vi også, hvor­dan Ole Hen­nings­en og en ræk­ke an­dre SU­FOI-folk af­slø­re­de et par af Adam­skis man­ge fup­num­re. Som f.eks. hi­sto­ri­en om, hvor­dan Adam­ski mød­te en rum­mand på hav­nen i Dra­gør, da han be­søg­te Dan­mark i 1963. Og hvad der var sand­he­den om den me­dal­jon, som Adam­ski hæv­de­de at have fået af paven.

Her så man­ge år ef­ter, vir­ker det som en lidt mær­ke­lig – og egent­lig ufo-sa­gen lidt uved­kom­men­de – sag at træk­ke frem. Også for­di den – mod­sat f.eks. Ort­hon-sa­gen – slet ikke har no­gen re­le­vans i dag.

Alt­så fort­sæt­ter Mar­tin Bir­ket-Smidt i sam­me stil med på den ene side at ud­vi­se stor kær­lig­hed til UFO-fol­ket og på den an­den side at ud­stil­le de si­der af dem, som han fin­der mest mærkelige.

PS: Og har du svært ved at se, hvil­ken re­le­vans Ort­hon-sa­gen kan have for os i dag, kan du læse det her.