I denne episode af UFO-Folket er Martin Birket-Smidt igen taget på tur til det jyske, hvor han både besøger den erfarne rapport-optager Torben Birkeholm og ufo-vidnet Claus Lindholm.

I den­ne epi­so­de af UFO-Fol­ket er Mar­tin Bir­ket-Smidt igen ta­get på tur til det jy­ske, hvor han både be­sø­ger den er­far­ne rap­port-op­ta­ger Tor­ben Bir­ke­holm og ufo-vid­net Claus Lindholm. 

Claus Lind­holm hav­de en Maarup-lig­nen­de op­le­vel­se, da han blev stand­s­et af en mystisk, fly­ven­de gen­stand på lan­de­vej­en ved Give i sin gam­le BMW 320 d. 29. sep­tem­ber 1995 kl. 21.30.

Selv her næ­sten 30 år se­ne­re be­skri­ver han hæn­del­sen med de stort set sam­me ord, som han brug­te, da Tor­ben Bir­ke­holm op­tog hans vid­neud­sagn da­gen ef­ter op­le­vel­sen. Og når Mar­tin be­der ham gen­nem­gå op­le­vel­sen igen inde i ho­ve­d­et, va­rer den stort set lige så lang tid som de kom frem til den­gang: 42 sekunder.

Alt­så har op­le­vel­sen sat et uud­s­let­te­ligt ind­tryk i Claus Lind­holms erin­dring – gan­ske som be­tjent Maarups stands­ning i 1970. Og igen 3 år og en dag se­ne­re. For Tor­ben Bir­ke­holm har ikke den helt sto­re til­tro til Be­tjent Maarups op­le­vel­se, net­op for­di det sker for ham igen. Repe­a­ters, kal­der han det.

Epi­so­de 4 er på man­ge må­der en no­get an­der­le­des op­le­vel­se end de 3 før­ste. Men her­fra bli­ver det vist nok mere kulørt, når Mar­tin i en kom­men­de epi­so­de la­der sig hyp­no­ti­se­re for at se, om han må­ske selv har fortrængt en ufo-oplevelse.

I denne episode af UFO-Folket er Martin Birket-Smidt igen taget på tur til det jyske, hvor han både besøger den erfarne rapport-optager Torben Birkeholm og ufo-vidnet Claus Lindholm.

Lyt til UFO-Fol­ket på Third Ear.

De før­ste 7 dage er gra­tis, her­ef­ter skal du be­ta­le et fast abon­ne­ment hver måned.