Per­son­da­ta­po­li­tik og op­lys­nin­ger om cookies

Jeg for­står vig­tig­he­den af dit pri­vat­liv på in­ter­net­tet. Der­for vil jeg ikke af­slø­re in­for­ma­tion om dig til tred­je­part, med­min­dre det er nød­ven­digt for at fær­dig­gø­re de transak­tio­ner, der er nød­ven­di­ge i for­bin­del­se med din hen­ven­del­se. Jeg sæl­ger el­ler vi­de­re­gi­ver ikke dit navn, din adres­se, e‑mailadresse, kre­dit­kor­top­lys­nin­ger el­ler per­son­li­ge data til no­gen an­den tred­je­part uden din for­ud­gå­en­de tilladelse.

UFOmagasinet.dk ejes og ud­gi­ves af:

Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl
Præ­ste­marks­vej 20–22
4653 Ka­ri­se
E‑mail: benny@ufomagasinet.dk
Tlf.: 56 71 01 41

Hvil­ke op­lys­nin­ger re­gi­stre­rer jeg om dit besøg

Når du til­mel­der dig vo­res nyheds­brev, del­ta­ger i bru­ger­un­der­sø­gel­ser, bru­ger vo­res on­li­ne-værk­tø­jer el­ler kø­ber tje­ne­stey­del­ser el­ler pro­duk­ter hos os via vo­res hjem­mesi­de, ind­sam­ler og be­hand­ler jeg en ræk­ke per­son­li­ge op­lys­nin­ger om dig.

Det dre­jer sig ty­pisk om:

 • En unik bru­ger-id, der iden­ti­fi­ce­rer dig ved kom­men­de be­søg på siden
 • Tek­ni­ske op­lys­nin­ger om den en­hed, du har set si­den på
 • IP-adres­sen på den en­hed, du har læst si­den fra
 • Din geo­gra­fi­ske pla­ce­ring, da du be­søg­te vo­res side
 • Hvil­ke si­der, du har be­søgt på hjemmesiden
 • Din e‑mail, dit te­le­fon­num­mer og dit navn, hvis du ud­fyl­der en formular
 • Dine be­ta­lings­op­lys­nin­ger og adres­se i for­bin­del­se med køb fra hjemmesiden

Sik­ker­hed – så tryg­ge er dine op­lys­nin­ger hos os

Jeg an­ven­der en ræk­ke tek­ni­ske og or­ga­ni­sa­to­ri­ske til­tag, der sik­rer dig imod, at dine op­lys­nin­ger bli­ver over­gi­vet til tred­je­mand. Kun fir­ma­ets eje­re har ad­gang til dine op­lys­nin­ger, og kun hvis det er re­le­vant for de­res ar­bej­de. F.eks. for­di de skal be­hand­le din hen­ven­del­se til os.

Sam­ti­dig gør jeg alt for at fore­byg­ge, at dine data på ulov­lig vis bli­ver of­fent­lig­gjort, el­ler kom­mer til uved­kom­men­des kend­skab. Jeg an­ven­der kun un­der­le­ve­ran­dø­rer, der le­ver op til per­son­da­ta­for­ord­nin­gen, og hvor jeg kan fin­de og va­li­de­re, at de har en per­son­da­ta­po­li­tik, der le­ver op til alle per­son­da­ta­lovens krav.

Sam­ti­dig vi­de­re­sæl­ger jeg hel­ler ikke dine per­son­li­ge op­lys­nin­ger til hver­ken sam­ar­bejds­part­ne­re el­ler tred­je­mand. Kun hvis det er nød­ven­dig for f.eks. at fuld­fø­re og le­ve­re en be­stil­ling til dig, over­gi­ver jeg data om f.eks. dit navn og din adres­se til den sam­ar­bejds­part­ner, der skal ud­fø­re be­stil­lin­gen el­ler le­ve­ran­cen af denne.

Det sik­rer dig mod mis­brug af dine per­son­li­ge op­lys­nin­ger, og ga­ran­te­rer, at jeg be­hand­ler dine per­son­li­ge in­for­ma­tio­ner for­svar­ligt ef­ter alle gæl­den­de lov­giv­nin­ger og reg­ler på området.

Hvad bru­ger jeg dine op­lys­nin­ger til?

For­må­let med at gem­me dine op­lys­nin­ger, af­hæn­ger helt af, hvor­vidt du:

 • Blot har be­søgt hjem­mesi­den – Her an­ven­des op­lys­nin­ger­ne til at iden­ti­fi­ce­re dig, føl­ge din fær­den på si­den og for­bed­re din bru­gero­p­le­vel­se med si­den. Dis­se op­lys­nin­ger gem­mes hos vo­res sam­ar­bejds­part­ner Goog­le Ana­ly­ti­cs.
 • Har til­meldt dig vo­res nyheds­brev – Her gem­mes din e‑mailadresse og dit navn, så jeg kan sen­de per­son­lig­gjor­te e‑mails til dig. Jeg an­ven­der Mail­Po­et til at ud­sen­de vo­res nyheds­bre­ve, som er en in­te­gre­ret del af vo­res CMS-sy­stem, der ho­stes hos UnoEuro.
 • Har ud­fyldt vo­res kon­takt­for­mu­lar – Her gem­mes navn, e‑mail og te­le­fon­num­mer, så jeg kan kon­tak­te dig, og ved hvem jeg skal spør­ge ef­ter. Jeg gem­mer dine per­son­li­ge op­lys­nin­ger i vo­res CRM-sy­stem (HubS­pot), samt i vo­res mail­sy­stem, der ho­stes hos Mi­cro­soft. Beg­ge er sam­ar­bejds­part­ne­re, der over­hol­der persondatalovgivningen.
 • Brugt en af vo­res on­li­ne tje­ne­ster – Her gem­mes din IP-adres­se, og de op­lys­nin­ger du har ind­ta­stet en­ten i vo­res egne sy­ste­mer el­ler ho­stet hos en sam­ar­bejds­part­ner med en per­son­da­ta­po­li­tik, der le­ver om til persondatalovgivningen.
 • Har købt ydel­ser el­ler pro­duk­ter af os på hjem­mesi­den – Her gem­mes kor­top­lys­nin­ger, in­for­ma­tion om dit køb, samt alle an­giv­ne kon­tak­t­in­for­ma­tio­ner, her­un­der navn, adres­se og te­le­fon­num­mer i vo­res ERP-sy­stem. Des­u­den re­gi­stre­res den IP-adres­se, du be­fandt dig på ved be­stil­lin­gen. Dis­se ho­stes ude­luk­ken­de af sam­ar­bejds­part­ne­re, der over­hol­der per­son­da­ta­for­ord­nin­gen, her­un­der vo­res be­ta­lings­kort­for­mid­ler Bambora.

Så­dan be­hand­ler jeg dine per­son­li­ge oplysninger

På vo­res hjem­mesi­de til­by­der jeg for­skel­li­ge tje­ne­ster, der for­ud­sæt­ter, at du ind­ta­ster be­stem­te per­son­li­ge op­lys­nin­ger i en web­for­mu­lar (som f.eks. din adres­se, te­le­fon­num­mer, e‑mailadresse).

Dis­se op­lys­nin­ger bli­ver be­hand­let for­tro­ligt i over­ens­stem­mel­se med lov om be­hand­ling af per­so­nop­lys­nin­ger, og Da­ta­til­sy­nets an­be­fa­le­de ret­nings­linjer samt vo­res ge­ne­rel­le forretningsbetingelser.

Op­lys­nin­ger­ne bli­ver ude­luk­ken­de be­nyt­tet til at imø­de­kom­me dine hen­ven­del­ser og fo­re­spørgs­ler og yde den bed­ste ser­vi­ce til dig som kun­de og for­bru­ger. Jeg be­der dig ikke om fle­re op­lys­nin­ger, end jeg har brug for, og vi­de­re­sæl­ger, el­ler ind­hen­ter ikke data på veg­ne af andre.

En­hver form for hånd­te­ring af dine per­so­nop­lys­nin­ger er be­skyt­tet ved lov. Det gæl­der bl.a. ind­sam­ling, re­gi­stre­ring, brug, vi­de­re­gi­vel­se, blo­ke­ring og sletning.

Vo­res an­ven­del­se af cookies

Når du be­sø­ger vo­res hjem­mesi­de, ind­sam­ler jeg op­lys­nin­ger om din brug af si­den. Sam­ti­dig gem­mer jeg en cook­ie på den en­hed, du har brugt til at se hjem­mesi­den på. Cook­i­en an­ven­der jeg til at til­pas­se, hvil­ket ind­hold du får vist. Jeg bru­ger den også til at re­gi­stre­re, hvil­ke si­der du har be­søgt på vo­res hjem­mesi­de. Des­u­den an­ven­der jeg cook­i­es fra en ræk­ke af vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re som f.eks. Goog­le Ana­ly­ti­cs, HubS­pot og Facebook.

Hvis du ikke øn­sker, at jeg skal re­gi­stre­re dis­se op­lys­nin­ger, kan du slet­te de på­gæl­den­de cook­i­es ved hjælp af dit brow­ser­pro­gram. Frem­gangs­må­den af­hæn­ger af, hvil­ket brow­ser­pro­gram du an­ven­der på den en­hed, du læ­ser hjem­mesi­den på. Få en gen­nem­gang af, hvor­dan du slet­ter cook­i­es i dit brow­ser­pro­gram her.

I det føl­gen­de kan du læse mere om hvad cook­i­es er, samt hvil­ke in­for­ma­tio­ner jeg ind­sam­ler, hvad der er for­må­let med dem, og hvil­ke sam­ar­bejds­part­ne­re der har ad­gang til el­ler gem­mer oplysningerne.

Hvad er cookies?

En cook­ie er en lil­le tekst­fil, som gem­mes på den en­hed, du bru­ger til at læse vo­res hjem­mesi­de med. Fi­len in­de­hol­der in­gen ek­se­kver­bar pro­gram­ko­de, hvor­for cook­i­es ikke kan in­de­hol­de hver­ken virus, ransomwa­re el­ler an­den ska­de­lig software.

Cook­i­en hjæl­per med

 • at give en en­ty­dig iden­ti­fi­ka­tion af din enhed
 • gem­me de indstil­lin­ger, du har valgt på vo­res hjemmeside

og gør det mu­ligt at

 • ind­sam­le sta­ti­sti­ske in­for­ma­tio­ner om dit besøg
 • må­l­ret­te an­non­cer fra os til dig på egne og an­dres hjemmesider

Hvad sker der, hvis du blo­ke­rer el­ler slet­ter vo­res cookies?

Blo­ke­rer du for, el­ler slet­ter du vo­res cook­i­es ef­ter et be­søg på vo­res hjem­mesi­de, kan du op­le­ve, at vo­res hjem­mesi­de ikke fun­ge­rer kor­rekt mere, li­ge­som der kan være ind­hold, du ikke læn­ge­re har ad­gang til.

Til gen­gæld und­går du at få vist an­non­cer for os på f.eks. so­ci­a­le me­di­er, Goog­le og an­dre hjem­mesi­der, der bru­ger Goog­les an­non­ce­net­værk. Desvær­re be­ty­der det også, at de an­non­cer, der så vi­ses på dis­se hjem­mesi­der, bli­ver min­dre re­le­van­te i for­hold til dine interesser.

Hvil­ke cook­i­es an­ven­der yes-marketing.dk?

Hos YES! Mar­ke­ting I/S an­ven­der jeg en el­ler fle­re cook­i­es fra en ræk­ke for­skel­li­ge sam­ar­bejds­part­ne­re til f.eks. at re­gi­stre­re hvil­ke si­der, du be­sø­ger på hjem­mesi­den, li­ge­som Facebook‑, Lin­ke­dIn og In­s­ta­gram-cook­i­es el­ler pixels iden­ti­fi­ce­rer din bru­ger­pro­fil på de respek­ti­ve net­værk, så du nemt kan dele vo­res ind­hold på din egen pro­fil på de so­ci­a­le me­di­er, og så net­vær­ke­ne ef­ter­føl­gen­de kan må­l­ret­te an­non­cer fra os til dig.

Hvis du skri­ver en kom­men­tar på vo­res web­s­ted, kan du væl­ge at gem­me dit navn, e‑mailadresse og web­s­ted i cook­i­es. Dis­se er til din be­kvem­me­li­ge­hed, så du ikke skal ud­fyl­de dine op­lys­nin­ger igen, når du skri­ver end­nu en kom­men­tar. Dis­se cook­i­es vil hol­de i et år.

Hvis du har en kon­to, og du log­ger ind på det­te web­s­ted, vil jeg op­sæt­te en mid­ler­ti­dig cook­ie for at af­gø­re om din brow­ser ac­cpe­te­rer cook­i­es. Den­ne cook­ie in­de­hol­der ikke no­gen per­son­li­ge data og fjer­nes, når du luk­ker browseren.

Når du log­ger ind, vil jeg op­sæt­te en ræk­ke cook­i­es og gem­me din lo­gi­n­in­for­ma­tion og dine valg af skærm­vis­ning. Lo­gin cook­i­es hol­der i to dage, og skærmvalg cook­i­es hol­der i et år. Hvis du væl­ger “Husk mig”, vil dit lo­gin hol­de i to uger. Hvis du log­ger ud af din kon­to, vil lo­gin­cook­i­er­ne forsvinde.

Hvis du re­di­ge­rer el­ler ud­gi­ver en ar­ti­kel, vil en yder­li­ge­re cook­ie bli­ve gemt i din brow­ser. Den­ne cook­ie in­de­hol­der ikke no­gen per­son­li­ge data, og op­gi­ver sim­pelt­hen ind­lægs­ID på den ar­ti­kel, du lige har re­di­ge­ret. Den ud­lø­ber ef­ter 1 dag.

En­de­lig an­ven­der vo­res chat-funk­tion en ræk­ke cook­i­es til at re­gi­stre­re, om det er før­ste gang, du be­sø­ger os, el­ler du har væ­ret her før. Det har be­tyd­ning for, hvil­ke au­to­ma­ti­ske med­del­el­ser med f.eks. gode til­bud på vo­res tje­ne­stey­del­ser, som HubS­pot Chat vi­ser dig ved gen­ta­gen­de besøg.

Et be­søg på vo­res hjem­mesi­de be­ty­der, at der læg­ges en el­ler fle­re cook­i­es fra dis­se sam­ar­bejds­part­ne­re på din enhed:

 • Goog­le Ana­ly­ti­cs – be­søgs­sta­ti­stik med re­gi­stre­ring af hvil­ke si­der på hjem­mesi­den, du besøger
 • Goog­le AdWords – en­ty­dig iden­ti­fi­ka­tion af dig til brug ved re­t­ar­ge­ting-an­non­ce­ring med AdWords
 • Face­book – iden­ti­fi­ka­tion af din bru­ger­pro­fil på Face­book i for­bin­del­se med de­ling af ind­hold, samt til brug ved retargeting-annoncering
 • In­s­ta­gram – iden­ti­fi­ka­tion af din bru­ger­pro­fil på In­s­ta­gram i for­bin­del­se med de­ling af ind­hold, samt til brug ved retargeting-annoncering
 • Lin­ke­dIn – iden­ti­fi­ka­tion af din bru­ger­pro­fil på Lin­ke­dIn i for­bin­del­se med de­ling af ind­hold, samt til brug ved retargeting-annoncering
 • HubS­pot – iden­ti­fi­ka­tion af dig som bru­ger. Be­stem­mer hvil­ke au­to­ma­ti­ske med­del­el­ser, du mod­ta­ger via chat-funktionen

Der­u­d­over an­ven­der vo­res Con­tent Ma­na­ge­ment Sy­stem for­skel­li­ge cook­i­es til at hol­de styr på dit be­søg og dine valg på vo­res hjemmeside.

Ind­lej­ret ind­hold fra an­dre websteder

Ar­tik­ler på det­te web­s­ted kan in­de­hol­de ind­lej­ret ind­hold (f.eks. vi­deo­er, bil­le­der, ar­tik­ler osv.). Ind­lej­ret ind­hold fra an­dre web­s­te­der op­fø­rer sig på nøj­ag­tig sam­me måde, som hvis den be­sø­gen­de har be­søgt det an­det websted.

Dis­se web­s­te­der ind­sam­ler må­ske data om dig, bru­ger cook­i­es, ind­lej­rer ek­stra tred­je­parts spor­ing, og over­vå­ger din in­ter­ak­tion med det­te ind­lej­re­de ind­hold, her­i­blandt at spo­re din in­ter­ak­tion med ind­lej­ret ind­hold, hvis du har en kon­to og en log­get ind på det websted.

Hvor læn­ge gem­mer jeg dine oplysninger?

Jeg op­be­va­rer ikke dine op­lys­nin­ger læn­ge­re, end det er til­ladt i hen­hold til lov­giv­nin­gen på om­rå­det. Så snart op­lys­nin­ger­ne ikke er re­le­van­te for os læn­ge­re, el­ler er ved at over­skri­de tids­be­græns­nin­gen for op­be­va­ring, bli­ver de på­gæl­den­de per­son­li­ge op­lys­nin­ger om dig slet­tet fra vo­res systemer.

Hvor læn­ge op­lys­nin­ger­ne gem­mes, af­hæn­ger af, hvad det er for en type op­lys­nin­ger, og hvor­vidt jeg fort­sat har brug for dem. Jeg har der­for ikke mu­lig­hed for at an­gi­ve no­gen ge­ne­rel tids­ram­me for, hvor læn­ge jeg gem­mer dine for­skel­li­ge per­son­li­ge oplysninger.

Tid­li­ge­re kun­ders data slet­tes 5 år ef­ter kun­de­for­hol­dets op­hør, dog ikke før even­tu­el­le ver­se­ren­de sa­ger og/eller for­mu­e­rets­li­ge krav er af­slut­te­de el­ler forældede.

Kon­tak­top­lys­nin­ger på dataansvarlig

Den da­ta­ansvar­li­ge på yes-marketing.dk er YES! Mar­ke­ting I/S

Som EU-bor­ger har du ret til at gøre ind­si­gel­se mod re­gi­stre­rin­gen af dine per­son­li­ge op­lys­nin­ger. Du har også ret til at få op­lyst, hvil­ke op­lys­nin­ger jeg op­be­va­rer om dig. Hvis du me­ner, at op­lys­nin­ger­ne er unøj­ag­ti­ge, har du ret til at få dem rettet.

I nog­le til­fæl­de har jeg også pligt til at slet­te dine per­son­da­ta, hvis du be­der om det. Det kan f.eks. være, hvis dine data ikke læn­ge­re er nød­ven­di­ge i for­hold til det for­mål, som jeg skul­le bru­ge dem til. Du kan også kon­tak­te os, hvis du me­ner, at dine per­son­da­ta bli­ver be­hand­let i strid med lovgivningen.

Jeg sam­ar­bej­der her­u­d­over med en ræk­ke an­dre virk­som­he­der, som op­be­va­rer og be­hand­ler data. Virk­som­he­der­ne be­hand­ler ude­luk­ken­de op­lys­nin­ger på vo­res veg­ne, og må ikke bru­ge dem til egne for­mål. Jeg sam­ar­bej­der kun med da­ta­be­hand­le­re i EU el­ler i lan­de, der kan give dine op­lys­nin­ger en til­sva­ren­de beskyttelse.

Ret­ten til ind­sigt og rettelse

Øn­sker du at an­mo­de om ind­sigt i, gøre ind­si­gel­se imod, få ret­tet el­ler slet­tet dine per­son­li­ge op­lys­nin­ger i vo­res egne og de tred­je­part­s­sy­ste­mer jeg an­ven­der til at op­be­va­re dine data i, skal du kontakte:

Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl
Præ­ste­marks­vej 20–22
4653 Ka­ri­se
E‑mail: benny@ufomagasinet.dk
Tlf.: 56 71 01 41

Kla­ge

Øn­sker du at kla­ge over vo­res op­be­va­ring af dine per­son­li­ge in­for­ma­tio­ner, kan det­te fo­re­gå ved hen­ven­del­se til Da­ta­til­sy­net.

Du kan læse mere om dine kla­ge­mu­lig­he­der som bor­ger her.

Vil du kla­ge på veg­ne af et fir­ma, kan du læse mere om fir­ma­ers kla­ge­mu­lig­he­der her.

Du fin­der blan­ket­ter og for­mu­la­rer til an­mel­del­ser her.