Det vi­ser min lil­le un­der­sø­gel­se blandt lyt­ter­ne af po­dca­sten Fly­ven­de tal­ler­ken, samt Face­book-grup­per­ne Dansk UFO Grup­pe og SU­FOIs de­bat­forum. Og nu hvor vi ved, hvil­ke vid­ner Tim Bur­chett og Anna Pauli­na Luna vil af­hø­re ved hø­rin­gen, står det klart, at hø­rin­gens pri­mæ­re for­mål bli­ver at på­ta­le den mørklæg­ning, som re­ge­rin­gen og for­sva­ret på­stås at stå bag. Alt­så får de dan­ske ufo­in­ter­es­se­re­de nok ret.

Af Ben­ny Chri­sten Grandahl

For et par uger si­den åb­ne­de jeg op for end­nu en un­der­sø­gel­se af dan­sker­nes me­ning om ufo­er. Den­ne gang hand­le­de det om, hvor­vidt vi for­ven­te­de, at den kom­men­de ufo-hø­ring i The Hou­se Over­sight Com­mit­tee vil­le af­slø­re, om whi­st­le­blowe­ren David Grusch tal­te sandt el­ler ej.

Helt præ­cist spurg­te jeg om:

Hvor tror du, vi er, når The Hou­se Over­sight Com­mit­tee har gen­nem­ført sin hø­ring, og ef­ter­for­sket David Grus­chs udsagn?

Her­til sva­re­de folk i de tre må­l­grup­per således:

  • 22 % for­ven­te­de, at vi vil­le vide, at David Grusch tal­te sandt.
  • 1,7 % sva­re­de, at vi vil­le vide, at hans på­stan­de ikke var rigtige.
  • 76,3 % sva­re­de, at vi ikke vil­le være ble­vet klo­ge­re på no­get som helst.

Alt­så for­ven­ter mere end ¾, at hø­rin­gen ikke vil give os no­get kon­kret svar på, hvor­vidt der er no­get om David Grus­chs på­stan­de el­ler ej.

Sam­ti­dig vi­ser un­der­sø­gel­sen, at tæt på 100 % af de dan­ske ufo-in­ter­es­se­re­de me­ner, at Grusch’s ta­ler sandt. I hvert fald er der kun un­der 1 % af de ads­purg­te, som me­ner, man­den lyver.

Selv tror jeg, at David Grusch rent fak­tisk tror på dem, som har for­talt ham om de mørklag­te crash re­trei­val pro­gram­mer, han har for­talt om til bl.a. Ross Coult­hart. Samt at han er op­rig­tigt for­ar­get over det, der har fun­det sted, og øn­sker at sand­he­den kom­mer frem.

Spørgs­må­let er bare, om dem der har for­talt om de hem­me­li­ge pro­gram­mer, ta­ler sandt. Alt­så om David Grush er på­li­de­lig.

Danske ufo-interesserede ser ud til at få ret

Nu er da­to­en for hø­rin­gen så en­de­lig of­fi­ci­el. Den af­hol­des ons­dag d. 26. juli kl. 16 dansk tid, og bli­ver le­det af Tim Bur­chett og Anna Pauli­na Luna.

Hø­rin­gen er of­fent­lig, og bli­ver der­for trans­mit­te­ret di­rek­te fra The Hou­se Over­sight com­mit­te­es hjem­mesi­de. Du kan også se hø­rin­gen på YouTu­be her:

Vid­ner­ne, som Bur­chett og Luna vil af­hø­re, er

  • David Grush, den tid­li­ge­re ef­ter­ret­nings­of­fi­cer, som for­tal­te om de hem­me­li­ge programmer.
  • Kom­man­dør David Fra­ver, pi­lo­ten som op­tog den be­røm­te Ti­cTac-vi­deo i 2004.
  • Ryan Gra­ves, en tidl. flå­depi­lot som også har set ufo­er, og i dag le­der Ame­ri­cans for Safe Aerospace.

Val­get af de to kend­te pi­lo­ter har skuf­fet man­ge af dem, som hav­de set frem til at få fle­re ju­i­cy de­tal­jer om de mørklag­te ame­ri­kan­ske ufo-pro­gram­mer. Og Tim Bur­chett og Anna Pauli­na Luna har da også væ­ret ude og for­tæl­le, at de ikke fik god­kendt alle de vid­ner, de hav­de hå­bet på.

Høringen har et helt andet formål, end det var forventet

Det har sand­syn­lig­vis fået dem til at æn­dre stra­te­gi­en for hø­rin­gen. Frem­for at køre hårdt på David Grus­chs på­stan­de om de hem­me­lig­hold­te ufo-pro­gram­mer, døde ali­ens og kri­mi­nel­le hand­lin­ger, skal vid­neud­sag­ne­ne bru­ges til no­get helt andet.

Det frem­går af det pres­se­mø­de om hø­rin­gen, der blev af­holdt tors­dag d. 20. juli kl. 15 dansk tid. Se mø­det her:

På pres­se­mø­det for­tæl­ler ar­ran­gø­rer­ne om den mang­len­de gen­nem­sig­tig­hed fra den ame­ri­kan­ske re­ge­ring med hen­syn til ufo­er i na­tio­nens luftrum. Samt de far­li­ge si­tu­a­tio­ner som pi­lo­ter og fly­pas­sa­ge­rer jævn­ligt er ud­sat for.

Man­ge le­de­re, fra Jim­my Car­ter til Do­nald Trump, har op­for­dret til of­fent­lig­gø­rel­se af de in­for­ma­tio­ner, som mi­li­tæ­ret, ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten og re­ge­rin­gen har til­ba­ge­holdt fra of­fent­lig­he­den. Men alle tre par­ter har væ­ret til­ba­ge­hol­den­de med at give svar, og har und­gå­et at adres­se­re ame­ri­ka­ner­nes bekymringer.

Der­for skal vid­neud­sag­ne­ne ved hø­rin­gen især bru­ges til at ita­le­sæt­te be­ho­vet for gen­nem­sig­tig­hed og vig­tig­he­den af at of­fent­lig­gø­re in­for­ma­tion om ufo­er­ne af hen­syn til na­tio­nens og den al­min­de­li­ge ame­ri­ka­ners sik­ker­hed. Samt den ri­si­ko, ufo­er­ne an­gi­ve­ligt skul­le ud­sæt­te fly­tra­fik­ken for.

I lø­bet af pres­se­mø­det for­tæl­ler ar­ran­gø­rer­ne også om de­res egen op­le­vel­ser. Så­le­des er de bli­vet næg­tet ad­gang til in­for­ma­tion el­ler fik ikke lov til at tale med ufovid­ner på en af luft­våb­nets baser.

Skal sandsynligvis også skubbe på Schumers NDAA tilføjelse

Så hø­rin­gens for­mål er i høj grad at be­vi­se mørklæg­nin­gen. Sam­ti­dig kom­mer vid­neud­sag­ne­ne også til at un­der­stre­ge vig­tig­he­den af den til­fø­jel­se til næ­ste års Na­tio­nal De­fen­se Aut­ho­riza­tion Act, som kon­gres­med­lem­mer­ne Chuck Schu­mer, Mike Ro­unds med fle­re har fremsat.

Til­fø­jel­sen kom­mer med en de­tal­je­ret plan for, hvor­dan et 9‑mands stort ud­valg un­der den ame­ri­kan­ske præ­si­dent skal gen­nem­gå og of­fent­lig­gø­re tid­li­ge­re hem­me­ligstemp­le­de do­ku­men­ter og in­for­ma­tio­ner om ufo­er. Men skal – for at bli­ve god­kendt – først ved­ta­ges af Kon­gres­sens to kam­re, før den kan bli­ve un­der­skre­vet af den ame­ri­kan­ske præsident.

Så hø­rin­gen her bli­ver næp­pe den sid­ste i ræk­ken. Og det sid­ste vi hø­rer til de mørklag­te ufo­do­ku­men­ter, forsk­nings­pro­gram­mer og døde aliens.

Jo, det er i sand­hed vil­de dage i ufo-land.