Det på­stå­e­de ufostyrt i Ita­li­en fra 1933, der blev dis­ku­te­ret un­der en ame­ri­kansk Kon­gres-hø­ring i 2023, er ba­se­ret på upå­li­de­li­ge kil­der og tvivls­om­me vid­nes­byrd, der har æn­dret sig fle­re gan­ge gen­nem ti­den. Det er det re­sul­tat, Bri­an Dun­ning kom­mer frem til i Skep­toid epi­so­de 900.

I Skep­toid Po­dcast num­mer 900 ku­le­gra­ver vær­ten Bri­an Dun­ning det på­stå­e­de ufostyrt i Ita­li­en fra 1933. Ikke over­ra­sken­de kom­mer han frem til, at hi­sto­ri­en er op­dig­tet næ­sten 60 år se­ne­re. Så end­nu en gang ud­nyt­ter el­ler op­fin­der smar­te fup­ma­ge­re en på­stå­et be­gi­ven­hed, som er fo­re­gå­et for så man­ge år si­den, at alle an­gi­ve­de vid­ner er døde.

📝 De vig­tig­ste po­in­ter fra epi­so­de:

  1. 👽 David Grusch, en mi­li­tær­ve­te­ran og tid­li­ge­re med­lem af den nu ned­lag­te UAP Task For­ce, var et af de pri­mæ­re vid­ner i en un­der­ko­mitéhø­ring om UFO’er i den ame­ri­kan­ske Kon­gres 26. juli i år. Un­der hø­rin­gen var han me­get vag i sine vid­nes­byrd og und­skyld­te hele ti­den med, at hans tavs­hed­ser­klæ­ring for­hin­dre­de ham i at af­slø­re de­tal­jer el­ler kilder.
  2. 📺 Før hø­rin­gen del­te Grusch spe­ci­fik­ke op­lys­nin­ger om ufo­er i et in­ter­view med Ross Coult­hart på News­Na­tion, en ny ka­bel-tv-nyheds­ka­nal i USA, som hur­tig har fået man­ge abon­nen­ter på grund af de­res fo­kus på ufo­er. I ud­sen­del­sen var han knapt så til­ba­ge­hol­den­de med de­tal­jer­ne i sine på­stan­de. Sam­ti­dig re­fe­re­re­de tit til in­ter­viewud­sen­del­sen un­der hø­rin­gen, når han vil­le und­gå at sige no­get un­der ed, han ikke var helt sik­ker på.
  3. 🛸 Både un­der hø­rin­gen og i in­ter­viewud­sen­del­sen tal­te Grusch om en spe­ci­fik ufo-hi­sto­rie fra 1933 i Ita­li­en, hvor et rum­far­tøj an­gi­ve­ligt var styr­tet ned, og skul­le have væ­ret i både fa­sci­ster­nes og Va­ti­ka­nets varetægt.
  4. 📚 Op­rin­del­sen til den­ne 1933-hi­sto­rie kan spo­res til­ba­ge til 1996, hvor ano­ny­me do­ku­men­ter blev sendt til en ræk­ke ita­li­en­ske avi­ser og ufo-per­son­lig­he­der. Do­ku­men­ter­ne blev dog al­le­re­de den­gang op­fat­tet som et svindelnummer.
  5. 🖋️ Wil­li­am Brop­hy Jr. til­fø­je­de se­ne­re mere kon­tekst og yder­li­ge­re de­tal­jer til 1933-hi­sto­ri­en i form af end­nu en be­ret­ning om hans fars (en tid­li­ge­re ame­ri­kansk mi­li­tær­pi­lot) rol­le i sa­gen. Bl.a. stam­mer de­tal­jer­ne om Ver­ti­ka­nets ind­blan­ding fra ham. Brop­hy har bl.a. også på­stå­et, at fa­de­ren spil­le­de en vig­tig rol­le i bl.a. Tri­ni­ty-styr­tet i 1946. Det­te styrt var dog også et svin­delnum­mer, op­fun­det af “ho­ved­vid­ner­ne til styr­tet” tid­ligt i 2000’nerne.
  6. 📢 UFO-for­ske­ren Lue Elizon­do tog se­ne­re de fal­ske ita­li­en­ske do­ku­men­ter al­vor­ligt og kom­bi­ne­re­de dem med Brop­hy’s til­fø­jel­ser, hvil­ket før­te hi­sto­ri­en ind i den en­gelsk­ta­len­de ver­den. Og her­fra har de så fun­det vej til Grusch på en el­ler an­den måde.
  7. 🤔 Bri­an Dun­ning en­der med at kon­klu­de­re, at de ak­tu­el­le op­lys­nin­ger og vid­nes­byrd præ­sen­te­ret i Kon­gres­sen ikke er un­der­støt­tet af på­li­de­lig do­ku­men­ta­tion el­ler ana­ly­se, hvil­ket stil­ler spørgs­mål ved de­res legitimitet. 

🔖 #David­Grusch #UFO #Kon­gres­hø­ring #Fal­skedo­ku­men­ter #Upå­li­de­li­gekil­der